Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.
CiteertitelBesluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo, juncto art. 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2021Gewijzigde regelling

14-07-2021

gmb-2021-234967

Raadsbesluit d.d. 14 juli 2021, nr. 66/2021
21-11-201320-07-2021Onbekend

13-11-2013

Gemeenteblad GB2013-116

Raadsvoorstel 150/2013 d.d. 13 november 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.

De Raad van de gemeente Nijmegen,

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 22 oktober 2013,

gelet op artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) voor zover passend in bestaand gemeentelijk beleid,

 

BESLUIT

 

BESLUIT

 • 1.

  Het Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist van 23 mei 2012 (GB 2012-052) in te trekken;

 • 2.

  Het bijgevoegde Besluit tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist vast te stellen.

 • 3.

  Het 'besluit' onder beslispunt 1 in te trekken, op het moment dat het 'besluit' onder beslispunt 2 in werking treedt.

   

  Besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor bij afwijking van een bestemmingsplan of beheersverordening een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist.

   

  Artikel1Categorieënvangevallen

  Voor de volgende categorieën van gevallen is een verklaring van geen bedenkingen niet vereist (artikel 6.5 lid 3 Bor):

   

 • a.

  Bouw van 1 woning;

 • b.

  Bouw van 2 woningen voor zover het gaat om twee particulieren die samen 2 woningen voor eigen gebruik bouwen (twee-onder-één-kap);

 • c.

  De uitbreiding van een gebouw met maximaal 1000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo);

 • d.

  De bouw van (een) bijgebouw(en) bij een ander hoofdgebouw tot in totaal maximaal 1000 m2 bvo;

 • e.

  De verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, voor zover minder dan 10 woningen worden gerealiseerd;

 • f.

  De verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor, maatschappelijke voorzieningen of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten hoogste 1500 m2 bvo bedraagt;

 • g.

  De bouw van kassen met een oppervlakte van ten hoogste 1000 m2 bvo;

 • h.

  De aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande lokale verkeers-, water- en groenvoorzieningen voor zover passend in bestaand gemeentelijk beleid;

 • i.

  Ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten ten behoeve van duurzame energie;

 • j.

  Realiseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (zoals palen, licht- en antennemasten, vlaggenmasten en bruggen);

 • k.

  Ontwerp-omgevingsvergunningen;

 • l.

  Bouw van maximaal 515 flexibele woningen met bijbehorende gezamenlijke voorzieningen.

   

  •  

    

  Artikel 2 Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

   

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nijmegen op 13 november 2013.

   

  De griffier,

  M.M.V. Mientjes

   

  De voorzitter,

  H.M.F. Bruls