Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister
CiteertitelAanwijzingsbesluit in- en verkoopregister
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.5.2 APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2014Onbekend

04-06-2014

Gemeenteblad GB2014-052

Besluit Burgemeester d.d. 4 juni 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister

Overwegende dat:

artikel 2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Nijmegen verplicht handelaren van de door de burgemeester aangewezen categorieën gebruikte of ongeregelde goederen een verkoopregister bij te houden;

artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

er een digitaal opkopersregister (DOR) is ontworpen voor het in- en verkoopregister;

het digitale opkopersregister dat de handelaren kunnen gaan gebruiken, kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd;

indien een handelaar een gestolen goed registreert, het systeem hiervan een melding maakt waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 

Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister

Besluit:

 • 1.

  dat naast het papieren register, het digitale opkopersregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 2.

  dat gelet op artikel 2.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening alle categorieën goederen worden aangewezen die genoemd zijn in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex. artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, zijnde; opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie;

 • 3.

  dat de daarmee belaste ambtenaren van de gemeente Nijmegen en politieambtenaren gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet Bestuursrecht worden aangewezen als toezichthouder in het kader van de controle op het verkoopregister zoals geregeld in artikel 2.5.2 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • 4.

  dat het aanwijzingsbesluit toezichthouders opkopersregister van 4 juni 2008 met het gemeentebladnummer GB08-82 komt te vervallen;

 • 5.

  dat dit besluit de dag na bekendmaking in werking treedt.

   

De Burgemeester van Nijmegen,

 

drs. H.M.F. Bruls

Nijmegen, 4 juni 2014