Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit in-en verkoopregister voor Handelaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit in-en verkoopregister voor Handelaren
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT IN- EN VERKOOPREGISTER VOOR HANDELAREN
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.74B van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2017Onbekend

24-03-2017

weekblad voor Ouder-Amstel

2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit in-en verkoopregister voor Handelaren

DE BURGEMEESTER VAN OUDER-AMSTEL

 

Overwegende:

 • -

  dat de aanpak van High Impact Crimes en met name woninginbraken in Ouder-Amstel een speerpunt is;

 • -

  dat het bestrijden van heling daarvan een onderdeel uitmaakt;

 • -

  dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat

handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  dat artikel 2.74B van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017 (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde zaken, die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend verkoopregister volgens een door de burgemeester vastgesteld model;

 • -

  dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  tevens is het de handelaar verboden het ingekochte goed voor de duur van drie dagen over te dragen of daaraan wijzigingen aan te brengen, behalve als deze wijziging geen invloed heeft op de herkenbaarheid van de zaak;

 • -

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

 • -

  dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2.74B APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het

Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 

Gelet op artikel 2.74B van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

Besluit:

 

AANWIJZINGSBESLUIT IN- EN VERKOOPREGISTER VOOR HANDELAREN

 • 1.

  Het Digitale Opkopers Register aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2.74B van de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2017;

 • 2.

  Dat deze aanwijzing de dag na bekendmaking in werking treedt.

Ouderkerk aan de Amstel,24 maart 2017

De burgemeester van Ouder-Amstel,

M.T.J.Blankers-Kasbergen