Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrechtse Heuvelrug

Verordening tot tweede wijziging van de huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrechtse Heuvelrug
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug.
CiteertitelVerordening tot tweede wijziging van de huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. Huisvestingswet 2014
 3. Woningwet 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201701-07-2019Onbekend

29-06-2017

Gemeenteblad 2-7-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot tweede wijziging van de huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

 

WIJZIGINGSVERORDENING

Behoort bij raadsvoorstel (nummer, te geven door de griffie) Aanpassing huisvestingsverordening per 1 juli 2017

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Gelet op de Huisvestingwet 2014, de Woningwet 2015 en de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug, inclusief de wijzigingsverordening Huisvestingsverordening 2016, Gemeente Utrechtse Heuvelrug;

BESLUIT

Over te gaan tot vaststelling van de volgende wijzigingsverordening:

Verordening tot tweede wijziging van de huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Artikel I Wijzigingen

De Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt als volgt gewijzigd:

A.Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

Lid 8 wordt als volgt gewijzigd:

Een woningzoekende is economisch gebonden als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de Wet.

Lid 11 komt te vervallen en de nummering wordt aangepast.

Lid 17 wordt Lid 16 en wordt als volgt gewijzigd:

Gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.18 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 van de aanvragers van een huisvestingsvergunning voor een bij huisvestingsverordening aangewezen woonruimte, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel voor ‘belanghebbende’ telkens wordt gelezen ‘aanvrager’.

Lid 18 wordt Lid 17 en wordt als volgt gewijzigd:

De grens van de doelgroep volgens de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). De inkomensgrens wordt jaarlijks aangepast.

Lid 18 wordt als nieuw lid toegevoegd en is als volgt:

De tijd die verstreken is na de daadwerkelijke inschrijving van een woningzoekende in het register van woningzoekenden.

Lid 25 wordt aangepast ter verduidelijking en wordt als volgt:

 • -

  Woningzoekenden met een maatschappelijke of economische binding aan het omschreven gebied in hoofdstuk 3, gemeentelijk woonbeleid, lid 3 en

 • -

  woningzoekenden die de afgelopen drie jaren in verband met studie tijdelijk elders ingeschreven zijn of zijn geweest, maar voorafgaand wel tenminste drie jaar ingeschreven hebben gestaan op een adres in het gebied zoals omschreven.

Lid 29 wordt als nieuw lid toegevoegd aan artikel 1.1 en is als volgt:

Hieronder wordt mede begrepen het deels onttrekken van woonruimte in een pand waardoor de gehele woonruimte niet langer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang als waarvoor deze zonder zodanige onttrekking geschikt is.

Lid 36 wordt Lid 37 en wordt als volgt gewijzigd:

Woningzoekende die een voltijdsdopleiding volgt aan een iinstelling voor middelbaar- of hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs of deze opleiding niet langer dan 2 jaar geleden heeft afgerond en niet ouder is dan 30 jaar.

B Artikel 2.2.3 lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

2.Het in lid 1 c. genoemde inkomen is niet van toepassing op urgenten met een volkshuisvestelijke indicatie, maatschappelijke indicatie en woningzoekenden die uitgezonderd zijn van de inkomenstoets zoals vermeld in Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, bijlage 1A

C Artikel 2.2.5 lid 1C wordt toegevoegd. Dit artikel is als volgt:

 • C.

  ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om:

  • -

   uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of

  • -

   strafbare feiten te plegen.

D Artikel 2.3.1 Lid E wordt toegevoegd. Dit artikel is als volgt:

E.wordt een inschrijving beëindigd als de woningzoekende via het toewijzingssysteem woonruimte krijgt toegewezen, met uitzondering van een tijdelijk huurcontract

E Artikel 2.5.1, lid 3bAb wordt ter verduidelijking als volgt gewijzigd:

geen van de ouders en/of verzorgers op enigerlei wijze in de woningbehoefte van de minderjarige kinderen kan of had kunnen voorzien

Artikel 2.5.1, lid 3bC wordt ter verduidelijking als volgt gewijzigd:

1 b. de aanvrager dient ingeschreven te staan als woningzoekende;

1 c. de aanvrager heeft in de huidige woonsituatie geen huurschulden en heeft geen overlast veroorzaakt;

Artikel 2.5.1, lid 3bE wordt toegevoegd en de nummering wordt aangepast. De tekst wordt als volgt:

 • 1.

  Huiselijk geweld: woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten, kunnen in aanmerking komen voor een urgentie.

 • 2.

  Uitstroom hulp-en dienstverleningsinstelling: woningzoekenden die dringend woonruimte nodig hebben omdat zij verblijven in een van gemeentewege erkend opvangtehuis in de woningmarktregio of uit een van gemeentewege erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen in de woningmarktregio, over wie met betrekking tot de doorstroming naar zelfstandige woonruimte in regionaal of lokaal verband afspraken zijn gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor een urgentie

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen afspraken maken met instellingen over een jaarlijks contingent voordrachten voor doorstroming. De afspraken maken onderdeel uit van de huisvestingsverordening.

Artikel 2.5.1, lid 3bF sub 2 wordt toegevoegd en is als volgt:

Ook na een tijdelijke huisvesting kan toewijzing via bemiddeling plaatsvinden.

F Artikel 2.5.2, lid 3 wordt gesplitst in een sub a. en b. en komt er als volgt uit te zien:

 • a.

  Een aanvraag kan slechts voor één indicatiegrond tegelijk worden ingediend.

 • b.

  Een aanvraag om toekenning van een indicatie voor urgentie waarover in het verleden reeds is beslist, wordt alleen dan in behandeling genomen indien er sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden.

  • Artikel II Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden

afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze

wijzigingsverordening.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 1 juli 2017.

Artikel IV Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot tweede wijziging van de huisvestingverordening regio Utrecht 2015, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29-06-2017.

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier de voorzitter

W.Hooghiemstra G.F. Naafs