Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Besluit van de burgemeester van de gemeente Alkmaar houdende Gebiedsaanwijzing “Paardenmarkt en omgeving”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Alkmaar houdende Gebiedsaanwijzing “Paardenmarkt en omgeving”
CiteertitelGebiedsaanwijzing “Paardenmarkt en omgeving”
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart behorende bij het Alcoholverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2:45 lid 2 Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2017nieuwe regeling

12-03-2017

Gemeenteblad 2017, 51916

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing “Paardenmarkt en omgeving”

De burgemeester van Alkmaar;

 

overwegende;

 

dat het op grond van artikel 2:45, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen of op openbaar water alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke;

 

dat in de periode van eind 2015 tot nu zich verschillende problemen voordoen op en rond de Paardenmarkt te Alkmaar. Er is sprake van met alcoholgebruik samenhangende overlast, zoals luid praten en schreeuwen, lastig vallen en intimideren van voorbijgangers, ruzies en vechtpartijen, vervuiling van de omgeving, wildplassen en dergelijke. De overlast en problemen worden veroorzaakt door verschillende groepen van meerder- en minderjarigen die op en rond de Paardenmarkt hangen. Door omwonenden en overige gebruikers op en rond de Paardenmarkt wordt hierover veelvuldig geklaagd;

 

dat ondanks de inzet – onder regie van de GGD (project Paardenmarkt – Alkmaar) – van stadstoezicht, politie, GGD Vangnet & Advies, Brijder, Parlan, Transferium dnoDoen, Leger des Heils Vast & Verder, Straatgeluid en jeugd- en gezinscoaches de overlast op en rond de Paardenmarkt niet afdoende afneemt. De verwachting was dat na de zomervakantie in 2016 de overlast zou afnemen, omdat de scholen dan weer beginnen en minderjarigen geacht worden hun tijd op school door te brengen. Deze verwachting is niet uitgekomen en de overlast is nog niet voldoende afgenomen. Het alcoholverbod kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de overlast;

 

dat een alcoholverbod op en rond de Paardenmarkt bijdraagt aan het verminderen van de overlast;

 

dat op grond van artikel 2:45, vierde lid, van de Apv de burgemeester plaatsen en tijden kan aanwijzen waarop het verbod als bedoeld in artikel 2:45, tweede lid, van de Apv niet van toepassing is.

 

dat op en rond de Paardenmarkt met enige regelmaat activiteiten of evenementen worden georganiseerd waarbij een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet wordt verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende drank. Om dergelijke activiteiten of evenementen toch doorgang te laten vinden is het noodzakelijk om een uitzondering op het alcoholverbod te maken;

 

gelet op het voorgaande;

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  de openbare plaatsen op en rond de Paardenmarkt, zoals weergeven op de bij dit besluit behorende kaart met nr. 17avA-01, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke. Het aangewezen gebied omvat, onder meer en al dan gedeeltelijk, de volgende straten, pleinen en/of plantsoenen:

  • Paardenmarkt,

  • Paternosterstraat,

  • Kanaalkade (gedeelte),

  • Achter De Vest,

  • Dubbelebuurt,

  • Canadaplein,

  • Bagijnenstraat (gedeelte),

  • Kerkstraat,

  • Koorstraat,

  • Sint Sebastianstraat,

  • Sint Laurensstraat,

  • Kerkplein,

  • Gasthuisstraat,

  • Zevenhuizen,

  • Gedempte Nieuwesloot (gedeelte),

  • Museumstraat,

  • Sint Jorisstraat,

  • Doelenveld,

  • Doelenkluft,

  • Koningsweg (gedeelte).

 

 • II.

  dat het onder I bedoelde alcoholverbod niet van toepassing is indien ten tijde van een activiteit of evenement een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend. Dit betekent dat het onder I bedoelde verbod voor het overige van toepassing blijft; 

   

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld op 12 maart 2017

de burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge