Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Westerveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden gemeente Westerveld
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden gemeente Westerveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201704-07-2020nieuwe regeling

14-03-2017

Da's Mooi, 04-04-2017

2017_BW_00173

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Westerveld

 

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE WESTERVELD

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van zaken en/of diensten aan de gemeente Westerveld (hierna te noemen opdrachtgever) door de leverancier (hierna te noemen opdrachtnemer) en hierna gezamenlijk partijen genoemd. Onder diensten is in deze algemene voorwaarden de aanneming van werk begrepen.

 • 1.2

  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtnemer, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

 • 1.3

  Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

 • 1.4

  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” bevestigen, verwerpen of anderszins reageren, wordt daaronder naast het gebruik van brief en fax ook het gebruik van e-mail verstaan.

 • 1.5

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 Geldigheid aanbod en totstandkoming overeenkomst

 • 2.1

  Een aanbod van opdrachtnemer is onherroepelijk gedurende een termijn van vijftig dagen nadat het opdrachtgever heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van opdrachtgever tot het doen van het aanbod een afwijkende termijn inhoudt. Ingeval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.

 • 2.2

  De overeenkomst komt tot stand indien door opdrachtgever een schriftelijke opdracht bij opdrachtnemer wordt geplaatst.

 • 2.3

  Opdrachtgever kan aan opdrachtnemer het gebruik van een bepaald formulier voor de opdrachtbevestiging en een termijn, waarbinnen deze bij opdrachtgever moet zijn terugontvangen, voorschrijven.

 • 2.4

  Bij raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdracht voor een (deel)levering, binnen het kader van de raamovereenkomst, door de opdrachtgever wordt verzonden.

Artikel 3 Tegenstrijdigheden

3.1Tegenstrijdigheden in de overeenkomst en bij de overeenkomst behorende documenten zoals tekeningen, modellen en specificaties, die opdrachtnemer ontdekt, of behoort te ontdekken, zullen door hem onverwijld ter kennis gebracht worden aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij de gevolgen van deze tegenstrijdigheden aangeven en de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, voor zover noodzakelijk, opschorten totdat de opdrachtgever ter zake heeft beslist.

Artikel 4 Prijs

 • 4.1

  De overeengekomen prijs is exclusief BTW, luidt in euro’s, en omvat alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer.

 • 4.2

  De overeengekomen prijs is vast voor de duur van de overeenkomst, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 5 Levering

 • 5.1

  Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn van levering, volgens de geldende Incoterm DDP (Delivered Duty Paid).

 • 5.2

  De levertijd vangt aan op de dag waarop door opdrachtgever schriftelijk de opdracht wordt gegeven; in geval van mondelinge of telefonische opdracht vangt de levertijd aan op de dag waarop de opdracht schriftelijk wordt bevestigd.

 • 5.3

  Ingeval opdrachtnemer op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor schriftelijke toestemming van opdrachtgever vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal betaling echter plaatsvinden conform de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn(en).

 • 5.4

  Ingeval opdrachtgever wegens bijzondere omstandigheden, niet in staat is de goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen, zal opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de levering uitstellen gedurende een voor opdrachtgever te bepalen redelijke periode.

 • 5.5

  Op verzoek van opdrachtgever overhandigt opdrachtnemer een productie- of uitvoeringsplanning en verleent medewerking aan een voortgangscontrole.

 • 5.6

  Onverminderd het recht van opdrachtgever om nakoming te vorderen en onverminderd het recht van opdrachtgever tot ontbinding overeenkomstig artikel 20, heeft opdrachtgever de bevoegdheid om bij iedere tekortkoming van opdrachtnemer met betrekking tot het bepaalde in lid 1 van dit artikel, aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 10 % van de prijs van de gehele opdracht. Deze boete treedt niet in de plaats van en komt niet in mindering op schade aan de zijde van opdrachtgever.

 • 5.7

  Onverminderd het bepaalde in lid 6 geeft opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk bericht aan opdrachtgever zodra zij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding zijn van deze tekortkoming.

Artikel 6 Facturering en betaling

 • 6.1

  Betaling van de factuur, inclusief btw, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de verrichte prestatie door opdrachtgever.

