Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IGUO

Regeling voor de behandeling van klachten binnen "De Connectie"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIGUO
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling voor de behandeling van klachten binnen "De Connectie"
CiteertitelKlachtenregeling De Connectie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpKlachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2017Onbekend

21-04-2017

Blad gemeenschappelijke regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de behandeling van klachten binnen "De Connectie"

 

 

Regeling voor de behandeling van klachten binnen "de Connectie"

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Klacht : een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens iemand of een ander heeft gedragen;

 • b.

  Bestuursorgaan: de Intergemeentelijke Uitvoeringsorganisatie (IGUO), handelend onder de naam: ''de Connectie''

 • c.

  Gedraging: ieder handelen of nalaten jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon door een bestuursorgaan. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan;

 • d.

  Klachtencoördinator: de functionaris als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op klachten jegens (een medewerker van) de Connectie.

 • 2.

  De behandeling van klachten heeft als doel het streven naar herstel van de relatie tussen klager en de Connectie.

Artikel 3 Indienen van een klacht

 • 1.

  Klachten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld conform de afdelingen 9.1 en 9.2 van deze wet.

 • 2.

  Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

 • 3.

  Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Hoofdstuk 2 DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 4 Aanwijzing klachtencoördinator

 • 1.

  De directeur van het bestuursorgaan wijst voor de coördinatie van de klachten een klachtencoördinator aan.

 • 2.

  De klachtencoördinator registreert en behandelt alle ingekomen klachten, bereidt onder verantwoordelijkheid van de directeur van het bestuursorgaan de besluitvorming voor en is verantwoordelijk voor een goed verloop van de klachtenprocedure.

 • 3.

  Voor de behandeling van een klacht is de directeur van het bestuursorgaan eindverantwoordelijk.

Artikel 5 Mondelinge klachten

 • 1.

  Mondelinge klachten worden mondeling afgehandeld.

 • 2.

  Wordt de mondelinge klacht niet binnen twee weken tot tevredenheid van de klager afgedaan, dan wordt de klager gewezen op de mogelijkheid van schriftelijke klachtbehandeling.

 • 3.

  Zodra naar tevredenheid van klager aan zijn mondelinge klacht is tegemoet gekomen, vervalt de verplichting tot verdere behandeling van de klacht.

Artikel 6 Schriftelijke klachten

 • 1.

  De ontvangst van een schriftelijke klacht wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd. In de bevestiging wordt de procedure uiteengezet.

 • 2.

  Een afschrift van de klacht wordt ter kennis van de beklaagde en van de directeur van het bestuursorgaan gebracht.

 • 3.

  Een schriftelijke klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. Afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. De klachtencoördinator stelt de klager hiervan tijdig en gemotiveerd op de hoogte.

 • 4.

  Indien de schriftelijke klacht na afloop van de termijn als bedoeld in het vorige lid nog niet is afgedaan, kan klager een voorziening vragen bij de Nationale Ombudsman. De klachtencoördinator blijft echter verplicht de klacht af te doen.

 • 5.

  Zodra naar tevredenheid van klager aan zijn schriftelijke klacht is tegemoet gekomen, vervalt de verplichting tot verdere behandeling van de klacht. Dit wordt schriftelijk aan de klager en aan degene over wie is geklaagd, bevestigd.

Hoofdstuk 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 7 Jaaroverzicht en evaluatie

 • 1.

  De klachtencoördinator stelt jaarlijks als onderdeel van het jaarverslag een overzicht op over de klachten ten behoeve van het bestuur en de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  In het overzicht wordt een geanonimiseerd overzicht gegeven van het aantal en de aard van de ingediende klachten, het aantal afgehandelde klachten, de wijze van afhandeling en indien van toepassing, aanbevelingen die tot veranderingen naar aanleiding van de klachten worden gedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als 'Klachtregeling de Connectie'.