Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Nadere regels Erfgoed Sint-Michielsgestel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Erfgoed Sint-Michielsgestel
CiteertitelNadere regels Erfgoed Sint-Michielsgestel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017, art. 11, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017Nieuwe regeling

09-05-2017

Gemeenteblad 2017, 110650 | 30-06-2017

B&W-besluit 09-05-2017, punt 17

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Erfgoed Sint-Michielsgestel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

 

gelet op het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017,

 

besluiten de volgende nadere regels vast te stellen:

 

Nadere regels Erfgoed Sint-Michielsgestel

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  verordening: Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017.

Artikel 2. Gemeentelijke monumenten

Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a van de verordening is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op:

 • a.

  noodzakelijke reguliere werkzaamheden die zijn gericht op het behoud van de monumentale waarden, als detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet worden gewijzigd, en bij een tuin, park of andere aanleg, de aanleg niet wijzigt, of

 • b.

  alleen inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft, of

 • c.

  het binnen een monument dat als begraafplaats in gebruik is met inachtneming van de monumentale waarden:

  • 1.

   plaatsen van graftekens, met inbegrip van het tijdelijk verwijderen daarvan en het bijwerken van het opschrift,

  • 2.

   doen van begravingen of asbijzettingen,

  • 3.

   ruimen van graven waarvan het grafteken niet is beschermd als monument.

Artikel 3. Archeologische monumenten

[gereserveerd]

Artikel 4. Meldingplicht

Activiteiten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a. en b, en artikel 3, onderdeel a. tot en met c, worden gemeld aan het college uiterlijk twee weken voordat zij worden uitgevoerd.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017 in werking treedt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Nadere regels Erfgoed Sint-Michielsgestel.

Toelichting Nadere regels Erfgoed

Sinds 1 januari 2012 is voor kleine ingrepen geen vergunning meer vereist bij rijksmonumenten. Dit is vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In artikel 3a van bijlage II van het Bor wordt bepaald dat geen vergunning nodig is voor:

 • -

  gewoon onderhoud, voor zover detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet wijzigen;

 • -

  inpandige veranderingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

 

Artikel 11, tweede lid van de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel 2017 bepaalt dat het college nadere regels kan vaststellen omtrent werkzaamheden bij gemeentelijk erfgoed. Deze nadere regels kunnen o.a. vrijstelling inhouden van het verbod om werkzaamheden zonder omgevingsvergunning uit te voeren. Om te voorkomen dat het gemeentelijk erfgoed strenger wordt beoordeeld dan het door het rijk beschermde erfgoed, ligt het voor de hand om deze vereenvoudiging ook door te voeren voor het gemeentelijk erfgoed.

 

Artikel 2. Gemeentelijke monumenten

De vergunningvrije categorie voor het gebouwde gemeentelijk erfgoed is ontleend aan de vergunningvrije categorie voor rijksmonumenten van artikel 11.8 van het ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), horende bij de Omgevingswet. De onderdelen a. en b. komen inhoudelijk overeen met de huidige regeling uit artikel 3a van bijlage II van het Bor voor de rijksmonumenten. Dit betekent dat ook de toelichting op het Besluit tot wijziging van o.a. het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2011, 339) voor deze aangewezen categorieën gevallen van overeenkomstige toepassing is. Ook is het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde voorlichtingsmateriaal hierdoor bruikbaar voor het gemeentelijk erfgoed.

 

Artikel 3. Archeologische monumenten

[gereserveerd]

 

Artikel 4. Meldingplicht

Door de meldingsplicht wordt voorkomen dat niet bekend is dat vergunningvrije werkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan het gemeentelijk erfgoed. Bij begravingen is de termijn van twee weken niet realistisch zodat deze zijn uitgezonderd van de meldingplicht.