Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn houdende regels omtrent subsidie peuteropvang Subsidieverordening peuteropvang gemeente Zuidhorn 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn houdende regels omtrent subsidie peuteropvang Subsidieverordening peuteropvang gemeente Zuidhorn 2017
CiteertitelSubsidieverordening peuteropvang gemeente Zuidhorn 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-08-2020Bijlage 1

12-11-2018

gmb-2019-3513

01-01-201708-01-2019Nieuwe regeling

13-02-2017

Gemeenteblad, 19-07-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidhorn houdende regels omtrent subsidie peuteropvang Subsidieverordening peuteropvang gemeente Zuidhorn 2017

De raad van de gemeente Zuidhorn;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Subsidieverordening peuteropvang gemeente Zuidhorn per 1 januari 2017 .

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Subsidieverordening Welzijn: de subsidieverordening Welzijn gemeente Zuidhorn 2009.

 • c.

  Bijlage 1: de bij deze verordening horende bijlage 1.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn.

 • e.

  Peuteropvang: de opvang van peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag op grond van de Wet kinderopvang kunnen verkrijgen.

 • f.

  Kindplaats: twee dagdelen van minimaal 3 uur per week.

 • g.

  Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de deelname van hun peuter aan de peuteropvang.

 • h.

  Ouderbijdragetabel: overzicht van financiële bijdrage die ouders/verzorgers moeten betalen gerelateerd in percentages gerelateerd aan het bruto gezinsinkomen.

 • i.

  De verordening: Verordening peuteropvang gemeente Zuidhorn.

 • j.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieverordening is van toepassing op het subsidiëren van kinderopvangorganisaties in de gemeente Zuidhorn voor het uitvoeren van peuteropvang. Dit betreft organisaties die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerde zijn met een aantekening Voorschoolse Educatie.

Artikel 3 Subsidieverordening Welzijn

 • 1.

  De Subsidieverordening Welzijn is van toepassing op subsidies die op basis van deze verordening worden verleend.

 • 2.

  Voor zover in deze verordening van de Subsidieverordening Welzijn afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze verordening

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks op grond van deze verordening en de ingediende subsidieaanvragen een subsidieplafond vast bij de behandeling van de begroting van het volgende jaar.

Artikel 5 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen van structurele subsidies worden bij het college ingediend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Indien aanvragen voor subsidie uitstijgen boven de verleende subsidie van het voorgaande jaar of het een nieuwe aanvrager betreft, dan dient de aanvraag te worden ingediend vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 6 De subsidievaststelling

Het college beslist op aanvragen om subsidie, dit met inachtneming van het bepaalde in de wet, de Subsidieverordening Welzijn en deze verordening.

Artikel 7 Herziening bedragen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in bijlage 1 bij deze verordening vastgestelde bedragen herzien.De hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt jaarlijks door het college vastgesteld in overeenstemming met de ouderbijdrage voor de Wet kinderopvang.

Hoofdstuk 2 Subsidiëring

Artikel 8 Eisen aan de peuteropvanglocatie

 • 1.

  De opvanglocatie moet gevestigd zijn in de gemeente Zuidhorn.

 • 2.

  De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

 • 3.

  Er worden minimaal 2 dagdelen peuteropvang van 3 uur per week aangeboden.

 • 4.

  De ouders betalen een in bijlage 1 door het college jaarlijks vastgestelde inkomens afhankelijke ouderbijdrage.

 • 5.

  De peuteropvang locatie voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de aantekening Voorschoolse Educatie in het LRKP.

Artikel 9 Grondslag van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per kindplaats peuteropvang dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie wordt aangevraagd voor het te verwachten gemiddeld aantal bezette peuterplaatsen in het kalenderjaar.

 • 3.

  Er is sprake van een bezette peuterplaats als de peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang gaat.

 • 4.

  Bij de subsidie aanvraag moet de begroting worden overlegd, waaruit duidelijk blijkt:

  • a.

   het totaal bedrag van de aanvraag

  • b.

   voor hoeveel kindplaatsen subsidie wordt aangevraagd

  • c.

   de openstelling en bezetting van iedere locatie

  • d.

   welke kosten totaal en per kindplaats noodzakelijkerwijs gemaakt worden

 • 5.

  Indien gebruik wordt gemaakt van peuteropvang, stelt de gemeente geen subsidie beschikbaar voor kindplaatsen, als de ouder/verzorger gebruik kan maken van de fiscale kinderopvangregeling.

 • 6.

  Per jaar stelt het college bij de subsidieverlening het maximum aantal kindplaatsen vast waarvoor een subsidie kan worden verkregen.

