Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 december 2012 tot vaststelling van de beleidsregel ontheffingen ligplaatsen provinciale vaarwegen van Zuid-Holland (Beleidsregel ontheffingen ligplaatsen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Zuid-Holland
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van 18 december 2012 tot vaststelling van de beleidsregel ontheffingen ligplaatsen provinciale vaarwegen van Zuid-Holland (Beleidsregel ontheffingen ligplaatsen)
CiteertitelBeleidsregel ontheffingen ligplaatsen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vaarwegenverordening Zuid-Holland, art, 2.4.1, art. 2.2.3, art. 4.1.1; nota Ligplaatsenbeleid provinciale vaarwegen, vastgesteld d.d. 18 december 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201326-01-2016nieuwe regeling

18-12-2012

Prov. Blad 2013, 47

pzh

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 18 december 2012 tot vaststelling van de Beleidsregel ontheffingen ligplaatsen provinciale vaarwegen van Zuid-Holland (Prov. Blad 2013, 47)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op:

het in artikel 2.4.1 van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland opgenomen verbod op het innemen van een ligplaats;

de in artikel 2.2.3 van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland opgenomen verboden, waaronder het verbod op voorzieningen waarmee ligplaats kan

worden ingenomen;

de in artikel 4.1.1. van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland neergelegde mogelijkheid om ontheffing en vrijstelling te verlenen van voornoemde

verbodsbepaling;

de nota Ligplaatsenbeleid provinciale vaarwegen Zuid-Holland, vastgesteld d.d. 18 december 2012;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel voor het gebruik van de hiervoor genoemde bevoegdheden:

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet;

b. inkassing: een met ontheffing of toestemming van de provincie aangelegde haven waarin parallel aan de vaarweg kan worden aangemeerd buiten de oorspronkelijke oeverlijn. Een inkassing maakt geen onderdeel uit van de vaarweg;

c. insteekhaven: een met ontheffing of toestemming van de provincie aangelegde haven waarin dwars op de vaarweg kan worden aangemeerd buiten de oorspronkelijke oeverlijn. Een insteekhaven maakt geen onderdeel uit van de vaarweg;

d. ligplaatsvoorziening: al hetgeen bestemd is om een vaartuig aan vast te leggen te maken, zoals steigers, meerpalen, bolders;

e. particuliere oever: grond die niet openbaar toegankelijk is en in eigendom toebehoort aan een eigenaar anders dan een overheidsinstantie;

f. maatgevend schip: schepen met afmetingen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregel;

g. recreatievaartuig: een schip, hoofdzakelijk gebruikt en bestemd voor niet-bedrijfsmatige varende recreatie;

h. vaarweggebonden activiteit: een activiteit die ter uitoefening van een beroep of bedrijf op of aan het water plaatsvindt, alsook activiteiten met een

maatschappelijk belang die door een vereniging of stichting worden uitgeoefend ten behoeve van recreatievaartuigen.

i. vaarstrook: dat deel van de vaarweg dat uitsluitend bestemd is voor varend verkeer. De vaarstrookbreedtes voor de provinciale vaarwegen zijn opgenomen in de tabel in de bijlage 2 bij deze beleidsregel;

j. vaartuig: naast het begrip in de gebruikelijke zin van het woord een vaartuig zonder waterverplaatsing, een drijvend casco en vaartuig

in aanbouw en een vaartuig dat de geschiktheid tot varen of drijven heeft verloren.

k. veiligheidsstrook: een waterstrook parallel aan de vaarstrook aan beide zijden richting oever die als buffer dient tussen varende en liggende schepen. De veiligheidsstrook blijft zoveel mogelijk vrij van ligplaatsen voor woon- of recreatiedoeleinden. De breedte van de veiligheidsstrook voor de

provinciale vaarwegen zijn opgenomen in de tabel in de bijlage 2 bij deze beleidsregel;

l. veiligheidszone: een gedeelte van de vaarweg met een relatief hoog ongevalrisico, zoals is beschreven in bijlage 3 van deze beleidsregel.

Artikel 2 Ontheffing voor ligplaats ten behoeve van vaarweggebonden activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod om ligplaats in te nemen, zoals genoemd in artikel 4.1.1. van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, ten behoeve van een vaarweggebonden activiteit, indien:

a. de ligplaats niet gelegen is in een vaarstrook of veiligheidszone; of

b. de ligplaats is gelegen in een veiligheidsstrook maar er geen nautische bezwaren bestaan tegen de ontheffing;en

c. ligplaats nemen noodzakelijk is voor de vaarweggebonden activiteit en de aanvrager van de ontheffing de rechthebbende van de oever is of

schriftelijke toestemming van de rechthebbende van de oever heeft verkregen.

