Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Besluit van de teamcoördinator van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit van teamcoördinator Strategie en Projecten aan medewerkers Strategie en Projecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de teamcoördinator van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit van teamcoördinator Strategie en Projecten aan medewerkers Strategie en Projecten
CiteertitelOndermandaatbesluit van teamcoördinator Strategie en Projecten aan medewerkers Strategie en Projecten
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle ondermandaten gebaseerd op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016
 2. artikel 3 Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016
 3. artikel 5 Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2016nieuwe regeling

20-10-2016

Gemeenteblad, 27-10-2016

BW-16-00980

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de teamcoördinator van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit van teamcoördinator Strategie en Projecten aan medewerkers Strategie en Projecten

De teamcoördinator Strategie en Projecten, J.W. van den Waardenberg

 

gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016, alsmede het ondermandaatbesluit aan de teamcoördinator Strategie en Projecten.

 

overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat de teamcoördinator Strategie en Projecten gebruik maakt van ondermandaat bij het verrichten van haar werkzaamheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De medewerkers van team Strategie en Projecten hebben ondermandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot zijn/haar taken conform zijn/haar functiebeschrijving en functieprofiel, en is uit dien hoofde bevoegd verplichtingen met financiële consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren conform de Budgethoudersregeling, tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  Bij het uitoefenen van het ondermandaat worden de Regels met betrekking tot de toepassing van het mandaat- volmacht en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016 in acht genomen;

 • 3.

  De teamcoördinator Strategie en Projecten kan ten aanzien van de uitoefening van dit ondermandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Nederweert,

namens dezen,”

respectievelijk

“De Burgemeester van Nederweert,

namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,

de handtekening,

en onder vermelding van naam van de ondergemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De medewerkers van team Strategie en Projecten leggen in algemene zin verantwoording af via de reguliere P en C cyclus en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Bekendmaking van dit besluit vindt plaats door publicatie op de internetsite van de gemeente Nederweert;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2016

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden alle ondermandaaten gebaseerd op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2014 ingetrokken;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit van teamcoördinator Strategie en Projecten aan medewerkers Strategie en Projecten.

Nederweert, 20 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Nederweert/de Burgemeester van Nederweert,

Namens dezen/ namens deze,

De teamcoördinator Strategie en Projecten,

J.W. van den Waardenberg

Goedkeuring:

Burgemeester en wethouders van Nederweert/ de burgemeester van Nederweert,

Namens dezen/ namens deze,

De gemeentesecretaris van Nederweert,

drs. J.C.T. Bakens