Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners 2015 Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners 2015 Openbaar Lichaam Sint Eustatius
CiteertitelBesluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners 2015 Openbaar Lichaam Sint Eustatius
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 168
 2. Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, art. 53
 3. Plaatsingsbesluit Openbaar Lichaam St. Eustatius 2012, art. 13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2015Nieuwe regeling

03-03-2015

A.B. 2015, no. 7

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners 2015 Openbaar Lichaam Sint Eustatius

HET BESTUURSCOLLEGE VAN SINT EUSTATIUS

 

Overwegende,

dat het noodzakelijk is in verband met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat om een adviescommissie bezwaren uurloners in te stellen;

 

Gelezen,

Het advies van de Balance Consultancy Group betreffende de inschaling van uurloners binnen het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, d.d. 02 juli 2014

 

Gelet op;

Artikel 168 van de Wet openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba en artikel 53 van het Rechtpositiebesluit ambtenaren BES;

Artikel 13 Plaatsingsbesluit Openbaar Lichaam St. Eustatius 2012

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

het bestuurscollege:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius;

het openbaar lichaam:

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius;

medewerker:

Degene die op basis van een ambtelijke aanstelling werkzaamheden verricht of heeft verricht bij het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

de adviescommissie:

Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing voor zover een bezwaarschrift betrekking heeft op de uitkomst van de bepaling van de zwaarte van de functie van een medewerker, bedoeld in artikel 14, van de Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.

§ 2. De Commissie

Artikel 3
 • 1.

  Er is een Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak het bestuurscollege te adviseren over de te nemen beslissing op een aan haar voorgelegd schriftelijk bezwaar van een uurloner tegen een besluit in verband met de plaatsing;

Artikel 4
 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit:

  Dhr. Luciano Dundas als voorzitter tevens onafhankelijk lid

  Mw. Francisca Gibbs als lid

  Dhr. Eardley Woodley als lid (vertegenwoordiger van de vakbond)

 • 2.

  De leden worden, behoudens tussentijds ontslag, benoemd voor een periode tot 3 maanden na formeel afhandelen van de bezwaarschriften.

Artikel 5
 • 1.

  De adviescommissie wordt bijgestaan door beleidsmedewerker Publiekszaken en Ondersteuning, mevrouw Irene Hofland, als secretaris.

 • 2.

  In verband met voor een zaak noodzakelijke kennis, kan een ter zake deskundige persoon als adviseur worden gevraagd de adviescommissie te ondersteunen.

 • 3.

  De adviescommissie kan een beroep doen op mevrouw M. Warren, personeelsfunctionaris voor tijdelijke administratieve ondersteuning.

Artikel 6
 • 1.

  De leden van de adviescommissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest of indien sprake is van een omstandigheid, waardoor naar objectieve maatstaven getwijfeld kan worden aan de onpartijdigheid.

 • 2.

  De leden van de adviescommissie kunnen worden gewraakt om aan de behandeling van in het eerste lid bedoelde zaken deel te nemen.

 • 3.

  Een verzoek tot wraking wordt voorafgaande aan de behandeling ter zitting schriftelijk ingediend bij de secretaris van de adviescommissie.

 • 4.

  De voorzitter beslist op een verzoek tot wraking. Indien het verzoek tot wraking de voorzitter betreft, beslissen de leden.

Artikel 7
 • 1.

  De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de adviescommissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van stemming. Bij staking van stemmen, telt de stem van de voorzitter twee (2) keer.

 • 2.

  De voorzitter en een lid van de commissie ondertekenen het schriftelijk uitgebrachte advies van de adviescommissie.

 • 3.

  De secretaris zendt het advies aan het bestuurscollege.

 • 4.

  De adviezen zijn personeelsvertrouwelijk.

Artikel 8
 • 1.

  De adviescommissie kan van het bestuurscollege de medewerking verlangen die zij nodig acht voor de behandeling van een bezwaar.

 • 2.

  De adviescommissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid.

 • 3.

  Het horen van de indiener van het bezwaarschrift vindt plaats in aanwezigheid van degene die namens het bestuurscollege het bestreden besluit heeft genomen of de bestreden handeling heeft verricht.

 • 4.

  Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

Artikel 9

De werkwijze van de adviescommissie wordt vastgesteld in de huishoudelijk reglement adviescommissie bezwaren uurloners 2015.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking de dag na haar afkondiging.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners 2015 Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

 

Dit eilandbesluit wordt bekend gemaakt in het afkondigingsblad.

Sint Eustatius, 3 maart 2015

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius,

De Gezaghebber, De Eilandsecretaris,