 • 7.

  Bij het bepalen van het maximum aantal kindplaatsen waarvoor een subsidie kan worden verkregen, maakt het college een inschatting van de redelijkerwijs te verwachten omvang van de peuteropvang door de subsidie-aanvrager.

 • 8.

  Het college stelt jaarlijks de subsidie vast op basis van het aantal daadwerkelijk bezette kindplaatsen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd om ontheffing te verlenen van een of meer bepalingen in deze verordening, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, en krachtens deze verordening gegeven voorschriften dan wel nadere voorschriften te stellen.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet beslist het college.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening peuteropvang gemeente Zuidhorn 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Zuidhorn, d.d. 13 februari 2017

L.K. Swart,

J. Slopsema, griffier

Bijlage 1

 

Behorende bij de Subsidieverordening peuterspeelzaal gemeente Zuidhorn

Ouderbijdrage peuteropvang per 1 januari 2019

De ouders betalen de onderstaande door het college vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragen. Ouders betalen 12 maanden de bedragen die vermeld worden in de ouderbijdrage tabel en de kinderen maken 40 weken gebruik van de peuteropvang.

Deze bijdragen zijn berekend op basis van de uur prijs die de organisaties hanteren.

 

 

 

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

Ouderbijdrage peuteropvang voor 2 dagdelen van 6 uur per maand

 

 

