Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Regeling briefadres gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bodegraven-Reeuwijk
Officiële naam regelingRegeling briefadres gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014
CiteertitelRegeling briefadres gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbriefadres

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Besluit basisregistratie personen
 3. Regeling basisregistratie personen
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201427-07-2017Nieuwe regeling

06-05-2014

Gemeentepagina's 28-05-2014

Z-14-26131

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling briefadres gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelet op de Wet basisregistratie personen, het Besluit basisregistratie personen en de Regeling basisregistratie personen, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en op de circulaires van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2013, kenmerk 2013-0000746310 en 2013-0000746309;

overwegende dat het noodzakelijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Regeling briefadres gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

 • b.

  briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42 van de wet, die een briefadres ter beschikking stelt;

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene in de basisregistratie die een briefadres houdt;

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de basisregistratie personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren);

 • e.

  wet: Wet basisregistratie personen.

Artikel 2. Redenen briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • a.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • 1.

   dak- of thuisloosheid;

  • 2.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • 3.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • 4.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd

  • 5.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

 • b.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • c.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 van de wet;

 • d.

  het opnemen van een woonadres is naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk. Indien op deze grond een persoon wordt ingeschreven op een briefadres, wordt op de persoonslijst de indicatie “beperking verstrekking van de gegevens aan derden” opgenomen.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1. De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2. De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3. Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • b.

   de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van degene bij wie het briefadres wordt gehouden;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, eerste lid.

 • 4. De briefadresgever kan aan maximaal één gezinshuishouden of twee alleenstaanden toestemming geven een briefadres te houden.

Artikel 4. Onvolledige aangifte

 • 1. De aangifte is volledig indien alle benodigde stukken, zoals bedoeld in artikel 3 zijn ingeleverd.

 • 2. Als één of meer stukken ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3. Indien de aangifte niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig met veertien dagen verlengd worden.

 • 4. Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte, aangevuld wordt of om uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft;

 • b.

  de aangever niet varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft;

 • c.

  de aangever varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres betreft waarop reeds aan één gezinshuishouden of aan twee alleenstaanden een briefadres is verleend;

 • f.

  het briefadres geen bestaand adres betreft;

 • g.

  het briefadres een postbus is.

Artikel 6. Controle juistheid briefadres

 • 1. Periodiek wordt gecontroleerd of de briefadreshouder nog steeds terecht is ingeschreven op een briefadres.

 • 2. Voor de periodieke controle gelden de volgende termijnen:

  • a.

   voor de situaties bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 1: drie maanden;

  • b.

   voor de situaties bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 2: drie maanden;

  • c.

   voor de situaties bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 3: zes maanden;

  • d.

   voor de situaties bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, sub 4 en 5: voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven;

  • e.

   voor de situaties bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, c en d: twaalf maanden.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014.

Ondertekening

Bodegraven, 6 mei 2014.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp