Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017
CiteertitelBeleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 t/m 4:84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201704-07-2018Nieuwe regeling

09-05-2017

Gemeenteblad 10-07-2017, nr. 117684

02-05-2017, nummer 2518

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 2 mei 2017, nummer 2518;

overwegende het gewenst is beleidsregels te stellen voor bomen en dat het bomenbeleid reeds is vastgelegd in het Groenstructuurplan Gemeente Dalfsen 2013-2017 en de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen;

gelet op artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 4:81 tot en met 4:84 Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t:

vast te stellen de “Beleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017”

 

Artikel I. Lijst van waardevolle en monumentale bomen

Burgemeester en wethouders stellen, op basis van onderstaande voorwaarden, een lijst vast van waardevolle en monumentale bomen op welke omgevingsvergunningsplichtig zijn :

 

 • In deze lijst zijn particuliere bomen opgenomen binnen de bebouwde kom.

 • De waardevolle bomenlijst wordt elke vijf jaar geactualiseerd.

 • De lijst bevat minimaal de volgende gegevens, inzake de te beschermen monumentale boom: redengevende beschrijving, soort boom, standplaats, kadastrale gegevens, eigendomsgegevens; foto’s.

 • De bomen voldoen aan onderstaande basisvoorwaarden en 1 of meer specifieke voorwaarden

Basisvoorwaarden:

 • 1.

  De geschatte leeftijd is minimaal 50 jaar, uitgezonderd toekomstig waardevolle bomen, gedenkbomen of cultuurhistorisch en/of landschappelijk waardevolle elementen.

 • 2.

  De boom verkeert niet in onomkeerbare slechte conditie, volledig verval van de boom is niet binnen 10 jaar te verwachten.

 • 3.

  De boom heeft een dusdanige habitus dat deze karakteristiek is voor de soort. (Dit geldt met name voor bomen die een ruimtelijke betekenis hebben en uitgezonderd bomen met een karakteristieke lei/snoeivorm).

 

Specifieke voorwaarden

M.b.t. ruimtelijke betekenis:

 • A.

  De boom is medebepalend en onvervangbaar voor het karakter van een omgeving vanaf de openbare ruimte.

 • B.

  De boom is een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme laan beplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap zichtbaar maakt.

 • C.

  De boom is een herkenningspunt.

M.b.t. monumentwaardigheid:

 • D.

  De boom is van een in Dalfsen zeldzame soort, type of hoge leeftijdsklasse.

 • E.

  De boom vormt een onderdeel van een monumentale omgeving of een cultuurhistorisch waardevol element.

 • F.

  De boom is een gedenkboom.

M.b.t. een meer dan normale ecologische betekenis:

 • G.

  de boom vormt een (onmisbaar onderdeel) van een biotoop van in de omgeving van Dalfsen schaars voorkomende planten- of diersoorten.

 • H.

  De boom is onderdeel van een reeks elementen die een ecologische infrastructuur vormen.

M.b.t. vermelding op monumentale bomenlijst bomenstichting

 • I.

  De boom staat vermeld op de monumentale bomenlijst van de bomenstichting.

Artikel II. Richtlijnen herplant

 • De bomen, genoemd in tabel 1, zijn herplantplichtig. De maat van de herplant is afhankelijk van de diameter van de gevelde boom. In situaties waarin herplant niet mogelijk of gewenst is wordt een vergoeding geeist. (zie tabel 2)

 • De wijkbeheerder bepaalt waar wordt herplant, wat wordt herplant (soortkeuze, leverantie, etc.) en indien van toepassing hoe het wordt herplant (verankering, standplaats, etc.). Bij meerdere bomen kan er worden afgeweken van de uitgangspunten in tabel 2.

Locatie

Particulier

Gemeentelijk

Binnen bebouwde kom

Waardevolle bomen (lijst van waardevolle bomen)

Waardevolle bomenlijst (deze dient nog vastgesteld te worden)

Buiten bebouwde kom

Karakteristieke landschapselementen (LOP)

 

Karakteristieke landschapselementen (LOP)

Tabel 1: herplantplichtige bomen

 

Diameter gevelde boom

Maat herplant

Herplantvergoeding

30 - 39

16-18

€ 200,-

40 - 49

18-20

€ 240,-

Vanaf 50

20-25

€ 300,-

Tabel 2. Toepassing herplantmaat en herplantvergoeding gekapte boom

Artikel III. Instandhoudingsplicht

 • De instandhoudingsplicht verplicht de boomeigenaar om de onder de herplantplicht herplante boom gedurende een minimale periode in stand te houden.

 • Indien de toekomstboom gedurende deze instandhoudingsplicht sterft, dient de boomeigenaar deze opnieuw te herplanten.

 • De termijn van instandhoudingsplicht wordt bepaald door het moment wanneer de instandhoudingsplicht overgaat in de omgevingsvergunningsplicht.

Artikel IV. Illegale kap

 • Indien er sprake is van illegale kap wordt er een herplantplicht of herplantvergoeding opgelegd (tabel 2).

 • Er kan een boete opgelegd worden zowel bij herplantplicht als bij herplantvergoeding een boete opgelegd worden. De boete wordt bepaald mbv de Rekenmethode NVTB, waarbij de specifiek de waarde van de boom wordt berekend.

Artikel V. Noodkap

 • Het is, na schriftelijke toestemming van de wijkbeheerder, toegestaan om een boom zonder vergunning te vellen indien deze een gevaar oplevert voor de omgeving of op basis van plantenziektewet.

 • Indien er sprake is van noodkap wordt er een herplantplicht of herplantvergoeding opgelegd (tabel 2) 

Artikel VI. Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 9 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends