Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2.1
 2. Financiële verordening Goeree-Overflakkee, art. 13, onder c
 3. Budgethoudersregeling Goeree-Overflakkee, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201401-01-201301-01-2016Onbekend

08-04-2014

Gemeenteblad 2014, 32588

Z-13-16081/2506

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 13, aanhef en onder c, van de Financiële verordening Goeree-Overflakkee en artikel 1, aanhef en onder f, g en h van de Budgethoudersregeling Goeree-Overflakkee;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen het volgende Aanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders, budgethouders en deelbudgethouders.

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1.

  Als hoofdbudgethouders worden aangewezen de functionarissen, genoemd in het als bijlage 1 bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht.

 • 2.

  Als budgethouders worden aangewezen de functionarissen, genoemd in het als bijlage 2 bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht.

 • 3.

  Als deelbudgethouders worden aangewezen de functionarissen, genoemd in het als bijlage 3 bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht.

Artikel 2 Intrekking oude besluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a.

  Aanwijzingsbesluit hoofdbudgethouders Goeree-Overflakkee;

 • b.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Advies;

 • c.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Bedrijfsondersteuning;

 • d.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Externe Ontwikkeling;

 • e.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Gemeentesecretaris;

 • f.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Klant Contact Centrum;

 • g.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Leefbaarheid en Wijk;

 • h.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Maatschappelijke Zaken;

 • i.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Raadsgriffier;

 • j.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Uitvoeringsbedrijf WSW;

 • k.

  Aanwijzingsbesluit budgethouders Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na vaststelling en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, gehouden op 8 april 2014.

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 Overzicht hoofdbudgethouders

Functie

Afdelingshoofd Advies

Afdelingshoofd Bedrijfsondersteuning

Afdelingshoofd Externe Ontwikkelingen

Afdelingshoofd KCC

Afdelingshoofd Leefbaarheid/Wijk

Afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken

Afdelingshoofd Uitvoeringsbedrijf WSW

Afdelingshoofd Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Raadsgriffier

Bijlage 2 Overzicht budgethouders

Functie

Afdelingshoofd Leefbaarheid/Wijk

Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Medewerker Vergunningverlening B

Planeconoom

Senior beleidsadviseur Bestuurlijk en Juridische zaken

Senior beleidsadviseur Communicatie

Senior beleidsadviseur Economische zaken

Senior beleidsadviseur Financiën

Senior beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

Senior beleidsadviseur P&O

Senior beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling

Teamleider Administratie

Teamleider buitengroepen district Midden

Teamleider buitengroepen district Oost

Teamleider buitengroepen district West

Teamleider I&A

Teamleider KCC

Teamleider Planvorming, Werkvoorbereiding en Beheer

Teamleider Secretariaat / Facilitair

Teamleider Sociale Zaken

Teamleider Zorg

Toezichthouder

Bijlage 3 Overzicht deelbudgethouders

Functie

1e Medewerker Algemene dienst-Technisch medewerker midden

Administratief medewerker Leerplicht

Adviseur Juridische kwaliteitszorg

Bedrijfscontactfunctionaris

Bedrijfsleider Zwembad

Beleidsadviseur / Specialist Belastingen

Beleidsadviseur / Specialist Planvorming, Werkvoorbereiding en Beheer

Beleidsadviseur / Specialist Vastgoedbeheer / Accommodaties

Beleidsadviseur Duurzaamheid

Beleidsadviseur Economische Zaken

Beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur

Beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken / Ambtelijk secretaris OR

Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken I

Beleidsadviseur Maatschappelijke zaken II

Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting

Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsadviseur Uitvoeringsbedrijf WSW

Beleidsadviseur Vergunningverlening en Handhaving

Beleidsadviseur Volkshuisvesting

Beleidsadviseur/Specialist Planvorming, Werkvoorbereiding en Beheer

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken III

Bestuursassistente

Bode

Communicatieadviseur

Communicatiemedewerker

Contactfunctionaris Verenigingen

Coordinator Handhaving

Coordinerend medewerker Verkeerssamenwerking

Financieel beleidsadviseur Grondzaken

HR Expert / adviseur

Juridisch beleidsadviseur / Specialist Vergunningverlening & Handhaving

Juridisch consulent

Juridisch medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Marktmeester

Medewerker administratie verstrekkingen

Medewerker Algemene Uitkering / Subsidies / Treasury

Medewerker Beheer

Medewerker Betalingsverkeer

Medewerker Burgerzaken / GBA (backoffice)

Medewerker Externe Ontwikkelingen

Medewerker Facilitaire Zaken

Medewerker Invordering en Kwijtschelding

Medewerker Maatschappelijke Zaken

Medewerker personeels- en salarisadministratie

Medewerker Representatie- en Kabinetszaken

Medewerker Vergunningverlening B

Medewerker Verzekeringen

Medewerker Werkvoorbereiding A

Medewerker Werkvoorbereiding B

Medewerker Wijk- en buurtgericht werken

Opzichter district Midden

Opzichter district Oost

Opzichter district West

P&O consulent

Planeconoom

Programmamanager

Projectleider

Raadsadviseur / plv raadsgriffier

Salarisadministrateur

Senior Beleidsadviseur Bestuurlijk & Juridische zaken

Senior beleidsadviseur Communicatie

Senior beleidsadviseur Economische Zaken

Senior beleidsadviseur Financien

Senior Beleidsadviseur Leefbaarheid / Wijk

Senior Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

Senior beleidsadviseur P&O

Senior beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Senior Klantadviseur

Senior Medewerker Financiele Administratie

Specialist Uitkeringsadministratie

Streekarchivaris

Systeemarchitect

Teamleider Administratie

Teamleider buitengroepen district Midden

Teamleider buitengroepen district Oost

Teamleider buitengroepen district West

Teamleider I&A

Teamleider KCC

Teamleider Planvorming, Werkvoorbereiding en Beheer

Teamleider Secretariaat / Facilitair

Toezichthouder

Toezichthouder / Directievoering