Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening winkeltijden Korendijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Korendijk
CiteertitelVerordening winkeltijden Korendijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeconomische aangelegenheden en arbeid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Winkelsluitingsverordening 1984

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-199611-02-2013nieuwe regeling

27-08-1996

Gemeenteblad 1996, 8

96/742b

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Korendijk;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 1996, stuk/ nummer 96/742b;

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de volgende “Verordening winkeltijden Korendijk”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet : de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen : nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag,

  tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag

Artikel 2 Beslistermijn

1.Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van

een ontheffing binnen 8 weken.

2.Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten

hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

1.Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na

verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

2.In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid

bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan

onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en

wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de

voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of

wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten

opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen

dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen

ter bescherming waarvan ontheffing is vereist;

c.het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in

een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare

orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d.de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of

worden nagekomen;

e.van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde

termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke

termijn;

f.de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

1.De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden

niet op door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen

feestdagen.

2.De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de

gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

1.Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen

van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze

betrekking hebben op een niet op zondag vallende nieuwjaarsdag, tweede

paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en een niet op zondag

vallende eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen.

  • 2.

   De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval

van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon-en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling

genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt

voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1.Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing

verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze

betrekking hebben op werkdagen.

2.De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de

openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze

nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 In werking treden/ citeertitel

1.Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en

wethouders te bepalen tijdstip.

2.De bij besluit van 18 december 1984 vastgestelde Winkelsluitings-

verordening wordt ingetrokken.

3.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden

Korendijk”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raads-

vergadering van 27 augustus 1996.

De secretaris , De voorzitter,