Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende aanwijzen beheerder uitvoering Wet BAG Aanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Schiedam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende aanwijzen beheerder uitvoering Wet BAG Aanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Schiedam
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Schiedam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 10:1 Algemene Wet Bestuursrecht
 2. art. 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht
 3. art. 10:9 Algemene Wet Bestuursrecht
 4. art. 10:12 Algemene Wet Bestuursrecht
 5. Algemeen mandaat- en volmachtbesluit 2013 
 6. art. 2 Wet BAG
 7. art. 8 Wet BAG
 8. art. 10 Wet BAG
 9. Mandaatregister 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-201701-07-2009nieuwe regeling

11-04-2017

Gemeenteblad 2017, 70208

17INT00110

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Wet BAG gemeente Schiedam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

Overwegende:

 

 • Dat in artikel 2 van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG), die op 1 juli 2009 in werking is getreden, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • Dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder aan te wijzen;

 • Dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten en voor het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

   

Gelet op het bepaalde in de artikelen gelet op de artikelen 10:1, 10:3 ,10:9 en 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht en het algemeen mandaat- en volmachtbesluit 2013 

2, 8 en 10 van de Wet BAG en het Mandaatregister 2016, dat  is vastgesteld op 19 juli 2016 (moet dit ook niet aangepast, aangezien de mandaten nu weer worden aangepast)

 

B E S L U I T E N

A. De beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen

1. Als beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen aan te wijzen:

 

Vakspecialist C (BAG beheerder) (Team Geo)

B. Ambtenaren bevoegd tot vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaar aan te wijzen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG aan te wijzen:

 

Vakspecialist C (Landmeetkundig) (Team Geo)

Vakspecialist D (Landmeter) (Team Geo)

C. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering

Als ambtenaar aan te wijzen die bevoegd is tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG:

 

Vakspecialist C (BAG beheerder) (Team Geo)

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van ambtelijke verklaringen

Als ambtenaar aan te wijzen die bevoegd is tot het opmaken van ambtelijke verklaringen ten aanzien van het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op één of meer in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument:

 

Vakspecialist C (BAG beheerder) (Team Geo)

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit en werkt terug tot 1 juli 2009.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 11 april 2017.

De secretaris, de burgemeester,