Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit van de burgemeester van de gemeente Brunssum houdende Aanwijzingsbesluit Bibob-toets bij dance-evenementen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Brunssum houdende Aanwijzingsbesluit Bibob-toets bij dance-evenementen 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit Bibob-toets bij dance-evenementen 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2016nieuwe regeling

02-02-2016

www.brunssum.nl, 17-02-2016

621868

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Bibob-toets bij dance-evenementen 2016

De Burgemeester van Brunssum,

 

overwegende:

 

dat in de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Brunssum 2015 (verder: APV) in afdeling 7 regels zijn opgenomen met betrekking tot evenementen;

 

dat in de artikelen 2:25 (Evenementen) en 2:25A (Evenementen in gebouwen) van de APV is bepaald dat voor elk evenement in beginsel een vergunning van de Burgemeester is vereist;

 

dat op 9 juni 2015 de Beleidslijn gemeente Brunssum voor de toepassing van de Wet Bibob 2015 is vastgesteld;

 

dat ingevolge artikel 2.2, lid 1, onder e, van de Beleidslijn gemeente Brunssum voor de toepassing van de Wet Bibob 2015 een volledige Bibob-toets plaatsvindt bij aanvragen voor een evenementenvergunning als bedoeld in de APV;

 

dat voornoemde evenementen waarbij een Bibob-toets zal plaatsvinden bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester dienen te worden aangewezen;

 

Dance-evenementen algemeen

Dance is een verzamelterm voor alle soorten elektronische dance-muziek. Het belangrijkste kenmerk is dat de muziek gemaakt is met elektronische muziekinstrumenten en meestal niet live gespeeld kan worden. Vaak heeft de muziek repeterende melodieën en bevatten de dance-platen een bass drum.

De volgende dance-stijlen/subgenres vallen onder andere hieronder:

acid-house, drum and bass, dubstep, hardcore, hardstyle, hardtrance, hiphop, house, industrial, jungle, techno en trance.

 

Aanwijzing van dance-evenementen

Dance-evenementen hebben de reputatie van een hoog drugsgebruik. Die reputatie wordt bevestigd door cijfers van de politie, hoofdzakelijk naar aanleiding van aanhoudingen bij de toegangscontroles en onderzoeken in het kader van de Nationale Drug Monitor. Behalve het blowen is het gebruik van zogeheten partydrugs als ecstacy en amfetamine populair onder de bezoekers van dance-evenementen. In de beleving van veel bezoekers is het evenement zonder pillen niet geslaagd. Bij dance-evenementen worden de meeste bezoekers aangehouden vanwege overtreding van de Opiumwet.

Er kan worden verondersteld dat de tak dance-evenementen een lage drempel van toetreding kent. Er zijn geen diploma’s voor nodig om een dergelijk evenement te kunnen organiseren.

 

Ook lijkt het relatief eenvoudig om iemand als zaakwaarnemer in te zetten. Tijdens dance-evenementen gaat veel contant geld om. Dit biedt de mogelijkheid om bepaalde commerciële activiteiten en de daaruit ontvangen inkomsten niet in de administratie op te nemen.

 

Kortom, het is van groot algemeen belang dat dance-evenementen goed verlopen. Dat onder het goed verlopen van dance-evenementen wordt verstaan: geen schending van de openbare orde, maar ook geen mogelijkheid bieden om strafbare feiten te plegen, zoals bijvoorbeeld drugsinkomsten wit te wassen. Voorts is het, gelet op het bovenstaande aannemelijk, dat bij dance-evenementen een groter risico aanwezig is dat uit criminele activiteiten verkregen of te verkrijgen voordelen worden benut en/of strafbare feiten worden gepleegd. Derhalve zal, gelet op de be-stuurlijke aanpak in relatie tot criminaliteitsbestrijding, een Bibob-toets bij dergelijke aanvragen om een evenementenvergunning worden toegepast.

 

gelet op het bovenstaande;

 

besluit:

 

de aanvragen voor een vergunning voor een dance-evenement, als bedoeld in de artikelen 2:25 of 2:25A van de APV, aan te wijzen als aanvragen voor een vergunning ten aanzien waarvan een Bibob-toets plaatsvindt.

 

Dit besluit is vastgesteld door de Burgemeester op 2 februari 2016.

De Burgemeester van Brunssum,

L.M.C. Winants