Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Beleidsregel Afspraken inzake de vergoeding van schade en de melding en afhandeling van vandalisme aan speeltoestellen op (openbaar gestelde) schoolterreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Afspraken inzake de vergoeding van schade en de melding en afhandeling van vandalisme aan speeltoestellen op (openbaar gestelde) schoolterreinen
CiteertitelBeleidsregel vergoeding schade speeltoestellen als gevolg van vandalisme
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Smallingerland 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201701-01-2017Nieuwe regeling

07-02-2017

Breeduit, 18-05-2017

07-02-2017, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Afspraken inzake de vergoeding van schade en de melding en afhandeling van vandalisme aan speeltoestellen op (openbaar gestelde) schoolterreinen

De raad van de gemeente Smallingerland

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2016

 

Overwegende dat

- de gemeente de schade ten gevolge van vandalisme aan schoolgebouwen van het primair onderwijs vergoedt;

- inzake de melding en afhandeling afspraken zijn gemaakt tussen het primair onderwijs en de gemeente;

- de gemeente, waar mogelijk, de openbaarstelling van speelterreinen van scholen voor primair onderwijs wil stimuleren en stimuleert;

- het wenselijk is dat voor vergoeding van de schade en de melding en afhandeling van vandalisme aan speeltoestellen dezelfde afspraken van toepassing zijn als ten aanzien van de schoolgebouwen;

 

gezien

-het verslag van de vergadering van het Platform Lokaal Onderwijs Beleid d.d. 1 juni 2016, waarbij het PLOB instemt met de onderhavige beleidsregel;

 

gelet op

-de Wet op het primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Smallingerland 2015;

besluit

 • -

  vast te stellen de Beleidsregel Afspraken inzake de vergoeding van schade en de melding en afhandeling van vandalisme aan speeltoestellen op (openbaar gestelde) schoolterreinen:

   

  • 1.

   Indien zich een geval van vandalisme aan een speeltoestel op een (openbaar gesteld) speelterrein van een school voor primair onderwijs voordoet,

  • 2.

   neemt de daarvoor aangewezen medewerker van de betreffende school onmiddellijk contact op met de afdeling Openbare Werken en doet (eveneens onmiddellijk) aangifte van vernieling bij de politie;

  • 3.

   Openbare Werken stelt in overleg met de melder de vervolgstappen vast afhankelijk van de ernst van de vernieling (bijv. wanneer de veiligheid in het geding is). Deze vervolgstappen kunnen bestaan uit inspectie ter plaatse, inschakeling van de leverancier voor reparatie, verwijderen van het vernielde speeltoestel, etc.

  • 4.

   De nota van herstel of van verwijdering van het vernielde speeltoestel wordt door het college betaald.

  • 5.

   Vervanging van het vernielde speeltoestel, ook in geval van verwijdering, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Smallingerland in zijn vergadering van 7 februari 2017

 

griffier, voorzitter