Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Beleidsregels gebiedsontzeggingen IJsselstein 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gebiedsontzeggingen IJsselstein 2017
CiteertitelBeleidsregels gebiedsontzeggingen IJsselstein 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene plaatselijke verordening gemeente IJsselstein 2016, art. 2.78
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201701-10-2019nieuwe regeling

15-05-2017

Gemeenteblad-2017-94752

449840

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gebiedsontzeggingen IJsselstein 2017

De burgemeester van de gemeente IJsselstein,

gelet op

 • ·

  de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

 • ·

  de Algemene Wet Bestuursrecht, in het bijzonder artikel 4.81 en afdeling 5.3.2;

overwegende

 • ·

  dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente;

 • ·

  dat de burgemeester de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente wenst te verzekeren;

 • ·

  dat aan de burgemeester, met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid, bevoegdheden zijn toegekend tot tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven;

voorts overwegende

 • ·

  dat de burgemeester met het oog op een juiste, afgewogen en consequente toepassing van zijn bevoegdheden beleidsregels wil vaststellen;

 • ·

  dat het gebiedsverbod, als ultimum remedium, een maatregel is om de openbare orde in het aangewezen gebied te handhaven, de criminaliteit en overlast terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven;

 • ·

  dat het gedrag van overlast gevende personen zich onder andere als volgt laat kenschetsen: samenscholing, intimiderend groepsgedrag, handel in drugs, openlijk drugsgebruik, geweldpleging, doelloos ophouden in portieken van woningen en/of winkels, belemmering van de vrije doorgang, schreeuwen, urineren, onvoorspelbare agressiviteit en het anderszins lastigvallen van burgers. Dit gedrag brengt bij bewoners en passanten reële en concrete gevoelens van onveiligheid teweeg en laat zich, zoals is gebleken, niet eenvoudig veranderen door middel van politieoptreden op basis van strafrechtelijke bepalingen dan wel de bepalingen van de APV;

 • ·

  dat de gebiedsontzegging wordt opgelegd aan personen die de openbare orde verstorende handelingen verrichten en éénmaal gewaarschuwd zijn. De duur van de gebiedsontzegging bedraagt ten hoogste acht weken en cumulatie van gebiedsontzeggingen behoort tot de mogelijkheden;

 • ·

  dat in artikel 2.78 van de APV is bepaald dat de burgemeester bevoegd is om een persoon een gebiedsontzegging op te leggen in het belang van de openbare orde;

 • ·

  dat de burgemeester in deze beleidsregels aangeeft aan op welke wijze hij van de bevoegdheid van artikel 2.78 APV gebruik kan maken;

 • ·

  dat het opleggen van een gebiedsontzegging niet inhoudt dat er geen strafrechtelijk vervolg door het Openbaar Ministerie tegen de gepleegde strafbare feiten kan plaatsvinden.

Besluit:

tot het vaststellen van: “Beleidsregels gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2:78 APV IJsselstein”.

Artikel 1 Opleggen gebiedsontzegging

Gebiedsontzeggingen worden door de burgemeester opgelegd. De gedragingen waarvoor een gebiedsontzegging kan worden opgelegd, zijn opgenomen in artikel 7. Voordat een gebiedsontzegging wordt opgelegd, ontvangt een persoon die zich voor de eerste keer schuldig heeft gemaakt aan een gedraging als genoemd in artikel 7 een waarschuwing. In deze waarschuwing staat het beleid ten aanzien van het gebiedsontzeggingen uitgelegd. De waarschuwing wordt één keer gegeven. Het uitreiken van de waarschuwing wordt schriftelijk vastgelegd. Indien ten aanzien van een persoon voor de tweede maal een gedraging als bedoeld in artikel 7 wordt geconstateerd, wordt een verbod opgelegd om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van 24 uur te bevinden op in dat verbod aangewezen gebied. Bij overtreding van een gebiedsontzegging wordt een proces-verbaal opgemaakt door de politie.

Aan een persoon die zich binnen 6 maanden na het opleggen van een gebiedsontzegging een volgende maal schuldig maakt aan een gedraging als genoemd in artikel 7 wordt, in overeenstemming met het tweede lid van artikel 2.78 APV, een volgende ontzegging opgelegd met in achtneming van de in artikel 8 genoemde duur. Bij overtreding van een gebiedsontzegging wordt een proces-verbaal opgemaakt door de politie.

Artikel 2 Gebied

Het gebied waarvoor een gebiedsontzegging kan worden opgelegd is gelegen in de gemeente IJsselstein. Het betreft het gebied in de binnenstad gelegen tussen de stadsgrachten, het evenemententerrein Het Podium, alsmede de route tussen de binnenstad en het evenemententerrein, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, die als bijlage 2 is opgenomen.

