Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de voorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de voorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden
CiteertitelVoorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden gemeente Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 lid 1 Gemeentewet
  2. artikel 125 lid 1Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2015nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad 2015, 6434

14.B.00532

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden gemeente Nissewaard

Het college van de gemeente Nissewaard,

Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het

gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt opgedragen aan het college;

Gelet op het verhandelde in de vergadering van de commissie voor bijzonder georganiseerd overleg d.d. 21 augustus 2014;

BESLUIT:

vast te stellen de regeling Voorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden gemeente Nissewaard:

15N Voorzieningen bij vertrek uit gemeentedienst, ambtsjubilea en overige gelegenheden gemeente Nissewaard

Omschrijving gelegenheid 

Drankje; (aangeboden door leidinggevende); vergoeding max. € 7,50 per collega

Receptie; in principe in het personeelsrestaurant (aangeboden door het college); vergoeding max. € 1000,00 Het is mogelijk om de levenspartner en/of kinderen hierbij uit te nodigen. 

(Afscheids-) Diner; voor collega's (aangeboden door het college); vergoeding max. € 1000,00 Het is mogelijk om de levenspartner en/of kinderen hierbij uit te nodigen. 

Presentje; namens het college te verstrekken door een lid van het college dan wel de leidinggevende; t.w.v. ongeveer € 100,00 

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

A. Functiewijziging binnen de gemeente (voor zover niet binnen de afdeling)

x

-

-

-

Indien er een functiewijziging binnen de afdeling plaatsvindt, geldt de genoemde voorziening niet

B. Vertrek uit gemeentedienst wegens ontslag op eigen verzoek of uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

x (dienstverband bij gemeente Nissewaard minder dan 5 jaar)

x (dienstverband bij gemeente Nissewaard 5 jaar of langer) niet in combinatie met afscheidsdiner

x (dienstverband bij gemeente Nissewaard 5 jaar of langer) niet in combinatie met receptie

x

ontslag op eigen verzoek o.b.v. art. 8:1 CAR, tijdelijke aanstelling art. 8:12 en 8:12:1 CAR. Indien het eigen verzoek gerelateerd is aan de gebruikmaking van het ABP-Keuzepensioen gelden de voorzieningen onder C

C. Ontslag uit gemeentedienst wegens invaliditeits- of ouderdomspensioen, ABP-Keuzepensioen of volledige FPU

-

x (niet in combinatie met afscheidsdiner)

x (niet in combinatie met receptie)

x

ontslaggronden zijn hierbij artikel 8:1, 8:2, 8:2a en 8:11 CAR.

D. 25 jaar in overheidsdienst

x

-

-

x (als dit samenvalt met 25 jaar in dienst gemeente Nissewaard geldt dit voor een van deze gebeurtenissen)

Op basis van art. 3:5 en 3:5:1 CAR/UWO wordt een ambtsjubileumgratificatie (½ maandsalaris + V.T) netto uitbetaald.

E. 25 jaar in dienst van de gemeente

-

x (niet in combinatie met diner)

x (niet in combinatie met receptie)

x (als dit samenvalt met 25 jaar in overheids-dienst geldt dit voor een van deze gebeurtenissen)

 

F. 40 jaar in overheidsdienst

x

-

-

x

Op basis van art. 3:5 en 3:5:1 CAR/UWO wordt een ambtsjubileumgratificatie (1 maandsalaris + v.t.) netto uitbetaald. Als dit samenvalt met 40 jaar dienst van de gemeente (G) gelden de van toepassing zijnde voorzieningen voor één van deze gebeurtenissen

G. 40 jaar in dienst van de gemeente

x

-

-

x

Als dit samenvalt met 40 jaar in overheidsdienst (F) gelden de van toepassing zijnde voorzieningen voor één van deze gebeurtenissen

H. 50 jaar in dienst van de gemeente

x

-

-

x

Als dit samenvalt met 50 jaar in overheidsdienst (I) gelden de van toepassing zijnde voorzieningen voor één van deze gebeurtenissen

I. 50 jaar in overheidsdienst

x

-

-

x

Op basis van art. 3:5 en 3:5:1 CAR/UWO wordt een ambtsjubileumgratificatie (1 maandsalaris + v.t.) netto uitbetaald. Als dit samenvalt met 50 jaar dienst van de gemeente (H) gelden de van toepassing zijnde voorzieningen voor één van deze gebeurtenissen

J. Einde stage- of uitzendperiode

x

-

-

x

geldt enkel voor stageperiodes langer dan 3 maanden

Overige voorzieningen

 

 

 

 

Geregeld door

- bij huwelijk/gereg. Partnerschap

bloemstuk t.w.v. € 25,00 + felicitatie namens B&W

 

 

 

P&O (mits trouwkaart of akte wordt ontvangen)

- bij 25/40 jarig ambtsjubileum

bloemstuk t.w.v. € 25,00 + felicitatie namens B&W

 

 

 

P&O

- bij overlijden

bloemstuk t.w.v. maximaal € 150,00 + condoleance names B&W

 

 

 

P&O

- bij langdurige ziekte

bloemstuk/fruitmand t.w.v. € 25,00 (per elke 3 maanden)

 

 

 

leidinggevende

- behalen diploma van een opleiding

bloemstuk/cadeaubon t.w.v. € 25,00 + felicitatie namens B&W

 

 

 

leidinggevende

- geboorte gezinslid

geboorte-attentie t.w.v. € 25,00 + felicitatie namens B&W

 

 

 

P&O

 

N.B. Het staat de directeur van het cluster vrij, binnen het vermelde budget, andere invullingen te kiezen in de door hem aangewezen situaties.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard d.d 2 januari 2015.,

 

de secretaris,

J. Pol

de burgemeester,

M. Salet