Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom
CiteertitelAanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Texel 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2017Nieuwe regeling

27-06-2017

Gemeenteblad Texel 2017 nr 18

176

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Het college van burgemeester en wethouders van Texel;

 

Overwegende

dat het gewenst is gebieden aan te wijzen buiten de bebouwde kom waar honden alleen aangelijnd mogen verblijven en lopen, met het oog op het voorkomen van overlast en de bescherming voor personen, en flora en fauna;

 

Gelet op

artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder c, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV);

 

Besluit

Vast te stellen de

 

Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Artikel 1  

Het is verboden een hond niet aangelijnd te laten verblijven of lopen in de gebieden en in de periodes zoals die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling behorende kaart, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gebieden:

 • a.

  waar honden jaarrond moeten zijn aangelijnd (groene gebieden);

 • b.

  waar honden moeten zijn aangelijnd in de periode van 1 maart tot 1 september (roze gebieden);

 • c.

  waar honden moeten zijn aangelijnd op de bewaakte stranden in de periode dat dit als zodanig is aangegeven met borden bij de strandopgangen (blauwe gebieden);

 • d.

  waar honden moeten zijn aangelijnd in gebieden die jaarlijks worden afgezet als broedgebied voor sterns (gebieden met de aanduiding *).

Artikel 2  

Het is daarnaast verboden een hond niet aangelijnd te laten verblijven of lopen op het eiland Noorderhaaks of Razende Bol.

Artikel 3  

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop het is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van voorgaande aanlijnregelingen.

Vastgesteld op 27 juni 2017

burgemeester en wethouders van Texel,

de wnd. secretaris, de burgemeester,

C.J. Kersbergen ir. M.C. Uitdehaag

Bijlage 1 Kaart hondenaanlijngebod Texel