Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Verordening Duurzaam Bouwen Delft

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaam Bouwen Delft
CiteertitelVerordening Duurzaam Bouwen Delft
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000nieuwe regeling

30-09-1999

Stadskrant 23-12-1999

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaam Bouwen Delft

De raad van de gemeente Delft,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 1999;

gelet op het advies van de commissie Duurzaamheid;

b e s l u i t :

vast te stellen de nota verordening duurzaam bouwen en de volgende verordening:

Verordening Duurzaam Bouwen Delft

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

duurzaam bouwen:

het bouwen met gebruik van bouwmaterialen en met toepassing van voorzieningen, die voldoen aan redelijke eisen van milieuvriendelijkheid, voor wat betreft het gebruik van bouwmaterialen gaat het hierbij om de milieubelasting tijdens de winning, productie, bouw en sloop, het storten van afval en de verbranding of het hergebruik van afval;

lijst (behorend bij) verordening duurzaam bouwen Delft:

de door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 8 vastgestelde uitvoeringslijst met duurzaam bouwen maatregelen, als bijlage behorend bij deze verordening;

voorzieningen:

installaties en andere voorzieningen, niet zijnde bouwmaterialen, zoals opgenomen op de lijst met duurzaam bouwen maatregelen:

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op nieuw te bouwen woningen en woongebouwen.

Artikel 3 Verbodsbepaling

Het is verboden bouwmaterialen te gebruiken of voorzieningen te treffen zonder vergunning (vergunning duurzaam bouwen) van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Vergunningverlening

Burgemeester en wethouders verlenen een vergunning duurzaam bouwen, indien de bij het bouwen te gebruiken bouwmaterialen en voorzieningen uit oogpunt van duurzaam bouwen aan redelijke eisen voldoen.

Bouwmaterialen en voorzieningen worden in ieder geval geacht uit oogpunt van duurzaam bouwen aan redelijke eisen te voldoen indien zij voorkomen op de uitwerkingslijst behorend bij de verordening duurzaam bouwen. Een aanvraag voldoet in ieder geval aan redelijke eisen als bij elke maatregel minimaal een materiaal of voorziening uit de "basis-kolom" staat aangekruist, en daarnaast 30% is aangekruist in de "niveau A kolom" van de maatregelen, die in de A kolom materialen of voorzieningen bevatten en 10% is aangekruist in de "niveau B kolom" van de maatregelen, die in de B kolom materialen of voorzieningen bevatten.

Burgemeester en wethouders verlenen eveneens een vergunning duurzaam bouwen, indien de bij het bouwen te gebruiken bouwmaterialen en voorzieningen uit oogpunt van duurzaam bouwen tenminste gelijkwaardig zijn aan de bouwmaterialen en voorzieningen, die zijn vermeld in de lijst(en) behorend bij deze verordening.

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor een of meer bij de bouw te gebruiken bouwmaterialen en voorzieningen, die niet uit oogpunt van duurzaam bouwen aan redelijke eisen voldoen. Burgemeester en wethouders kunnen aan deze vrijstelling voorwaarden verbinden.

Burgemeester en wethouders gaan niet over tot het verlenen van een vergunning duurzaam bouwen, zolang niet op de aanvraag om bouwvergunning is beslist.

Artikel 5 Aanvraag vergunning duurzaam bouwen

Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruik maken van de door of namens burgemeester en wethouders vastgestelde formulieren.

De aanvraag bestaat uit de in de artikelen 6 en 7 bedoelde gegevens en bescheiden.

De aanvraag en de daarbij behorende bescheiden moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

De aanvraag mag meer dan één bouwwerk betreffen, indien zij betrekking heeft op bouwwerken op hetzelfde terrein of met elkaar samenhangende terreinen.

De bij de aanvraag behorende bescheiden moeten door de aanvrager of diens schriftelijk gemachtigde worden ondertekend.

Artikel 6 In de aanvraag op te nemen gegevens

Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht moet de aanvraag om een vergunning duurzaam bouwen de volgende gegevens bevatten:

 • indien een gemachtigde is aangewezen diens naam en adres en een door de aanvrager ondertekende machtiging;

 • de naam en het adres van degene die verantwoordelijk is voor het ontwerp van het bouwwerk;

 • de plaats, de aard en het beoogde gebruik van het bouwwerk of van de bouwwerken, waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • de kadastrale aanduiding van het terrein, waarop gebouwd wordt;

 • indien de aanvraag materialen bevat die niet voorkomen op de lijst behorend bij de verordening duurzaam bouwen een verklaring met betrekking op de materialen waaruit de gelijkwaardigheid qua milieubelasting blijkt ten opzichte van de op de lijst voorkomende materialen.

Artikel 7 Ontvangst van de aanvraag

Burgemeester en wethouders reiken een bewijs van ontvangst van de aanvraag uit aan de aanvrager, waarin zij de datum van ontvangst van de aanvraag vermelden.

Artikel 8 Lijst behorend bij de verordening duurzaam bouwen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen ter uitvoering van deze verordening een uitvoeringslijst met onder andere een selectie van maatregelen uit "Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw Nieuwbouw (versie juli 1998)" van Stichting Bouwresearch vast. De lijst kent 4 gradaties (a t/m d) aan maatregelen die aanvaardbaar zijn. De gradaties zijn als volgt verantwoord:

  • a.

   Maatregelen die letterlijk uit het Nationaal Pakket Woningbouw Nieuwbouw overgenomen zijn. Deze maatregelen worden als "Nationaal Pakket Woningbouw (SBR)" aangehaald. De materiaalvoorstellen in de niveaukolommen bevatten dezelfde materiaalvoorstellen als de zogenaamde specificatiebladen (S-bladen) van het Nationaal Pakket. Voor de uitvoering van de maatregelen dient gebruik gemaakt te worden van de betreffende specificatiebladen. Zo nodig zal deze selectie jaarlijks conform de actualisering van het Nationaal pakket worden aangepast. Het betreffen de volgende maatregelen:

   VORMGEVINGS- EN INDELINGSMAATREGELEN

   Thema WATER

   • -

    Installeer een systeem voor gebruik van hemelwater (S-blad 477);

   TECHNISCHE- EN UITVOERINGSMAATREGELEN

   Onderdeel TERREININRICHTING

   • Voorzie in een nestelgelegenheid voor vogels, waaronder gierzwaluwen (S-blad 393);

   • Plaats een compostbak in de tuin (S-blad 404)

   Onderdeel BETON EN METSELWERK

   • Gebruik, indien gietbouw wordt toegepast, bouwstaalnetten op maat (S-blad 493);

   Onderdeel WATERINSTALLATIE

   • Gebruik voor waterleiding binnen de woning: kunststof (S-blad 339)

   • Installeer een systeem voor het gebruik van hemelwater (S-blad 477);

   Onderdeel SANITAIR

   • Gebruik een toilet met een watergebruik van maximaal 4 liter/spoeling (S-blad 385);

   Onderdeel REGELINSTALLATIE

   • Pas beheer op afstand toe (telebeheer) bij blokverwarming (S-blad 026)."

  • b.

   Maatregelen die omwille van de systematiek van de verordening een andere omschrijving hebben gekregen dan in het Nationaal Pakket, echter de materiaalvoorstellen onder de niveaus komen overeen met de specificatiebladen. Deze maatregelen worden aangehaald als "Uitwerking in Delft";

  • c.

   Maatregelen die omwille van de systematiek van de verordening een andere omschrijving hebben gekregen dan in het Nationaal Pakket, maar ook de materiaalvoorstellen onder de niveaus wijken af van de specificatiebladen. Voor deze afwijking neemt de SBR op generlei wijze verantwoording. Verantwoording van de (extra) materiaalvoorstellen is gebaseerd op andere bestaande maatregelenlijsten gebruikt door verschillende gemeenten in Nederland. Deze maatregelen worden ook aangehaald als "Uitwerking in Delft";

  • d.

   Maatregelen die geheel naar eigen inzicht door de gemeente Delft zijn opgesteld. Tevens zijn de materiaalvoorstellen onder de niveaus naar Delfts inzicht opgesteld. Deze maatregelen worden aangehaald als "Extra in Delft".

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in lid 1 genoemde uitvoeringslijst te wijzigen.

Artikel 9 Straf- en overgangsbepaling

 • Overtreding van voorschriften genoemd in artikelen 2 tot en met 8 geldt als strafbaar feit en wordt gestraft met een geldboete van de derde categorie;

 • Deze verordening is niet van toepassing op nieuwbouw van woningen en woongebouwen waarvoor aanvragen om een bouwvergunning zijn ingediend, voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Duurzaam Bouwen Delft". Zij treedt in werking met ingang van een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 september 1999.

Inwerkingtreding: 1 januari 2000.

Bekendgemaakt: 23 december 1999.

burgemeester

H.M.C.M.van Oorschot

secretaris

Roos