Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Aanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR) als doorlopend en gewaarmerkt register

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR) als doorlopend en gewaarmerkt register
CiteertitelAanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR) als doorlopend en gewaarmerkt register
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wetboek van Strafrecht, art. 437, lid1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2017nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad, 2017, 113234

113234/2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Digitaal Opkopers Register (DOR) als doorlopend en gewaarmerkt register

De burgemeester van de gemeente Oudewater:

 

Overwegende:

 

 • -

  Dat het tegengaan van heling één van de speerpunten is in het Integraal Veiligheidsplan 2016-2018 van de gemeente Oudewater, als onderdeel van de aanpak van woninginbraak, autokraak en diefstallen;

 • -

  Dat gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren, zoals genoemd in artikel 2:66 APV, in gebruikte of ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  Dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oudewater bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  Dat het artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt, dat een handelaar verplicht is aantekeningen te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij heeft verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt (inkoopregister);

 • -

  Dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van dit register is ontwikkeld, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • -

  Dat het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  Dat het daarom  wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 van de plaatselijke verordening Oudewater (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte ongeregelde goederen;

 • -

  Dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekeningen te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 • -

  Dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden.

 

 

Gelet op:

 

 • -

  Hoofdstuk 12. Bepaling ter bestrijding van heling van goederen. Artikel 2:66 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oudewater;

 • -

  Hoofdstuk 12. Bepaling ter bestrijding van heling van goederen Artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oudewater;

 • -

  Hoofdstuk 12. Bepaling ter bestrijding van heling van goederen Artikel 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oudewater;

 • -

  Artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  Artikel 2 lid 2 van het uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht

 

 

Besluit;

Artikel 1

 

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening Oudewater;

Artikel 2

De registratie in het DOR verplicht te stellen voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

Artikel 3

Het handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer toe te staan een papieren registratie bij te houden;

 

Artikel 4

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Oudewater, 30 mei 2017

De burgemeester van Oudewater,

Pieter Verhoeve