Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IGUO

Mandaatbesluit voor de directeur van De Connectie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIGUO
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit voor de directeur van De Connectie
CiteertitelMandaatbesluit directeur De Connectie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO en gemeenschappelijke regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201701-01-2017Onbekend

11-04-2017

Blad gemeenschappelijke regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit voor de directeur van De Connectie

 

 

Mandaatbesluit directeur De Connectie april 2017

Besluit van: 11 april 2017 Documentnummer: DCB170411-001

Het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie IGUO, handelend onder de naam De Connectie, voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Overwegende dat:

 • -

  bij besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum d.d. 16 februari 2016 de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie hebben vastgesteld, waarbij de bedrijfsvoeringsorganisatie genaamd IGUO is opgericht om diensten en producten aan de drie gemeentebesturen te leveren;

 • -

  dat het doel van de oprichting van deze bedrijfsvoeringsorganisatie daarbij tevens is een optimale kwaliteit van de aan het gemeentebestuur te verlenen diensten en producten te bewerkstelligen en deze producten en diensten op een slagvaardige en efficiënte wijze te verlenen;

 • -

  dat het ten behoeve van het bereiken van deze organisatiedoelstellingen gewenst is zoveel mogelijk bevoegdheden en uitvoeringshandelingen op te dragen aan de directeur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, hierna te noemen 'de directeur';

 • -

  dat zij dientengevolge zoveel mogelijk de aan hen - uit welke hoofde dan ook - toekomende uitvoeringsbevoegdheden door middel van een algemeen mandaat wensen op te dragen aan de directeur;

 • -

  dat genoemde directeur - met behoud en inachtneming van zijn integrale verantwoordelijkheid - ondermandaat kan verlenen aan afdelingshoofden dan wel medewerkers;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t e n :

de navolgende regels vast te stellen met betrekking tot mandaat aan:

de directeur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie ;

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  De Connectie: de bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie, genaamd IGUO en handelend onder de naam ‘De Connectie’;

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

  Delegatie:het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;

  Wettelijk voorschrift: wettelijk voorschrift, zoals dit luidt op de dag waarop dit besluit in werking treedt of zoals dit wettelijk voorschrift na wijziging zal komen te luiden;

  Deelnemende gemeenten: de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.

 

Artikel 2 Schakelbepaling volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht of machtiging.

Artikel 3 Algemeen mandaat aan de directeur.

De uitoefening van de bevoegdheden die het bestuur van de Connectie bij of krachtens wettelijk voorschrift of delegatie toekomen, wordt opgedragen aan de directeur - voor zover het betreft de aan De Connectie opgedragen taken.

Deze bevoegdheden worden hieronder nader beschreven:

 

Algemeen

1.

Verzenden van algemene ontvangstbevestigingen en voeren van correspondentie ter voorbereiding en afdoening van de aan De Connectie opgedragen taken

2.

Het verstrekken van informatie (tevens zijnde een verzoek op grond van de WOB).

3.

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

4.

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

5.

Het aanwijzen van een contactpersoon, die zorgdraagt voor het registreren van medewerkers, die elektronische (officiële) bekendmakingen bij de Staatscourant en andere media aanleveren.

6.

Het geven van inzage van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet.

7.

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke (gedeelten van) gebouwen en de daarbij behorende erven, waar De Connectie is gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot de voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

8.

Het doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten.

 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen (bv. overeenkomsten)

1.

Het beslissen tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen, met dien verstande dat de directeur deze bevoegdheid slechts heeft voor zover de verplichting die voor De Connectie wordt aangegaan het bedrag van € 1.000.000 euro niet te boven gaat.

2.

Het aansprakelijk stellen van derden.

3.

Het besluiten tot het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten tot een bedrag van ten hoogste vijftigduizend euro.

4.

a.Het vertegenwoordigen van De Connectie in en buiten rechte ter uitvoering van beslissingen die zijn genomen in de uitoefening van de bevoegdheden die zijn omschreven in dit mandaatbesluit.

b.Het aanwijzen van gevolmachtigden voor het uitoefenen van de onder a genoemde bevoegdheid.

 

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

5.

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

6.

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

7.

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.

Het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot de aan De Connectie opgedragen taken en bevoegdheden, voor zover deze niet door de deelnemende gemeente zijn gegeven.

9.

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), behoudens:

·de aanmelding aan het College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 27 van deze wet;

·de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in hoofdstuk 9 paragraaf 2 van deze wet.

 

Rechtshandelingen aangaande personele zaken

1.

Het uitoefenen van de werkgeversbevoegdheden zoals bedoeld in artikel 12 GR IGUO. Het betreft het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, niet zijnde directieleden.

2.

Het toepassen van en uitvoering geven aan arbeidsvoorwaardenregelingen c.q. rechtspositionele regelingen binnen de kaders zoals vastgesteld door het bestuur op basis van artikel 13 GR IGUO.

3.

Het vaststellen en beheren van het functie/loongebouw van De Connectie binnen de budgettaire kaders zoals die worden vastgesteld door het bestuur conform artikel 15 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling met uitzondering van de directie.

4.

Het vaststellen van car-uwo wijzigingen conform de in het LOGA gemaakte afspraken.

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur van De Connectie kan een aan hem gemandateerde bevoegdheden door mandateren aan onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Hij kan de betreffende functionarissen daartoe instructies geven.

 • 2.

  Op het ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Uitoefening van het mandaat

 • 1.

  Tenzij in artikel 3 anders is bepaald, omvat het mandaat zowel de bevoegdheid tot het nemen van besluiten als het ondertekenen van de in mandaat genomen besluiten, alsmede van andere van het bestuursorgaan uitgaande stukken zoals vermeld in artikel 3.

 • 2.

  Het mandaat omvat tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 3 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 6 Instructies voor de gemandateerde

 • 1.

  Indien zich naar het oordeel van een gemandateerde als bedoeld in de artikel 3 van dit besluit één of meer van de navolgende gevallen voordoet, overlegt de gemandateerde de zaak met het bestuur, alvorens een besluit te nemen:

  • a.

   de te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • b.

   uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voortvloeien;

  • c.

   tijdens de voorbereiding van het besluit komt naar voren dat de te nemen beslissing bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig ligt;

  • d.

   het betreft een stuk, gericht aan de Kroon, ministers, staatssecretarissen, de Raad van State, de Nationale ombudsman, de commissaris van de Koning en gedeputeerde staten, dat geen routinematig karakter heeft.

  • e.

   De te nemen beslissing ziet toe op een situatie de gemandateerde zelf betreffende;

 • 2.

  De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

De Connectie

namens deze,

gevolgd door de handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris.

3. De directeur stelt het bestuur jaarlijks in kennis van de krachtens mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Vervanging

Bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur wordt deze vervangen door de adjunct directeur / manager bedrijfsbureau .

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1.

  Het ‘Mandaatbesluit directeur De Connectie 2017’wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit directeur De Connectie april 2017’.

 • 3.

  Het onderhavig besluit treedt in werking op 1 januari 2017 en heeft terugwerkende krachtten aanzien van elke beslissing, die in de periode van 1 januari 2017 tot de dag van inwerkingtreding is genomen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

   

Arnhem,

Namens het bestuur van De Connectie,

Ir. E. Heinrich Mw. M. Thomas

Voorzitter bestuur De Connectie Directeur a.i. De Connectie