Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Besluit tot aanwijzing categorie vergunningvrij in te nemen of te hebben standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing categorie vergunningvrij in te nemen of te hebben standplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijke standplaatsen winkeliers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:18 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017nieuwe regeling

14-03-2017

Gemeenteblad

BWV16.0421

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing categorie vergunningvrij in te nemen of te hebben standplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

daartoe bevoegd ingevolge artikel 5:18 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten (hierna APV),

 

overwegende:

 

 • -

  dat in artikel 5:18 lid 1 van de APV is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben;

 • -

  dat in artikel 5:18 lid 4 APV is opgenomen dat het college categorieën kan aanwijzen waarvoor dit verbod niet geldt;

 • -

  dat het in het kader van deregulering gewenst is het aantal vergunningprocedures te beperken en categorieën van standplaatsen waarvoor de vergunningplicht niet geldt vast te stellen;  

   

neemt het volgende:

 

BESLUIT TOT AANWIJZING CATEGORIE VERGUNNINGVRIJ IN TE NEMEN OF TE HEBBEN STANDPLAATSEN

Artikel 1

Het in artikel 5:18, eerste lid van de APV opgenomen verbod geldt niet voor:

tijdelijke standplaatsen die door winkeliers van de gemeente Houten worden ingenomen of gehouden in de directe nabijheid van hun winkel voor de promotie of verkoop van producten uit het eigen assortiment van de winkel of producten gerelateerd aan de branche van de winkel.

Artikel 2

Het bepaalde in artikel 1 is alleen van toepassing als voldaan wordt aan de volgende

voorwaarden:

 • a.

  Onder winkel als in dit aanwijzingsbesluit bedoeld wordt verstaan een pand met de bestemming ‘detailhandel’.

 • b.

  Standplaats mag worden ingenomen zoals omschreven in artikel 5:17 lid 1 APV. Standplaats mag niet worden ingenomen met een (al dan niet gemotoriseerde) verkoopwagen.

 • c.

  Onder standplaats wordt in ieder geval niet verstaan een uitstalling zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 van de “Beleidsregels reclame en reclamegerelateerde objecten in de openbare ruimte”. Op de uistallingen als bedoeld in voormeld artikel zijn de regels van artikel 2 van de “Beleidsregels reclame en reclamegerelateerde objecten in de openbare ruimte” en in artikel 2:10 lid 2 sub h van de APV van toepassing.

 • d.

  Bij de standplaats moet duidelijk kenbaar worden gemaakt welke winkelier de standplaats inneemt.

 • e.

  Standplaats mag uitsluitend worden ingenomen:

  • 1.

   door de winkelier zelf of personen die bij de winkelier in loondienst zijn;

  • 2.

   direct aansluitend tegen de voor- of zijgevel en/of uitstalling van de winkel ten behoeve waarvan de standplaats wordt ingenomen; de standplaats mag ook voor de gevel van een aangrenzende winkel worden geplaatst, onder voorwaarde dat de eigenaar en de exploitant van de betreffende winkel daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. De breedte van de standplaats mag, m.u.v. standplaatsen voor aangrenzende winkels zoals hiervoor genoemd, niet meer bedragen dan de breedte van de eigen voor- of zijgevel.

  • 3.

   tijdens de openingstijden van de winkel; gedurende de uren dat de winkel gesloten is, dient het materiaal waarmee de standplaats wordt ingenomen te worden verwijderd.

  • 4.

   voor promotie en/of verkoop van producten uit het eigen assortiment van de winkel of producten gerelateerd aan de branche van de winkel.

 • f.

  De standplaats mag de doorstroom van het winkelend publiek niet hinderen.

 • g.

  Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen moeten altijd worden vrijgehouden zodat hier onbelemmerd gebruik van kan worden gemaakt.

 • h.

  Met uitzondering van de voetgangersgebieden moet de weg (openbare ruimte inclusief voetpaden, fietspaden en dergelijke) bruikbaar en toegankelijk blijven voor iederen, ook voor minder valide personen. Dat betekent dat de vrije loopruimte voor voetgangers minstens 1,2 meter breed moet zijn en dat de vrije rijbaan voor overig verkeer een minimale breedte moet hebben van 3,5 meter. In de voetgangersgebieden moet altijd een vrije doorgang van minimaal 3,5 meter zijn t.b.v. hulpdiensten en overig (bevoorradings-)verkeer. Een in de bestrating aangebrachte gidslijn voor blinden en slechtzienden moet altijd vrij blijven.

 • i.

  De toegangsdeur tot de winkel moet vrij toegankelijk zijn en blijven.

 • j.

  In algemene zin mag de verkeersveiligheid niet in gevaar worden gebracht.

 • k.

  Bij de standplaats mag geen gebruik worden gemaakt van een bak- of braadtoestel of kookbrander. Het gebruik van een warmhoudtoestel op elektra is wel toegestaan, onder voorwaarde dat een brandblusser bij de standplaats aanwezig is.

 • l.

  In algemene zin mag de brandveiligheid niet in gevaar worden gebracht.

 • m.

  De directe omgeving van de standplaats dient vrij te worden gehouden van afvalstoffen.

 • n.

  Afhankelijk van het gevoerde assortiment dienen voldoende afvalbakken geplaatst te worden.

 • o.

  Er mogen geen alcoholische dranken vanuit de standplaats worden verkocht / gebruikt.

 • p.

  Er mag geen versterkt geluid vanuit de standplaats ten gehore worden gebracht.

 • q.

  De standplaats mag worden ingenomen op gemeentegrond indien voldaan wordt aan alle overige voorwaarden. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die door het innemen van de standplaats ontstaat. Schade aan eigendommen van de gemeente wordt op kosten van de standplaatshouder hersteld.

 • r.

  Voor het innemen van de standplaats op grond in particuliere eigendom, dient de eigenaar van de grond schriftelijk toestemming te hebben gegeven.

 • s.

  Standplaatsen mogen niet worden ingenomen of worden gehouden indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven de weg te verrichten beheer, (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 • t.

  Aanwijzingen van gemeente, politie, brandweer of andere bevoegde instanties moeten direct worden opgevolgd. Als dit onvoldoende gebeurt kan de gemeente het materiaal waarmee de standplaats wordt ingenomen op kosten van degene die deze heeft geplaatst, laten verwijderen.

Artikel 3

Eventueel van toepassing zijnde overige wet- en regelgeving blijft onverminderd van kracht.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijke standplaatsen winkeliers.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 maart 2017.

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong