Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IGUO

Reglement van orde van het bestuur van de bedrijfsoveringorganisatie intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIGUO
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde van het bestuur van de bedrijfsoveringorganisatie intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie
CiteertitelReglement van orde bestuur
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2017Eerste publicatie

23-02-2017

Blad Gemeenschappelijke regelingen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde van het bestuur van de bedrijfsoveringorganisatie intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

 

 

Reglement van orde van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

Artikel 1: Begripsbepaling

In het onderhavig reglement, gebaseerd op artikel 22 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, wordt verstaan onder:

de regeling: gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

de deelnemers: de aan de regeling deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden

het bestuur: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

de directie: de directie van de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie

Artikel 2 Frequentie van de vergadering

Het bestuur stelt voor aanvang van een kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen.

Artikel 3 De voorzitter en de secretaris

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   Voorbereiding van de vergadering

  • b.

   Het leiden van de vergadering;

  • c.

   Het handhaven van de orde in de vergadering;

  • d.

   Het doen naleven van de regeling;

  • e.

   Hetgeen dit reglement en de regeling hem verder opdraagt.

 • 2.

  De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris.

Artikel 4 Voorstellen en agenda

 • 1.

  De voorzitter stelt de agenda in overleg met de secretaris op. De te behandelen voorstellen worden schriftelijk aan het bestuur voorgelegd.

 • 2.

  Zowel bestuursleden als de directie kunnen onderwerpen voordragen voor plaatsing op de agenda.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda en de bijbehorende stukken ten minste één week voorafgaande aan de vergadering aan de bestuursleden worden toegezonden.

Artikel 5 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zo spoedig mogelijk na de vergadering zorg voor een verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden;

  • b.

   de namen van de afwezige leden;

  • c.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • d.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • e.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten.

 • 3.

  Een lid van het bestuur kan doen aantekenen, dat hij zich met een genomen besluit niet heeft verenigd, desgewenst met bijvoeging van redenen.

 • 4.

  Het verslag wordt door het bestuur in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5.

  Het verslag van de vergaderingen is niet openbaar, tenzij het bestuur anders heeft bepaald.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking door plaatsing op de website van de bedrijfsvoeringsorganisatie danwel de deelnemende gemeenten.

 

Vastgesteld in de vergadering van 23-02-2017

 

Namens het bestuur

ir. E. Heinrich

Voorzitter bestuur De Connectie