 • 6.2

  Opdrachtgever is gerechtigd de betaling uit te stellen tot dat de opdrachtnemer aan al zijn openstaande verplichtingen heeft voldaan.

 • 6.3

  Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die opdrachtnemer is verschuldigd aan opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.

 • 6.4

  Kredietbeperkingstoeslagen van de opdrachtnemer worden door de opdrachtgever niet aanvaard.

 • 6.5

  Op de factuur vermeldt de opdrachtnemer: de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW nummer, KvK-nummer; het factuuradres van opdrachtnemer; het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; eventuele nadere in de overeenkomst , opdracht dan wel offerteaanvraag opgenomen bepalingen. Bij niet-vermelding van één of meerdere, of andere relevante gegevens wordt de betalingsverplichting opgeschort tot dat de bedoelde gegevens zijn vermeld. Opdrachtnemer wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld indien één of meerdere gegevens ontbreken. .

 • 6.6

  Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat opdrachtnemer voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor opdrachtgever acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer zeker te stellen.

Artikel 7 Overdracht en uitbesteding.

 • 7.1

  Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 • 7.2

  In geval van uitbesteding blijft opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden en zal opdrachtgever vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of andere wetten en regelingen.

Artikel 8 Keuring

 • 8.1

  Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde de bestelde of geleverde zaken en prestaties te inspecteren en/of te keuren. De kosten van deze inspectie of keuring komen ten laste van opdrachtnemer in het geval de bestelde of geleverde zaken door opdrachtgever worden afgekeurd.

 • 8.2

  Op verzoek zal opdrachtnemer toegang verschaffen aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring of inspectie.

 • 8.3

  Indien een inspectie, keuring of beproeving zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een inspectie, keuring of beproeving moet worden herhaald, komen de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtnemer.

 • 8.4

  Ingeval van afkeuring, zal opdrachtnemer binnen een door opdrachtgever te stellen termijn zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken, zonder enige aanspraak van opdrachtnemer op vergoeding. Indien opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet binnen de gestelde termijn, is opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van opdrachtnemer.

 • 8.5

  Indien opdrachtnemer niet binnen een door opdrachtgever te stellen termijn de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft opdrachtgever het recht de zaken aan opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren.

 • 8.6

  Goedkeuring laat onverlet de overige verplichtingen van de opdrachtnemer.

Artikel 9 Verpakking

 • 9.1

  Opdrachtnemer draagt zorg voor een behoorlijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van zaken, dat deze in goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden.

 • 9.2

  Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om voor rekening en risico van opdrachtnemer (transport)verpakkingsmaterialen naar het verzendadres van opdrachtnemer te retourneren.

 • 9.3

  De verpakking dient op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze te geschieden en het verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk milieuvriendelijk te zijn.

Artikel 10 Kwaliteit en Garantie

 • 10.1

  Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat de zaken en/of diensten beschikken over de eigenschappen en specificaties die zijn overeengekomen, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het aan opdrachtnemer kenbaar gemaakte doel en voldoet aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering.

 • 10.2

  Opdrachtnemer garandeert dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

 • 10.3

  Opdrachtnemer verbindt zich alle gebreken die zich aan de geleverde zaken en/of diensten voordoen na de aflevering of voltooiing en gedurende een in de opdracht dan wel overeenkomst bepaalde periode vanaf de ingebruikstelling van het object waaraan of waarvoor de levering verricht is voor haar rekening binnen de door opdrachtgever bij aanzegging gestelde redelijke termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling. Deze garantie geldt niet indien blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

 • 10.4

  Voornoemde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het object waaraan of waarvoor de levering of prestatie is verricht geen gebruik kon worden gemaakt wegens het wegnemen van de gebreken in de geleverde zaken of diensten.

 • 10.5

  Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde zaken of diensten, begint voor het vervangen deel de hiervoor vermelde periode opnieuw te lopen. Opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor verborgen gebreken die eerst na voornoemde periode blijken. Gehele of gedeeltelijke vervanging leidt in geen enkel geval tot het verlies voor opdrachtgever van rechten en aanspraken die zij met betrekking tot de (gedeeltelijk) vervangen zaken en/of diensten had.