Peuteropvang SKSG

Peuteropvang Lutjestek

Peuteropvang Babba

Peuteropvang Vrolijk

Bruto gezinsinkomen in €

Eerste kind

tweede e.v. kind

Eerste kind

tweede e.v. kind

Eerste kind

tweede e.v. kind

Eerste kind

tweede e.v. kind

lager dan

€ 19.433

€ 20,62

 € 20,62

 € 6,00

 € 6,00

 € 14,02

 € 14,02

 € 5,60

 € 5,60

€ 19.434

€ 20.728

€ 20,62

 € 20,62

 € 6,00

 € 6,00

 € 14,02

 € 14,02

 € 5,60

 € 5,60

€ 20.729

€ 22.020

€ 20,62

 € 20,62

 € 6,00

 € 6,00

 € 14,02

 € 14,02

 € 5,60

 € 5,60

€ 22.021

€ 23.315

€ 20,62

 € 20,62

 € 6,00

 € 6,00

 € 14,02

 € 14,02

 € 5,60

 € 5,60

€ 23.316

€ 24.610

€ 20,62

 € 20,62

 € 6,00

 € 6,00

 € 14,02

 € 14,02

 € 5,60

 € 5,60

€ 24.611

€ 25.903

€ 21,26

 € 21,10

 € 6,60

 € 6,45

 € 14,66

 € 14,50

 € 6,16

 € 6,02

€ 25.904

€ 27.197

€ 23,02

 € 21,42

 € 8,25

 € 6,75

 € 16,42

 € 14,82

 € 7,70

 € 6,30

€ 27.198

€ 28.487

€ 24,63

 € 21,74

 € 9,75

 € 7,05

 € 18,03

 € 15,14

 € 9,10

 € 6,58

€ 28.488

€ 29.879

€ 26,07

 € 22,06

 € 11,10

 € 7,35

 € 19,47

 € 15,46

 € 10,36

 € 6,86

€ 29.880

€ 31.269

€ 27,03

 € 22,22

 € 12,00

 € 7,50

 € 20,43

 € 15,62

 € 11,20

 € 7,00

€ 31.270

€ 32.662

€ 28,64

 € 22,54

 € 13,50

 € 7,80

 € 22,04

 € 15,94

 € 12,60

 € 7,28

€ 32.663

€ 34.053

€ 29,44

 € 22,86

 € 14,25

 € 8,10

 € 22,84

 € 16,26

 € 13,30

 € 7,56

€ 34.054

€ 35.447

€ 30,72

 € 22,86

 € 15,45

 € 8,10

 € 24,12

 € 16,26

 € 14,42

 € 7,56

€ 35.448

€ 36.838

€ 32,00

 € 22,86

 € 16,65

 € 8,10

 € 25,40

 € 16,26

 € 15,54

 € 7,56

€ 36.839

€ 38.262

€ 32,97

 € 22,86

 € 17,55

 € 8,10

 € 26,37

 € 16,26

 € 16,38

 € 7,56

€ 38.263

€ 39.689

€ 34,25

 € 22,86

 € 18,75

 € 8,10

 € 27,65

 € 16,26

 € 17,50

 € 7,56

€ 39.690

€ 41.116

€ 35,37

 € 22,86

 € 19,80

 € 8,10

 € 28,77

 € 16,26

 € 18,48

 € 7,56

€ 41.117

€ 42.542

€ 36,50

 € 22,86

 € 20,85

 € 8,10

 € 29,90

 € 16,26

 € 19,46

 € 7,56

€ 42.543

€ 43.971

€ 37,94

 € 22,86

 € 22,20

 € 8,10

 € 31,34

 € 16,26

 € 20,72

 € 7,56

€ 43.972

€ 45.398

€ 38,74

 € 22,86

 € 22,95

 € 8,10

 € 32,14

 € 16,26

 € 21,42

 € 7,56

€ 45.399

€ 46.824

€ 40,02

 € 22,86

 € 24,15

 € 8,10

 € 33,42

 € 16,26

 € 22,54

 € 7,56

€ 46.825

€ 48.251

€ 40,99

 € 22,86

 € 25,05

 € 8,10

 € 34,39

 € 16,26

 € 23,38

 € 7,56

€ 48.252

€ 49.810

€ 42,43

 € 22,86

 € 26,40

 € 8,10

 € 35,83

 € 16,26

 € 24,64

 € 7,56

€ 49.811

€ 52.868

€ 44,84

 € 22,86

 € 28,65

 € 8,10

 € 38,24

 € 16,26

 € 26,74

 € 7,56

€ 52.869

€ 55.924

€ 46,12

 € 23,50

 € 29,85

 € 8,70

 € 39,52

 € 16,90

 € 27,86

 € 8,12

€ 55.925

€ 58.982

€ 47,88

 € 24,47

 € 31,50

 € 9,60

 € 41,28

 € 17,87

 € 29,40

 € 8,96

€ 58.983

€ 62.041

€ 51,41

 € 25,11

 € 34,80

 € 10,20

 € 44,81

 € 18,51

 € 32,48

 € 9,52

€ 62.042

€ 65.097

€ 55,10

 € 25,59

 € 38,25

 € 10,65

 € 48,50

 € 18,99

 € 35,70

 € 9,94

€ 65.098

€ 68.156

€ 58,63

 € 26,71

 € 41,55

 € 11,70

 € 52,03

 € 20,11

 € 38,78

 € 10,92

€ 68.157

€ 71.213

€ 62,48

 € 27,19

 € 45,15

 € 12,15

 € 55,88

 € 20,59

 € 42,14

 € 11,34

€ 71.214

€ 74.271

€ 66,17

 € 28,32

 € 48,60

 € 13,20

 € 59,57

 € 21,72

 € 45,36

 € 12,32

€ 74.272

€ 77.331

€ 69,70

 € 29,44

 € 51,90

 € 14,25

 € 63,10

 € 22,84

 € 48,44

 € 13,30

€ 77.332

€ 80.387

€ 73,39

 € 30,24

 € 55,35

 € 15,00

 € 66,79

 € 23,64

 € 51,66

 € 14,00

€ 80.388

€ 83.447

€ 76,92

 € 30,88

 € 58,65

 € 15,60

 € 70,32

 € 24,28

 € 54,74

 € 14,56

€ 83.448

