Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IGUO

Ondermandaatbesluit directeur De Connectie 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIGUO
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit directeur De Connectie 2017
CiteertitelOndermandaatbesluit directeur De Connectie 2017
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatbesluiten bestuur en deelnemende gemeenten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201701-07-2017Nieuw besluit

03-07-2017

Blad gemeenschappelijke regelingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit directeur De Connectie 2017

 

 

Mandaatbesluit De Connectie

Besluit van: 3 juli 2017 Zaaknummer:

 

De Directeur van De Connectie;

 

Gelet op het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit De Connectie 2017, van 15 juni 2017;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Aan de in de bijlage van dit besluit genoemde functionarissen van De Connectie op te dragen:

  • A.

   De uitoefening van de in de bijlage van dit besluit omschreven bevoegdheden;

  • B.

   De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder A genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Te bepalen dat deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde

in het "Algemeen mandaat- en volmachtbesluit De Connectie 2017".

3.Te bepalen dat de in de bijlagen van dit besluit genoemde functionarissen van de aan henverleende bevoegdheden uitsluitend gebruik maken voor zover het aangelegenheden betreft diebehoren tot hun werkterrein (waaronder wordt verstaan de toepasselijke regelgeving en organisatie

eenheid).

4.Te bepalen dat afdelingshoofden van De Connectie bevoegd zijn elkaar bij afwezigheid tevervangen.

 • 5.

  Te bepalen dat:

  • A.

   Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit directeur De Connectie 2017”.

  • B.

   De ondermandaten aan A. Rijnja en G.A. Janssen worden ingetrokken.

  • C.

   Dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop deze wordt bekendgemaakt en heeft terugwerkende kracht ten aanzien van elke beslissing, die in de periode van 1 juli 2017 tot de dag van inwerkingtreding is genomen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

    

De directeur van De Connectie,

M.Thomas

 

 

BIJLAGE A: De bevoegdheden zoals overgedragen van het bestuur van De Connectie aan de directeur van De Connectie

 

 

1

2

3

4

 

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat afdelingsniveau

Ondermandaat medewerkersniveau

Specifieke bepalingen/ opmerkingen

A.Algemeen

1.

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van aan het bestuur opgedragen taken.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

2.

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van het bestuur.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

3.

Het in ontvangst nemen en openen van aan het bestuur gerichte post en/mails het aantekenen van de datum in ontvangst op ingekomen post.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers van de afdeling DIV

 

4.

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

5.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

6.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

Hoofd Bedrijfsbureau

Medewerker bedrijfsbureau / ondersteuning

Jurist De Connectie

 

7.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die voor De Connectie zorg draagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

Hoofd Bedrijfsbureau

Medewerker bedrijfsbureau / ondersteuning

Jurist De Connectie

 

8.

Het aanvragen van bijdragen, subsidies en vergoedingen bij het Rijk, de Provincie en andere subsidiënten.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

9.

Het nemen van besluiten inzake het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

Met inachtneming van het bepaalde in de kaders inzake archiefbescheiden

B.Geschillen en geschilbeslechting

1.

Het nemen van besluiten tot het oplossen van conflicten door middel van bemiddeling door een onafhankelijke derde (mediation), voor zover het betreft conflicten die voortvloeien uit besluiten die zijn genomen op grond van dit mandaatbesluit.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

2.

Het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures namens het bestuur, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

3.

a.Het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van De Connectie en het bestuur, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens De Connectie of zijn bestuur in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke en strafrechter en in het kader van bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures

b.Het aanwijzen van gemachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheden.

Hoofden van alle afdelingen

Hoofden van alle afdelingen

Jurist De Connectie

 

4.

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (instemmen rechtstreeks beroep rechtbank).

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

5.

a.Het nemen van een besluit op een bezwaarschrift als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht,

voor zover het in bezwaar bestreden besluit in mandaat is genomen door een functionaris die

werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

b.Het beslissen op verzoeken van belanghebbenden om vergoeding van de kosten die zij in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs hebben moeten maken als bedoeld

in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

Jurist van de Connectie

 

6.

Het nemen van een besluit tot het verdagen van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10, lid 3, 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Jurist van de Connectie

 

C.Privaatrechtelijke rechtshandelingen (bv. overeenkomsten)

1.

Het beslissen tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen, met dien verstande dat de afdelingshoofden deze bevoegdheid slechts hebben voor zover de verplichting die voor De Connectie wordt aangegaan het bedrag van €50.000 niet te boven gaat.

Op deze privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn uitgezonderd de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder 1 tot en met 3, van dit mandaatbesluit.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

2.

a.Het aansprakelijk stellen van derden.

b.Het besluiten op het aansprakelijk stellen van De Connectie door derden.

c.Het verrichten van handelingen tot stuiting van verjaring.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

3.

a.Het vertegenwoordigen van De Connectie buiten rechte ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit, of ter uitvoering van beslissingen genomen het bestuur.

b.Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

D. Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1.

Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in hoofdstuk III van de Wet openbaarheid van bestuur.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

2.

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van de klachtbehandeling van derden inzake ambtenaren op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geen doormandatering

Geen doormandatering

 

3.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

5.

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

6.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

7.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

8.

Het vaststellen van beleidsregels dan wel richtlijnen met betrekking tot de aan het bestuur opgedragen taken en bevoegdheden.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

9.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

E. Financiën

1

Het verrichten van betalingen ten laste van de bankrekeningen van De Connectie.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met het betalingsverkeer

 

2

Het doen van BTW-aangifte voor De Connectie.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de btw aangifte

 

3

Het doen van IV3-aangifte.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

Geen doormandatering

 

4

Het in opdracht van de sr. Financieel adviseur aantrekken van financierings-middelen.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met Treasury

 

F. Personeels- en Salarisadministratie

1

Het uitvoeren en beheren van loonbeslagen.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de personeels- en salaris-administratie

 

2

Het indienen van meldingen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de personeels- en salarisadministratie

 

3

Het indienen van aanvragen ten behoeve van zwangerschaps- en bevallingsuitkering bij het UWV.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de personeels- en salarisadministratie

 

G. Personeel en Organisatie

1.

Het voeren van beoordelings- en planningsgesprekken

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

Hier moet nog overleg met de OR plaatsvinden

 

Artikel 1 Uitoefening van het mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van de onderhavige bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe het bestuur in acht genomen.

 • 2.

  Bij de uitoefening van onderhavige bevoegdheden van dit besluit, die financiële consequenties hebben, dient de begroting van het desbetreffende dienstjaar in financiële dekking te voorzien.

   

Artikel 2 Instructies voor de gemandateerde

1.Indien zich naar het oordeel van een gemandateerde als in dit besluit één of meer van de

M.navolgende gevallen voordoet, overlegt de gemandateerde de zaak met het bestuur, alvorens een

M.besluit te nemen:

 • A.

  de te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

 • B.

  er bestaat het voornemen tot aanvulling of wijziging van het bestaand beleid, richtlijnen ofwettelijke voorschriften;

 • C.

  uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien;

 • D.

  tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt;

 • E.

  het betreft een stuk, gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen, de Raad van State, deNationale ombudsman, de commissaris van de Koning en gedeputeerde staten, dat geenroutinematig karakter heeft.

2.Indien bij een te nemen beslissing een ander onderdeel van de organisatie belang heeft of debetreffende zaak het taakgebied van een ander organisatieonderdeel, legt de gemandateerde alsbedoeld in de 3 tot en met 6 van dit besluit, alvorens een besluit te nemen, de zaak voor aan de

M.verantwoordelijke binnen het betreffende organisatieonderdeel of aan de desbetreffendefunctionaris. Zij treden in overleg om in onderlinge overeenstemming tot een beslissing te komen diehet belang van de organisatie het meest dient. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, leggenzij gezamenlijk de zaak aan de voorzitter van het bestuur voor.

3.De uitgaande stukken op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

Het bestuur van De Connectie,

namens het bestuur,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris

 

Artikel 3 Plaatsvervangers

In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door degenen die als hun plaatsvervangers zijn aangewezen.

 

 

BIJLAGE B: De bevoegdheden zoals overgedragen van de gemeentebesturen van de gemeente Arnhem, Renkum en Rheden aan de directeur van de Connectie

 

De uitoefening van de navolgende bevoegdheden die het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester bij of krachtens wettelijk voorschrift of delegatie toekomen, wordt opgedragen aan de directeur van De Connectie - voor zover het betreft de aan de Connectie opgedragen taken.

 

 

1

2

3

4

 

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat afdelingsniveau

Ondermandaat medewerkersniveau

Specifieke bepalingen/ opmerkingen

Algemeen

1

Het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in het bedrijfsplan van de Connectie genoemde taken.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

2

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

3

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

1

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Geen doormandatering

Geen doormandatering

 

2

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

3

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

4

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

5

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

Hoofden van alle afdelingen

Geen doormandatering

 

6

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van de klachtbehandeling van derden inzake (de medewerkers van) de Connectie op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht met uitzondering van klachten met betrekking tot belastingzaken.

Hoofden van alle afdelingen

De medewerker van De Connectie die als klachtencoördinator is aangewezen

 

7

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De functionaris gegevens-bescherming

Geen ondermandatering

 

Specifieke bevoegdheden

Belastingen

1

Het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de inning en invordering van gemeentelijke belastingen.

Geen ondermandatering

Geen ondermandatering

 

Facilitaire zaken

1

Het verrichten van feitelijke handelingen ten behoeve van het dagelijks functioneren van de organisaties, het beheer en onderhoud van de kantoorgebouwen daaronder begrepen.

Hoofden van alle afdelingen

Alle medewerkers

 

Documentatie- en informatievoorziening

1

1.Het in ontvangst nemen en openen van aan gemeentelijke bestuursorganen gerichte post en het aantekenen van de datum van ontvangst op ingekomen post.

Arnhem en Renkum:

2. Het openen geldt echter niet voor:

a. de post welke afkomstig is van de Arbo-dienst en vertrouwelijke (medische) informatie bevat;

b. voor de post welke is gericht aan:

1. de burgemeester in zijn hoedanigheid van gezagsdrager van de politie;

2. de gemeente of een van de gemeentelijke bestuursorganen voor zover deze krachtens bijzondere wettelijke voorschriften niet direct mag worden geopend.

Hoofd van de afdeling DIV

Alle medewerkers van de afdeling DIV

 

2

Renkum en Rheden:

Het nemen van besluiten inzake het vernietigen, uitlenen, ter beschikking stellen, overdragen, overbrengen en vervangen van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

Hoofd van de afdeling DIV

Geen ondermandatering

Met inachtneming van de gemeentelijke kaders inzake archiefbescheiden

Verzekeringen

1

Het sluiten en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers van de afdeling Administratie en beheer die zijn belast met verzekeringen

 

2

Het betalen van kosten en premies voor de afgesloten verzekeringsovereenkomsten.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers van de afdeling administratie en beheer die zijn belast met verzekeringen

 

Basisregistraties

1

Het aanwijzen van de beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen.

Hoofd van de afdeling Basisregistraties

 

 

2

Het aanwijzen van ambtenaren belast met de vaststelling definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet bag.

Hoofd van de afdeling Basisregistraties

 

 

3

Het aanwijzen van ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet bag.

Hoofd van de afdeling Basisregistraties

 

 

4

Het aanwijzen van ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocumenten zijn opgenomen.

Hoofd van de afdeling Basisregistraties

 

 

Financiën

1

Het verrichten van betalingen ten laste van de bankrekeningen van de gemeente uit hoofde van de financiële administratie.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met het betalingsverkeer

 

2

Het doen van BTW-aangifte voor de gemeente en aangifte van het BTW-compensatiefonds.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de btw aangifte

 

3

Renkum en Rheden:

Het doen van IV3-aangifte.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

Geen doormandatering

 

4

Het in opdracht van de concern-treasurer aantrekken van financieringsmiddelen.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met Treasury

Deze medewerker moet een verklaring van de concerntreasurer hebben.

Personeels- en Salarisadministratie

1

Het uitvoeren en beheren van loonbeslagen.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de personeels- en salarisadministratie

 

2

Het indienen van meldingen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in het kader van de Wet verbetering Poortwachter.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de personeels- en salarisadministratie

 

3

Het indienen van aanvragen ten behoeve van zwangerschaps- en bevallingsuitkering bij het UWV.

Hoofd van de afdeling Administratie en beheer

De medewerkers die bij de afdeling Administratie en beheer zijn belast met de personeels- en salarisadministratie

 

 

Instructies gemeente Arnhem

 

Artikel 1 Ondermandaat

De directeur van De Connectie kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid tot het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de inning en invordering van gemeentelijke belastingen, opdragen aan de door hem aan te wijzen en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen. Hij kan de betreffende personen daartoe instructies geven.

 

Artikel 2 Instructies

 • 1.

  Bij de uitoefening van de onderhavige bevoegdheden van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de onderhavige bevoegdheden van dit besluit, die financiële consequenties hebben, dient de begroting van de Connectie in financiële dekking te voorzien.

 • 3.

  Indien zich naar het oordeel van de directeur van De Connectie van dit besluit één of meer van de navolgende gevallen voordoet, overlegt deze de zaak met de betrokken portefeuillehouder, alvorens een besluit te nemen:

  • A.

   de te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • B.

   er bestaat het voornemen tot aanvulling of wijziging van het bestaand beleid, richtlijnen of wettelijke voorschriften;

  • C.

   uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien;

  • D.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt.

 

De uitgaande besluiten op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens hen,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam, en daaronder 'Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie', de functieaanduiding van de functionaris

 

of

 

De burgemeester van Arnhem

namens deze,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam en daaronder 'Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie', de functieaanduiding van de functionaris.

 

Instructies Renkum

 

Artikel 1 Ondermandaat

De directeur van De Connectie kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid tot het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de inning en invordering van gemeentelijke belastingen, opdragen aan de door hem aan te wijzen en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen. Hij kan de betreffende personen daartoe instructies geven.

