Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het bemalingsgebied Kanaal door Voorne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het bemalingsgebied Kanaal door Voorne
CiteertitelPeilbesluit Kanaal door Voorne
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGebiedsanalyse Kanaal door Voorne Peilbesluit Kanaal door Voorne Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie Kaart 2 AGOR waterstaatkundige situatie Kaart 3 AGOR OGOR GGOR algemene ecologie Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik Kaart 5 Maaiveldhoogten Kaart 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie VV vaststelling peilbesluit Kanaal door Voorne

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is gerectificeerd op 22 juni 2015.

Deze regeling vervangt het vigerende peilbesluit Kanaal door Voorne.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Waterschapswet
 2. artikel 5.2 Waterwet
 3. Nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Holandse Delta 2013'
 4. Reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta
 5. artikel 4.2 Waterverordening Zuid-Holland
 6. artikel 4.3 Waterverordening Zuid-Holland
 7. artikel 4.4 Waterverordening Zuid-Holland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2015nieuwe regeling

21-05-2015

Waterschapsblad, 15-06-2015

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Kanaal door Voorne

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 14-4-2015;

 

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

 

overwegende dat:

 • -

  op laste van de rechtelijke uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 15 september 2011, voor Peilgebied 27A een nieuw peilbesluit moet worden opgesteld;

 • -

  voor de effectuering van het peilbesluit Peilgebied 27A werkzaamheden zijn voorzien;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf maandag 24 november 2014, voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Kanaal door Voorne, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging 1 zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Peilgebied 27A, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  de ingebrachte zienswijze niet heeft geleidt tot aanpassing van het peilbesluit Peilgebied 27A.

   

gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota "Peilbesluiten bij Waterschap Holandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

 

BESLUIT:

 • -

  De vigerende peilbesluiten Kanaal door Voorne en Oud- en Nieuwe Reijerwaard (onderdeel peilgebied 27A) in te trekken.

 • -

  De 'nota van beantwoording zienswijze aangaande het peilbesluit Peilgebied 27A' vast te stellen.

 • -

  De peilbesluiten 'Kanaal door Voorne' en 'Peilgebied 27A' inclusief de daarbij behorende toelichtingen en waterstaatkundige kaarten, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen met de navolgende peilen:

Ridderkerk, 21 mei 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse Kanaal door Voorne

Gebiedsanalyse Kanaal door Voorne

Bijlage 2 Peilbesluit Kanaal door Voorne

Peilbesluit Kanaal door Voorne

Bijlage 3 Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Kaart 1 Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 4 Kaart 2 AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 2 AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 5 Kaart 3 AGOR OGOR GGOR algemene ecologie

Kaart 3 AGOR OGOR GGOR algemene ecologie

Bijlage 6 Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 4 Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 7 Kaart 5 Maaiveldhoogten

Kaart 5 Maaiveldhoogten

Bijlage 8 Kaart 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Kaart 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 9 VV vaststelling peilbesluit Kanaal door Voorne

 

VV vaststelling peilbesluit Kanaal door Voorne