Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechtsteden

Mandaatbesluit Openbaar LichaamDrechtsteden ‘voormalige regeling WIW’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechtsteden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Openbaar LichaamDrechtsteden ‘voormalige regeling WIW’
CiteertitelGewijzigd Mandaatbesluit Openbaar Lichaam Drechtsteden ‘voormalige regeling WIW’
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:4
 2. Wet inschakeling werkzoekenden, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2015Nieuwe regeling

26-02-2015

Gemeentenieuws, 10-04-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Openbaar LichaamDrechtsteden ‘voormalige regeling WIW’

De directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden;

gelet op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8, van de Wet inschakeling werkzoekenden

overwegende dat;

 • -

  het bestuur van Openbaar Lichaam Drechtsteden (het Drechtstedenbestuur) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de voormalige regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden;

 • -

  de Sociale Dienst Drechtsteden namens het Openbaar Lichaam Drechtsteden deze regeling uitvoert voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht;

 • -

  dat de uitvoering van taken in verband met dienstbetrekkingen in 2014 was gemandateerd aan de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk tot en met 31 december 2014;

 • -

  dat de Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk met elkaar zijn overeengekomen dat de uitvoering van de voormalige regeling Wet Inschakeling Werkzoekenden in opdracht en naam van het openbaar lichaam Drechtsteden wordt voortgezet door de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk;

 • -

  dat de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk bereid is mandaat te aanvaarden van de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden tot de uitvoering van de ‘voormalige regeling WIW’;

   

besluit:

 

vast te stellen het volgende:

Mandaatbesluit Openbaar Lichaam Drechtsteden ‘voormalige regeling WIW’

Artikel 1
 • 1.

  Aan de algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk worden alle bevoegdheden gemandateerd die verbonden zijn aan en voortvloeien uit het werkgeverschap van het personeel dat in dienst is bij het openbaar lichaam Drechtsteden en dat een dienstverband heeft dat is gebaseerd op de voormalige Wet inschakeling Werkzoekenden.

 • 2.

  Van het in het eerste lid bedoelde mandaat zijn uitgezonderd de werkgeversbevoegdheden die zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Drechtstedensecretaris en in bijlage 1 bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren 2012, beide van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

 • 3.

  De algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk kan van de aan hem verleende bevoegdheden ondermandaat verlenen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  Volmacht;

 • b.

  Machtiging.

Artikel 3

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het besluit namens het Drechtstedenbestuur is genomen. Dit komt tot uiting in de ondertekening die luidt als volgt:

 

Het Drechtstedenbestuur,

namens dezen,

functie (onder)gemandateerde

 

 

handtekening

Naam (onder)gemandateerde

Artikel 4

Het mandaat vangt aan op de datum dat dit mandaatbesluit aan de Algemeen Directeur van de gemeenschappelijke regeling bekend wordt gemaakt.

Artikel 5

Bij de intrekking van het mandaat zal door de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden een termijn van drie maanden in acht worden genomen, tenzij zwaarwegende omstandigheden aanleiding zijn tot een kortere termijn.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Gewijzigd Mandaatbesluit Openbaar Lichaam Drechtsteden ‘voormalige regeling WIW’.

Aldus vastgesteld op 26 februari 2015,

Openbaar Lichaam Drechtsteden,

Sociale Dienst Drechtsteden,

de directeur,

Y.S.M. Bieshaar