 

Artikel 2 Schakelbepaling

Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing indien de directeur van De Connectie aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Artikel 3 Instructies

1.Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt hetdaaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

2.Bij de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in de artikel 2 van dit besluit, die financiëleconsequenties hebben, dient de begroting van de Connectie in financiële dekking te voorzien.

3.Het (onder)mandaat tot afdoen en tekenen wordt teruggelegd naar het bestuursorgaan, dat hetmandaat heeft verleend, indien de (voorgenomen) uitoefening:

 • A.

  zou leiden tot afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn of beleidslijn; of

 • B.

  politiek of bestuurlijk gevoelige zaken betreft, waarvan kennisneming en afdoening door hetbestuursorgaan gewenst is *); of

 • C.

  zou leiden tot financiële gevolgen die niet zijn gedekt in een begrotingspost; of

 • D.

  afwijkt van interne of externe adviezen; of

 • E.

  naar verwachting (forse) precedentwerking zal (kunnen) hebben; of

 • F.

  de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom betreft.

  • 4.

   Er is in ieder geval sprake van een politiek of bestuurlijk gevoelige zaak als bedoeld in lid 3 sub B als de zaak:

* complex is, in die zin dat het bijvoorbeeld:

 • -

  wijziging van beleid tot gevolg heeft;

 • -

  een groot aantal betrokken actoren en veel belanghebbenden kent;

 • -

  een groot aantal raakvlakken met andere beleidsvelden heeft, of;

* consequenties heeft, wat betreft maatschappelijke aandacht en media aandacht (publiciteitsgevoelig), of;

* voor de gemeente relevante bestuurlijke-, financiële- en/of juridische veranderingen tot gevolg heeft, of;

* precedentwerking zal oproepen, of;

* mogelijk de integriteit van het bestuur kan aantasten.

 

Artikel 4 Redactie en ondertekening

In de krachtens mandaat genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders zijn genomen.

 

De uitgaande besluiten op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

 

De college van burgemeester en wethouders van Renkum

namens hen,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam, en daaronder 'Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie', de functieaanduiding van de functionaris

 

of

 

De burgemeester van Renkum

namens deze,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam en daaronder 'Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie', de functieaanduiding van de

functionaris.

 

Instructies Rheden

 

Artikel 1 Ondermandaat

De directeur van De Connectie kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid tot het aanstellen van onbezoldigde gemeenteambtenaren belast met de inning en invordering van gemeentelijke belastingen, opdragen aan de door hem aan te wijzen en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen. Hij kan de betreffende personen daartoe instructies geven.

 

Artikel 2 Schakelbepaling

Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing indien de directeur van de Connectie aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Artikel 3 Instructies

 • 1.

  Bij de uitoefening van de onderhavige bevoegdheden van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

 • 2.

  Bij de uitoefening van onderhavige bevoegdheden van dit besluit, die financiële consequenties hebben, dient de begroting van de Connectie in financiële dekking te voorzien.

 • 3.

  Het (onder)mandaat tot afdoen en tekenen wordt teruggelegd naar het bestuursorgaan, dat het mandaat heeft verleend, indien de (voorgenomen) uitoefening:

  • A.

   zou leiden tot afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn ofbeleidslijn; of

 • B.

  politiek of bestuurlijk gevoelige zaken betreft, waarvan kennisneming en afdoening door het bestuursorgaan gewenst is of

 • C.

  zou leiden tot financiële gevolgen die niet zijn gedekt in een begrotingspost; of

 • D.

  afwijkt van interne of externe adviezen; of

 • E.

  naar verwachting (forse) precedentwerking zal (kunnen) hebben; of

 • F.

  de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom betreft.

  • 4.

   Een onderwerp is in ieder geval politiek of bestuurlijk gevoelig als bedoeld in lid 3 onder B wanneerhet onderwerp:

 • -

  complex is, in die zin dat het bijvoorbeeld:

 • -

  wijziging van beleid tot gevolg heeft;

 • -

  een groot aantal betrokken actoren en veel belanghebbenden kent;

 • -

  een groot aantal raakvlakken met andere beleidsvelden heeft, of;

 • -

  consequenties heeft, wat betreft maatschappelijke aandacht en media aandacht(publiciteitsgevoelig), of;

-voor de gemeente relevante bestuurlijke-, financiële- en/of juridische veranderingen tot gevolgheeft, of;

 • -

  precedentwerking zal oproepen, of;

 • -

  mogelijk de integriteit van het bestuur kan aantasten.

 

Artikel 4 Redactie en ondertekening

In de krachtens mandaat genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders zijn genomen.

 

De uitgaande besluiten op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

 

De college van burgemeester en wethouders van Rheden

namens hen,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam, en daaronder 'Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie', de functieaanduiding van de functionaris

 

of

 

De burgemeester van Rheden

namens deze,

gevolgd door de (digitale) handtekening, de naam en daaronder 'Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie', de functieaanduiding van de functionaris.