Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Volmachten en machtigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmachten en machtigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2017
CiteertitelVolmachten en machtigingen gemeente Schouwen-Duiveland 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 171 lid 2 Gemeentewet
  2. Artikel 3:60 Burgerlijk wetboek
  3. Artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201727-02-2018Nieuwe regeling

02-05-2017

Gemeenteblad, 22 mei 2017, Nr. 84910

02-05-2017/3.1

Tekst van de regeling

Intitulé

VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 2017

De burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

overwegende dat het uit een oogpunt van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en voor het verrichten van feitelijke handelingen, waarbij de gemeente partij is en waarin hij bevoegd is de gemeente te vertegenwoordigen volmacht en/of machtiging te verlenen;

 

gelet op artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

overeenkomstig het aangehechte besluit volmacht en/of machtiging te verlenen aan de daarbij genoemde personen om de gemeente in de daarbij vermelde aangelegenheden te vertegenwoordigen.

 

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland op 2 mei 2017.

 

De burgemeester voornoemd,

G.C.G.M. Rabelink

 

Dit besluit treedt onmiddellijk na vaststelling in werking.

 

Op dat moment vervalt zijn besluit van 22 april 2014 tot verlenen van volmacht en machtiging.

 

nr.

omschrijving bevoegdheid

ge(vol)machtigde

specifieke bepalingen

1

ondertekenen van (voorlopige) contracten betreffende: -aankoop gemeente-eigendommen -verkoop gemeente-eigendommen -huur en verhuur gemeente-eigendommen -pacht -vestigen van zakelijke rechten

coordinator ontwikkelingsbedrijf (OWB); bij afwezigheid jurist of beleidsmedewerker grondzaken OWB

ondertekening namens burgemeester ter uitvoering van eerder genomen besluit - niet dezelfde ondertekenaar als degene die het dossier in behandeling heeft

2

vertegenwoordiging van de gemeente bij het transport van de notariele akte betreffende: -aankoop gemeente-eigendommen -verkoop gemeente-eigendommen -huur en verhuur gemeente-eigendommen -pacht -vestigen van zakelijke rechten

coordinator ontwikkelingsbedrijf (OWB); bij afwezigheid jurist of beleidsmedewerker grondzaken OWB

idem

3

het ondertekenen van de overeenkomst tussen gemeente, beheerder locatie en aanstaande partners voor het sluiten huwelijk/registreren partnerschap op bijzondere locatie

specialist BRP/coord. Burgerzaken

ondertekening namens burgemeester ter uitvoering van eerder genomen besluit

4

vertegenwoordiging van de gemeente bij het passeren van de notariele akte betreffende vestiging krediethypotheek

hoofd afd. WWL

idem

5

ondertekenen van een overeenkomst t.b.v. de interne bedrijfsvoering en het dagelijks functioneren van het bestuurs- en ambtelijk apparaat

afdelingshoofd of hoofd uitvoeringsbedrijf openbare ruimte

idem

6

ondertekenen van exploitatieovereenkomsten

hoofd afd. RenM

idem en als raming van kosten in gebied (6.2.5 Bro) minder bedraagt dan € 10.000

7

ondertekenen van overeenkomsten tussen gemeente en initiatiefnemers van een ruimtelijk plan t.b.v. de landschappelijke inpassing van een perceel of de uitvoering van een plan voor ruimtelijke kwaliteitswinst (verevening)

hoofd afd. RenM

ondertekening namens burgemeester ter uitvoering van eerder genomen besluit

8

ondertekenen van overeenkomsten t.b.v. planschadeverhaal ex artikel 6.4a Wro

hoofd afd. RenM

idem