Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Beleidsregels invordering naheffings­aan­slagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende regels omtrent de invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Beleidsregels invordering naheffings­aan­slagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017
CiteertitelBeleidsregels invordering naheffings­aan­slagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 231 Gemeentewet
  2. hoofdstuk II Invorderingswet 1990
  3. hoofdstuk III Invorderingswet 1990
  4. Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2017nieuwe regeling

07-03-2017

Gemeenteblad 2017, 49280

1539334

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels invordering naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

 

overwegende:

  • dat gemeente op basis van de Invorderingswet 1990 diverse maatregelen voor de invordering van openstaande naheffingsaanslagen ter beschikking staan;

  • dat het wenselijk is voor de toepassing van de maatregelen nadere regels vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 231 van de Gemeentewet, hoofdstukken II en III van de Invorderings­wet 1990 en de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2017;

 

besluiten vast te stellen de volgende

 

Beleidsregels invordering naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregels gelden voor de invordering van naheffingsaanslagen betaald parkeren.

Artikel 2 Uitganspunt

Uitgangspunt bij het inningsbeleid is het volledig, tijdig en op juiste wijze invorderen van alle open­staan­de naheffingsaanslagen.

Artikel 3 Maatregelen

De voor de invordering van openstaande naheffingsaanslagen betaald parkeren ter beschikking staande maatregelen worden toegepast zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

 

Maatregel

Aantal openstaande naheffingsaanslagen

 

1

2

3

4

>4

1. Aanmaning

X

X

X

X

X

2. Dwangbevel

X

X

X

X

X

3. Hernieuwd bevel tot betaling

X

X

X

X

X

4. Laatste waarschuwing

X

X

X

X

X

5. Loonbeslag (ex artikel 19 invoeringswet)

X

X

X

X

X

6. Beslag op roerende zaken

 

X

X

X

X

7. Executoriale verkoop roerende zaken

 

X

X

X

X

8. Beslag onder derden

 

X

X

X

X

9. Beslag op onroerende zaken (niet conservatoir)

 

 

 

 

X

10. Executoriale verkoop van onroerende zaken

 

 

 

 

X

11. Binnentreden op basis van artikel 444 Wetboek Rv

 

 

 

 

X

 X = maatregel is toepasbaar in deze situatie

Artikel 4 Instemming B&W

De in de tabel genoemde maatregelen met de nummers 9 tot en met 11 worden alleen toegepast na instemming door ons college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels invordering naheffings­aan­slagen parkeerbelastingen Vlaardingen 2017”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Vlaardingen op 7 maart 2017.

de secretaris, de burgemeester,

mr.drs. A.G. Knol - van Leeuwen mr. A.M.M. Jetten MSc

Toelichting Beleidsregels toepassing dwangmiddelen bij invordering naheffingsaanslagen Vlaardingen 2017

 

Algemeen

 

De heffing en inning van het merendeel van de Vlaardingse belastingen is uitbesteed aan de Regionale Belasting Groep (RBG); dit geldt niet voor de parkeerbelastingen. De uitgifte van parkeervergunningen en de inning gebeurt door de afdeling Stadsbeheer. De controle op het straatparkeren (automaten) is uitbesteed aan het gespecialiseerde bedrijf P1. De invordering van de naheffingsaanslagen is neergelegd bij Invoned; eveneens een gespecialiseerd bedrijf dat voor lokale overheden werkt.

 

De betalingsbereidheid bij het straatparkeren ligt momenteel op ..,. %. Wanneer de parkeercontroleurs constaren dat er niet is betaald leggen zij een naheffingsaanslag op. Die naheffingsaanslag wordt in ..,. % van de gevallen betaald. In het geval dat de naheffingsaanslag niet wordt betaald, staat de gemeente (Invoned) een aantal maatregelen voor dwanginvordering ter beschikking. Naast aanmaning en dwangbevel zijn dat beslaglegging op (on)roerende zaken, executoriale verkoop van (on)roerende zaken en binnentreden. Deze middelen vloeien voort uit de Invorderingswet 1990 en gelden voor alle (gemeentelijke) belastingen. Een aantal van die middelen is ingrijpend. Het is daarom belangrijk te toetsen of de zwaarte daarvan in verhouding staat tot het in te vorderen bedrag. Zeker parkeerboetes (naheffingsaanslagen) zijn een gevoelig onderwerp. Een gemeentelijke beleidsregel om die afweging te maken bestaat nog niet. De gemeente kent een Leidraad invordering geldschulden gemeente Vlaardingen, maar deze heeft geen betrekking op parkeerbelastingen.

 

Om een eenduidig beleid te kunnen voeren en een juiste afweging te maken zijn beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels sluiten zo veel veel mogelijk aan bij eerder genoemde leidraad. Uitgangspunt is het volledig, tijdig en op juiste wijze invorderen van alle openstaande naheffingsaanslagen. Uit een oogpunt van efficiency kan Invoned het merendeel van de maatregelen ditect, zonder ruggespraak toepassen. Voor toepassing van de drie zwaarste middelen, te weten beslag op onroerende zaken, executoriale verkoop van onroerende zaken en binnentreden op basis van artikel 444 Wetboek van Rechtsvordering, is toestemming van uw college nodig.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

De gemeente heeft de heffing en invordering van het merendeel van haar belastingen overgedragen aan de Regionale Belastinggroep. Een uitzondering hierop vormen de parkeerbelastingen. De uitgifte van de parkeervergunningen (inclusief verwerking betalingen) geschiedt door de gemeentelijke organisatie. De handhaving van het straatparkeren en het opleggen van naheffingsaanslagen is uitbesteed aan derden. Invoned verzorgt de invordering van naheffingsaanslagen. Het is wenselijk voor de toepassing van eventuele dwangmiddelen beleidsregels vast te stellen.

 

Artikel 3

De maatregelen vermeld in de matrix onder de nummers 9 tot en met 11 zijn ingrijpend van aard en kunnen vragen oproepen over de proportionaliteit in verhouding tot de openstaande belastingschuld. Daarom is bepaald dat Invoned in deze gevallen instemming van ons college moet hebben.