Artikel 3 Bezwaarclausule

Tegen een opgelegde gebiedsontzegging kan een belanghebbende binnen zes weken na uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Hiervoor dient een ondertekend bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Artikel 4 Uitreiking gebiedsontzegging en waarschuwing

Het besluit tot gebiedsontzegging wordt in persoon aan de betrokkene uitgereikt. De gedragingen waarop de gebiedsontzegging is gebaseerd, worden medegedeeld, alsmede voor welk tijdvak en gebied de ontzegging geldt.

Artikel 5 Inwerkingtreding en cumulatie

Een gebiedsontzegging treedt in werking op het moment dat het besluit aan de betrokkene wordt uitgereikt. Als een gebiedsontzegging wordt opgelegd terwijl er al een gebiedsontzegging geldt, gaat de nieuwe gebiedsontzegging in na afloop van de eerder opgelegde gebiedsontzegging. Gedurende de looptijd van de gebiedsontzegging kan slechts één keer een nieuwe gebiedsontzegging worden opgelegd.

Artikel 6 Dossiervorming en verslaglegging

Voor het opleggen van een gebiedsontzeggingen dan wel de voorafgaande waarschuwing levert de politie binnen een week na het gepleegde strafbare feit een dossier aan bij de gemeente IJsselstein.

Dit dossier dient in ieder geval te bevatten

 • ·

  de contactgegevens van de behandelend ambtenaar;

 • ·

  het gemotiveerde verzoek tot opleggen van een gebiedsontzegging of een waarschuwing;

 • ·

  een overzicht van de in artikel 9 genoemde overtredingen en openbare orde verstorende handelingen;

De politie stelt op verzoek van de burgemeester een proces-verbaal van bevindingen op van alle bij de politie bekende en geregistreerde gedragingen van de verdachte vast.

Artikel 7 Strafbare feiten en openbare orde verstorende handelingen

Bij constatering van de volgende overtredingen wordt een gebiedsontzegging opgelegd:

artikel 2.1. APV samenscholing en ongeregeldheden

artikel 2:26 APV ordeverstoring

artikel 2:42 APV plakken en kladden

artikel 2.47 APV hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

artikel 2.48 APV verboden drankgebruik

artikel 2:49 APV verboden gedrag bij of in gebouwen

artikel 2.50 APV hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijk ruimten

artikel 2:74 APV drugshandel op straat

artikel 3.9 APV straatprostitutie

Artikel 8 Duur van de gebiedsontzegging/matrix

In de navolgende tabel wordt de duur van de op te leggen gebiedsontzegging aangegeven.

Eerste constatering

waarschuwing

Tweede constatering

24 uur

Derde constatering

72 uur

Vierde constatering

4 weken

Vijfde constatering

8 weken

Artikel 9 Hardheidsclausule

 • 1.

  Bij de toepassing van de gebiedsontzegging kan de burgemeester afwijken van de in artikel 8 opgenomen matrix indien het opleggen van een gebiedsontzegging wegens feiten of bijzondere omstandigheden onevenredig is in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen. Bij het nemen van het besluit tot het opleggen van een gebiedsontzegging, betrekt de burgemeester eventuele bijzondere omstandigheden van de overlastgever bij zijn overwegingen.

 • 2.

  Onder de in de tweede zin van het eerste lid bedoelde bijzondere omstandigheden wordt in elk geval niet verstaan:

  • a.

   het enkele feit dat een maatregel voor de overlastgever nadelig of ongewenst is;

  • b.

   het feit dat een maatregel consequenties heeft voor de normale maatschappelijke verplichtingen van de overlastgever;

  • c.

   omstandigheden die door schuld, door verwijtbaarheid of door keuze voor rekening en risico van de overlastgever komen of onder zijn verantwoordelijkheid tot stand kwamen en voor de overlastgever voorzienbaar waren of voorzienbaar hadden kunnen zijn.

Artikel 10 Inwerkingtreding en intrekken mandaat

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking. Per diezelfde datum wordt het “Mandaatsbesluit verblijfsontzeggingen IJsselstein” d.d. 1 februari 2011 ingetrokken.

Artikel 11 Bekendmaking, citeertitel

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Deze beleidsregels worden aangehaald als: "Beleidsregels gebiedsontzeggingen IJsselstein 2017".

 

Aldus vastgesteld op 15 mei 2017.

 

Mr. P.J.M. van Domburg

burgemeester

Bijlage 2

Aangewezen gebied waarvoor een gebiedsverbod kan worden opgelegd.