Artikel 3 Ontheffing voor ligplaats ten behoeve van recreatievaartuigen

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod om ligplaats in te nemen, zoals genoemd in artikel 4.1.1. van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, ten behoeve van een recreatievaartuig

indien:

a. de ligplaats niet gelegen is in een vaarstrook, veiligheidsstrook of veiligheidszone; en

b. het een ligplaats aan een particuliere oever betreft en de aanvrager van de ontheffing de rechthebbende van die oever is of schriftelijke

toestemming van de rechthebbende van de oever heeft verkregen, of

c. de ligplaats aan een openbare oever betreft en de aanvrager een watersportvereniging is die een maatschappelijk doel dient en voor een ieder toegankelijk is.

Artikel 4 Ontheffing voor ligplaats ten behoeve van woonboten

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod om ligplaats in te nemen, zoals genoemd in artikel 4.1.1. van de

Vaarwegenverordening Zuid-Holland, ten behoeve van een woonboot, indien:

a. de ligplaats niet gelegen is in een vaarstrook, veiligheidsstrook of veiligheidszone; en

b. ten behoeve van de ligplaats op de dag voorafgaande aan inwerkingtreding van deze beleidsregel reeds een ontheffing of

toestemming voor een woonboot was verleend, danwel feitelijk ligplaats werd ingenomen met een woonboot, met toestemming van de provincie;

c. de afmetingen van de woonboot in hoogte, lengte en breedte, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, niet groter zijn dan die van de woonboot ten behoeve waarvan de voorafgaande ontheffing of toestemming was

verleend op de betreffende locatie.

2. De ontheffing wordt verleend aan de eigenaar van een vaste ligplaats en is woonbootgebonden. De ontheffing vervalt van rechtswege bij wijziging in

de eigendomsverhoudingen.

3. Gedeputeerde Staten zullen alleen een nieuwe ontheffing voor een ligplaats verlenen voor een ligplaats waar reeds voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel door Gedeputeerde Staten een ontheffing of vrijstelling voor een ligplaats voor woonboten was verleend.

Artikel 5 Ontheffing voor ligplaatsvoorzieningen

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod, zoals genoemd in artikel 2.2.3 van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, op

aanvraag van de rechthebbende van de oever voor het in gebruik hebben van een niet-openbare ligplaatsvoorziening, indien deze niet gelegen is

in een vaarstrook, veiligheidsstrook of veiligheidszone.

2. Gedeputeerde Staten verlenen geen ontheffing voor een niet-openbare ligplaatsvoorziening indien deze verder dan noodzakelijk de vaarweg insteekt dan wel een gevaar voor de doorgaande scheepvaart vormt.

3. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen op aanvraag van de rechthebbende van de oever voor een constructie voor het te water laten van een vaartuig indien de constructie zich niet permanent boven een vaarstrook of veiligheidszone bevindt en/of en het vaartuig bij het te water

laten zich niet direct bevindt in een vaarstrook of veiligheidszone.

4. Gedeputeerde Staten kunnen in afwijking van vorengaande lid, ontheffing verlenen voor een openbare ligplaatsvoorziening of enig ander werk van openbaar nut, indien de voorziening gelegen is in een vaarstrook of veiligheidszone, mits geoordeeld wordt dat het belang van de bruikbaarheid van de vaarweg en oever zwaarder weegt dan het belang van een vlotte en veilige doorvaart.

Artikel 6 Ontheffing voor de aanleg van insteekhavens en inkassingen

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod, zoals genoemd in artikel 2.2.3 van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, voor het doorbreken van de oever voor het aanleggen van een insteekhaven of inkassing voor recreatievaart of ten behoeve van vaarweggebonden activiteiten, onder de navolgende voorwaarden:

a. de uitmonding is niet direct gelegen in een vaarstrook of veiligheidszone;

b. er geen nautische bezwaren bestaan in geval de uitmonding uitkomt in een veiligheidsstrook.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingen ligplaatsen.

Ondertekening

Den Haag, 18 december 2012

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

J. FRANSSEN, voorzitter

J.A.M HILGERSOM, secretaris