Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRUD Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële verordening RUD Zuid-Limburg
CiteertitelOntwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg - artikel 28
  2. Gemeentewet - artikel 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2017Wijziging

05-04-2017

Onbekend

2017/20813

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

2017/20813

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

 

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 22 maart 2017;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Derde wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg.

Artikel I

Artikel 10 van de Financiële Verordening RUD Zuid-Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 10, tweede lid, onder c, komt te luiden:

c.5 – 25 jaar: technische installaties, verrijdbare dan wel mobiele apparatuur. en apparatuur in bedrijfsgebouwen;

 

B

Artikel 10, tweede lid, onder e, komt te luiden:

e.5 jaar: transportmiddelen, niet vallend onder c, en personenauto’s;

Artikel II

De Derde wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 april 2017

 

 

De secretaris,

 

 

De voorzitter,