Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bodegraven-Reeuwijk
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpstarterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college heeft bij besluit van 10-03-2015 op grond van artikel 5, lid 7, het bedrag in artikel 5, lid 2, vastgesteld op € 20.000,-. Het besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2015, 42153.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-201401-04-201425-02-2016Nieuwe regeling

19-11-2014

Gemeenteblad 2014, 69810

Z-14-27818

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2014;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • c.

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • d.

  Ingezetene: degene die in de Basisregistratie Personen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is opgenomen en daar daadwerkelijk zijn hoofdverblijf heeft;

 • e.

  Inkomen: het toetsinkomen huishouden zoals gedefinieerd in de op het moment van aanvragen geldende SVn Informatiemap als bedoeld in artikel 8 van deze verordening;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend voor de verwerving van hierna in lid 2 onder c bedoelde woningen. De gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk woonachtige verblijfsgerechtigde personen:

   • -

    die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar ingezetene zijn van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt de in dit lid genoemde eis voor één van beide aanvragers;

   • -

    die op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 35 jaar hebben;

   • -

    die geen eigenaar zijn van een woning of niet eerder eigenaar zijn geweest van een woning;

   • -

    die een (gezamenlijk) inkomen hebben van maximaal € 45.000,- per jaar;

  • b.

   van studerende/schoolgaande kinderen van in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk woonachtige verblijfsgerechtigde personen:

   • -

    die na vertrek vanwege de studie zich opnieuw in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen vestigen, onder de voorwaarde dat deze kinderen op het moment van de aanvraag gedurende de voorafgaande tien jaren ten minste vier jaren aaneengesloten ingezetene zijn geweest van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt de in dit lid genoemde eis voor één van beide aanvragers;

   • -

    die op het moment van de aanvraag minimaal een leeftijd van 18 jaar en maximaal een leeftijd van 35 jaar hebben;

   • -

    die geen eigenaar zijn van een woning of niet eerder eigenaar zijn geweest van een woning;

   • -

    die een (gezamenlijk) inkomen hebben van maximaal € 45.000,- per jaar;

  • c.

   voor het verwerven van nieuwbouwkoopwoningen en bestaande koopwoningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van NHG.

 • 3. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 4. Het college kan besluiten het toepassingsbereik als bepaald in het tweede lid te beperken.

 • 5. Het college is bevoegd de in het tweede lid onder a en b genoemde inkomensgrens aan te passen.

Artikel 3 Budget

 • 1. Het college stelt jaarlijks het toekenningsplafond van het aantal te verstrekken Startersleningen vast.

 • 2. Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

 • 4. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.

 • 3. De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend.

 • 4. Het college wijst, zo nodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.

 • 6. Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7. Het college is bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1. Een aanvrager kan om een SVn-aanvraagformulier Starterslening verzoeken.

 • 2. Het college toetst of de in lid 1 bedoelde aanvrager voldoet aan de in artikel 2 opgenomen criteria. Indien aan de criteria wordt voldaan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek een SVn-aanvraagformulier Starterslening toegezonden. Wordt niet aan de criteria voldaan dan wijst het college het verzoek af. Het afwijzen van het verzoek wordt gelijkgesteld met het afwijzen van een aanvraag Starterslening.

 • 3. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de in artikel 8 bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).

 • 4. Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag / intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   het vastgestelde toekenningsplafond niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • c.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • d.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SVn. Een exemplaar van de geldende bepalingen wordt door SVn uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Intrekken oude verordening

De Verordening VROM Starterslening wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2014.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 19 november 2014.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp