Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongen

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Dongen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Dongen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Dongen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wetboek van Strafrecht, artikel 437

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2017nieuwe regeling

03-04-2017

Gemeenteblad, 2017, 63968

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Gemeente Dongen

De burgemeester van Dongen,

Overwegende

 • -

  Dat het tegengaan van heling één van de speerpunten is van de gemeente Dongen samen met de politie en het Openbaar Ministerie, als onderdeel van de aanpak woninginbraken en diefstallen;

 • -

  Dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat de handelaren in gebruikt en eongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd.

 • -

  Dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Dongen, vastgesteld op d.d. 3 april 2017, bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening bij te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  Dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  Dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • -

  Dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan.

 • -

  Dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • -

  Dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen'

Gelet op

Artikel 2:67 Algemeen Plaatselijk Verordening, artikel 437 lid Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1  

Het Digitale Opkopers Register wordt aangewezen als het doorlopend gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 3 april 2017

Burgemeester van Dongen,

M.C. Starmans-Gelijns