€ 86.504

€ 80,93

 € 31,36

 € 62,40

 € 16,05

 € 74,33

 € 24,76

 € 58,24

 € 14,98

€ 86.505

€ 89.560

€ 84,46

 € 32,49

 € 65,70

 € 17,10

 € 77,86

 € 25,89

 € 61,32

 € 15,96

€ 89.561

€ 92.618

€ 87,98

 € 33,13

 € 69,00

 € 17,70

 € 81,38

 € 26,53

 € 64,40

 € 16,52

€ 92.619

€ 95.737

€ 91,83

 € 33,93

 € 72,60

 € 18,45

 € 85,23

 € 27,33

 € 67,76

 € 17,22

€ 95.738

€ 98.869

€ 95,04

 € 35,05

 € 75,60

 € 19,50

 € 88,44

 € 28,45

 € 70,56

 € 18,20

€ 98.870

€ 102.000

€ 98,41

 € 35,85

 € 78,75

 € 20,25

 € 91,81

 € 29,25

 € 73,50

 € 18,90

€ 102.001

€ 105.131

€ 101,78

 € 36,50

 € 81,90

 € 20,85

 € 95,18

 € 29,90

 € 76,44

 € 19,46

€ 105.132

€ 108.261

€ 105,15

 € 36,98

 € 85,05

 € 21,30

 € 98,55

 € 30,38

 € 79,38

 € 19,88

€ 108.262

€ 111.393

€ 108,19

 € 38,10

 € 87,90

 € 22,35

 € 101,59

 € 31,50

 € 82,04

 € 20,86

€ 111.394

€ 114.527

€ 111,24

 € 39,06

 € 90,75

 € 23,25

 € 104,64

 € 32,46

 € 84,70

 € 21,70

€ 114.528

€ 117.658

€ 114,29

 € 39,70

 € 93,60

 € 23,85

 € 107,69

 € 33,10

 € 87,36

 € 22,26

€ 117.659

€ 120.787

€ 117,34

 € 43,55

 € 96,45

 € 27,45

 € 110,74

 € 36,95

 € 90,02

 € 25,62

€ 120.788

€ 123.919

€ 119,90

 € 41,15

 € 98,85

 € 25,20

 € 113,30

 € 34,55

 € 92,26

 € 23,52

€ 123.920

€ 127.051

€ 121,19

 € 42,27

 € 100,05

 € 26,25

 € 114,59

 € 35,67

 € 93,38

 € 24,50

€ 127.052

€ 130.182

€ 121,19

 € 43,23

 € 100,05

 € 27,15

 € 114,59

 € 36,63

 € 93,38

 € 25,34

€ 130.183

€ 133.313

€ 121,19

 € 44,84

 € 100,05

 € 28,65

 € 114,59

 € 38,24

 € 93,38

 € 26,74

€ 133.314

€ 136.444

€ 121,19

 € 45,32

 € 100,05

 € 29,10

 € 114,59

 € 38,72

 € 93,38

 € 27,16

€ 136.445

€ 139.576

€ 121,19

 € 46,60

 € 100,05

 € 30,30

 € 114,59

 € 40,00

 € 93,38

 € 28,28

€ 139.577

€ 145.839

€ 121,19

 € 49,01

 € 100,05

 € 32,55

 € 114,59

 € 42,41

 € 93,38

 € 30,38

€ 145.840

€ 148.971

€ 121,19

 € 50,45

 € 100,05

 € 33,90

 € 114,59

 € 43,85

 € 93,38

 € 31,64

€ 148.972

€ 152.101

€ 121,19

 € 51,25

 € 100,05

 € 34,65

 € 114,59

 € 44,65

 € 93,38

 € 32,34

€ 152.102

€ 155.234

€ 121,19

 € 52,38

 € 100,05

 € 35,70

 € 114,59

 € 45,78

 € 93,38

 € 33,32

€ 155.235

€ 158.366

€ 121,19

 € 53,50

 € 100,05

 € 36,75

 € 114,59

 € 46,90

 € 93,38

 € 34,30

€ 158.367

€ 164.628

€ 121,19

 € 56,22

 € 100,05

 € 39,30

 € 114,59

 € 49,62

 € 93,38

 € 36,68

€ 164.629

€ 167.757

€ 121,19

 € 57,03

 € 100,05

 € 40,05

 € 114,59

 € 50,43

 € 93,38

 € 37,38

€ 167.758

€ 170.890

€ 121,19

 € 58,15

 € 100,05

 € 41,10

 € 114,59

 € 51,55

 € 93,38

 € 38,36

€ 170.891

€ 174.021

€ 121,19

 € 59,43

 € 100,05

 € 42,30

 € 114,59

 € 52,83

 € 93,38

 € 39,48

€ 174.022

€ 177.154

€ 121,19

 € 60,56

 € 100,05

 € 43,35

 € 114,59

 € 53,96

 € 93,38

 € 40,46

€ 177.155

€ 180.285

€ 121,19

 € 61,52

 € 100,05

 € 44,25

 € 114,59

 € 54,92

 € 93,38

 € 41,30

€ 180.286

€ 183.416

€ 121,19

 € 62,64

 € 100,05

 € 45,30

 € 114,59

 € 56,04

 € 93,38

 € 42,28

€ 183.417

€ 186.548

€ 121,19

 € 63,92

 € 100,05

 € 46,50

 € 114,59

 € 57,32

 € 93,38

 € 43,40

€ 186.549

€ 189.678

€ 121,19

 € 64,73

 € 100,05

 € 47,25

 € 114,59

 € 58,13

 € 93,38

 € 44,10

€ 189.679

en hoger

€ 121,19

 € 66,17

 € 100,05

 € 48,60

 € 114,59

 € 59,57

 € 93,38

 € 45,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidiebedragen 2019

De subsidie op grond van artikel 7 bedraagt € 1538,26 per bezette kindplaats peuteropvang.