 • 10.6

  Bij gebreke van behoorlijke nakoming en/of bij gebreke van nakoming binnen de gestelde termijn alsmede in spoedeisende gevallen, heeft opdrachtgever het recht voor rekening en risico van opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

 • 10.7

  De leden van dit artikel laten artikel 5.6 onverlet.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 11.1

  Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte zaken en toebehoren alsmede de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen en zekerheden, waaronder octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

 • 11.2

  Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, die verband kunnen houden met enige schending van opdrachtnemer van het in lid 1 gestelde en zal opdrachtgever alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

 • 11.3

  Ten aanzien van de door opdrachtgever verstrekte tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt opdrachtgever zich naast het eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter hand gesteld of door opdrachtnemer worden gebruikt ter vervaardiging van zaken of uitvoering van werken waarop deze betrekking hebben.

 • 11.4

  Indien de geleverde prestatie bestaat uit het verlenen van diensten draagt opdrachtnemer het auteursrecht uitdrukkelijk over aan opdrachtgever en verricht daartoe, voorzover noodzakelijk, op eerste verzoek van opdrachtgever al die (rechts)handelingen die daarvoor nodig zijn.

Artikel 12 Tekortkomingen en overmacht

 • 12.1

  Bij iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. ongeacht de toerekenbaarheid daarvan.

 • 12.2

  De wettelijke rente over bedragen die opdrachtgever vooruit heeft betaald, te berekenen over de periode van verzuim, wordt verrekend met nog te betalen facturen. In geval volledige betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal opdrachtnemer deze rente onverwijld aan opdrachtgever vergoeden.

 • 12.3

  Het onder lid 1 bepaalde laat een beroep op overmacht van de kant van opdrachtnemer onverlet. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, tekortkoming van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer.

 • 12.4

  In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort voor de duur van de overmacht.

 • 12.5

  Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

 • 12.6

  Indien enige partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de overmachtperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijs te verwachten is tenminste 30 dagen zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding voor partijen zal ontstaan.

Artikel 13 Documentatie

 • 13.1

  Opdrachtnemer zal opdrachtgever bij aflevering van de zaken en/of diensten voorzien van voldoende, in de Nederlandse taal geschreven, documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de geleverde zaken en/of diensten.

 • 13.2

  Opdrachtgever is gerechtigd de documentatie voor gebruik in de eigen organisatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1

  Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij opdrachtgever alsmede derden waarmee opdrachtgever verplichtingen is aangegaan.

 • 14.2

  Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 • 14.3

  Opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren en verleent opdrachtgever desgewenst inzage in de desbetreffende polissen.

Artikel 15 Hulpmiddelen

 • 15.1

  Door opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van opdrachtgever door opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van opdrachtgever c.q. worden eigendom van opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging.

 • 15.2

  Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen voorzover mogelijk te merken als herkenbaar eigendom van opdrachtgever, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te nemen, zolang opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.

 • 15.3

  Verandering aan bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan opdrachtgever, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van opdrachtnemer evenwel onverlet.

 • 15.4

  Op het moment dat bedoelde hulpmiddelen zijn verwerkt in zaken van opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan opdrachtgever toebehoort. Voor wat betreft de overgang van risico is het bepaalde in artikel 16 van toepassing.

Artikel 16 Risico- en eigendomsovergang

 • 16.1

  De eigendom van de zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment dat deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd. De eigendomsovergang geschiedt zonder enig voorbehoud en zonder recht van reclame van opdrachtnemer.

 • 16.2

  De zaken zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het tijdstip van levering.

 • 16.3

  Indien opdrachtgever de zaken echter afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinden van de overeenkomst of op vervanging van de zaken inroept, zijn zij van aanvang af voor rekening en risico van opdrachtnemer gebleven.

Artikel 17 Wijzigingen

 • 17.1

  Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met opdrachtnemer de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

 • 17.2

  Indien een wijziging naar het oordeel van opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt kan opdrachtnemer daaraan geen rechten ontlenen en neemt opdrachtgever daardoor geen plichten op zich anders dan voortvloeien uit de bestaande overeenkomst.

 • 17.3

  Indien opdrachtnemer van mening is dat er meer uren en/of kosten moeten worden gemaakt dan is overeengekomen, is deze gehouden opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. Pas na schriftelijk accorderen daarvan door opdrachtgever is er sprake van meerwerk dat voor betaling in aanmerking komt.

Artikel 18 Orde, veiligheid en milieu

18.1Opdrachtnemer en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids-, en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen te worden opgevolgd.

Artikel 19 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

19.1Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van opdrachtgever geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Artikel 20 Ontbinding
 • 20.1

  Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van opdrachtnemer aan derden op te dragen zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is indien: -opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; -opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend; -door of vanwege opdrachtnemer enig voordeel is aangeboden of verschaft aan personeel, medewerkers of vertegenwoordigers van opdrachtgever.

 • 20.2

  Indien de overeenkomst op grond van het in het eerste lid bepaalde is ontbonden, zal opdrachtnemer de reeds aan hem verrichte betalingen aan opdrachtgever terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop is betaald.

 • 20.3

  Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

 • 20.4

  Door de ontbinding worden alle openstaande vorderingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
 • 21.1

  Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 21.2

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 21.3

  Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever gevestigd is.

 • 21.4

  Indien opdrachtnemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak over de uitvoering van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, is opdrachtnemer de door opdrachtgever in alle instanties werkelijk gemaakte proceskosten aan opdrachtgever verschuldigd, behoudens voor zover opdrachtnemer aantoont dat deze kosten onredelijk hoog zijn.

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN AANGAANDE DE AANNEMING VAN WERK TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVER
Artikel 22 Toepasselijkheid /aanvullende definities
 • 22.1

  Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten aangaande het verrichten van werkzaamheden en het aannemen van werk door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Westerveld op vorenbedoelde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in de aanvullende voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk of door de aard van de artikelen wordt afgeweken. Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van opdrachtnemer mede te verstaan derden die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

 • 22.2

  In deze aanvullende inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder materialen: zaken die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, met uitzondering van de te gebruiken werktuigen; en onder werktuigen: alle voertuigen, gereedschappen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, uitgezonderd de zaken die verwerkt dienen te worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 23 Werkzaamheden op het terrein /in de gebouwen van opdrachtgever
 • 23.1

  Opdrachtnemer dient, voordat hij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang maakt, zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever waar door opdrachtnemer werkzaamheden moeten worden verricht of die uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

 • 23.2

  Indien ook derden op het terrein /in de gebouwen werken, zal opdrachtnemer met hen zodanig samenwerken dat alle werkzaamheden voor alle betrokkenen op de meest veilige en meest efficiënte wijze zullen worden uitgevoerd.

 • 23.3

  Kosten, die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zijn voor rekening van opdrachtnemer.

 • 23.4

  Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van de opdrachtgever en derden.

 • 23.5

  Opdrachtnemer en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van opdrachtgever geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich dienovereenkomstig te gedragen. Een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen wordt op verzoek van opdrachtnemer door opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 24 Personeel, werktuigen en materialen
 • 24.1

  Door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de door opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid hiervan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

 • 24.2

  Indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is opdrachtnemer verplicht tot onmiddellijke vervanging met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

 • 24.3

  Opdrachtnemer zal zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en werktuigen.

 • 24.4

  Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van de in lid 3 van dit artikel genoemde materialen en werktuigen en tot identificatie van het personeel dat door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken. Bij een gehele of gedeeltelijke afkeur is opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging van de afgekeurde materialen en werktuigen.

Artikel 25 Onderaanneming van werk
 • 25.1

  In geval van onderaanneming zal de onderaannemer een verklaring van betalingsgedrag van de Belastingdienst overleggen.

 • 25.2

  Opdrachtnemer is verplicht: - een G-rekening te openen in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid ten behoeve van betaling van de verschuldigde sociale premies, omzet_ en loonbelasting inclusief de premies volksverzekering door opdrachtgever.

   

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld d.d. 14 maart 2017.