Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Beleid individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
CiteertitelBeleid individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft harmonisatie van het beleid van de fusiegemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 van de Awb en de artikelen 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2014Nieuwe geharmoniseerde beleidsregels

14-01-2014

Week-in-Beeld huis-aan-huis bladen, 22 januari 2014

2013/50658, 2013/50677 en 2013/50687

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

B E S L U I T vast te stellen het:

Beleid individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Inhoud

1. Aanleiding 2

2. Kader  3

3. Draagvlak 4

4. Criteria 5

5. Achtergrond 6

6. Kosten 7

7. Aanvraagformulier 8

1. Aanleiding

Het college hecht veel waarde aan een actieve deelname en zo zelfstandig mogelijk functioneren van chronisch zieken en gehandicapten in de samenleving. Daarvoor is het noodzakelijk dat openbare gebouwen goed toegankelijk zijn, er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar zijn en wordt voorzien in goede huisvesting. Dit staat in het collegeprogramma Zorg en Welzijn, onderdeel Zelfredzaamheid en Participatie en in het Wet maatschappelijke ondersteuningsbeleid.

 

Het is wenselijk dat gehandicapte bewoners zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Als zij in het bezit zijn van een rijbewijs en een voertuig dan moeten zij deze ook kunnen gebruiken. Daarom is het nodig dat zij hun voertuig nabij hun woning kunnen parkeren.

2. Kader

Het kader is de Regeling gehandicaptenparkeerkaart en artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). Daarnaast is in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaald dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of de verwijdering van een bord gehandicaptenparkeerplaats (bord E6).

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met het bord E6 en een onderbord met het kenteken van het voertuig van de eigenaar. Ook wordt een wit kruis op de betreffende parkeerplaats aangebracht. Het aanbrengen van een wit kruis is geen wettelijke verplichting.

In artikel 26 lid 1 sub c van het RVV is bepaald dat alleen het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd mag parkeren op de gehandicaptenparkeerplaats.

 

Voor het plaatsen van het verkeersbord E6 moet een verkeersbesluit worden genomen. Het college is bevoegd om verkeersbesluiten te nemen voor verkeersmaatregelen op wegen die de gemeente onder beheer heeft. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het verkeersbesluit. De aanvrager kan ook bezwaar maken als de aanvraag voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats is afgewezen.

 

In 2010, 2011 en 2012 ligt het aantal toegewezen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen op respectievelijk: 49, 44 en 50. Het aantal toewijzingen is de afgelopen jaren gestegen en zal de komende jaren waarschijnlijk verder stijgen door vergrijzing, toenemende automobiliteit van ouderen en verhoogde parkeerdruk binnen de gemeente.

3. Draagvlak

Voordat wordt besloten om een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen vindt conform artikel 24 van het BABW overleg plaats met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. De verkeersadviseur controleert de kentekengegevens en de verkeerssituatie van de woonomgeving van de aanvrager.

 

De door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur onderschrijft het beleid. Ook bij de commissie bezwaarschriften houdt het beleid stand. Bovendien heeft de bestuursrechter aangegeven dat dit beleid redelijk is.

4. Criteria

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders 

 

De aanvrager dient te beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. Deze gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt door het loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-loket) op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. Ook moet de aanvrager aantonen dat hij/zij eigenaar is van het voertuig en een geldig rijbewijs heeft.

 

In de woonomgeving van de aanvrager dient sprake te zijn van een zodanige

parkeerdruk dat in redelijkheid niet verwacht mag worden dat de aanvrager altijd een parkeerplaats zal kunnen vinden binnen de loopafstand die hij/zij zelfstandig kan overbruggen.

 

Bewoners met een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garage of een oprit, komen niet in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats. Bovendien wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats geweigerd indien de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats praktisch of verkeerstechnisch onuitvoerbaar is binnen een afstand van maximaal 100 meter vanaf de woning van aanvrager.

 

Gehandicaptenparkeerkaart voor p assagiers

 

Bewoners met een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers komen alleen in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • -

  De passagier kan niet alleen in of bij huis worden achtergelaten, gedurende de periode dat de bestuurder de auto ophaalt/parkeert. Dit dient met een medische verklaring van een onafhankelijke arts (niet de eigen huisarts) aangetoond te worden;

 • -

  Er zijn geen mogelijkheden om voor het huis in- of uit te stappen. 

   

Bovendien moet de eigenaar van het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, op hetzelfde adres wonen als de aanvrager, volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

 

Criteria verwijdering gehandicaptenparkeerplaats

 

Een gehandicaptenparkeerplaats vervalt en wordt verwijderd als de

gehandicaptenparkeerkaart niet wordt verlengt of als de gehandicaptenparkeerplaats niet meer wordt gebruikt. Hierover dient de aanvrager de gemeente zo spoedig mogelijk te informeren.

 

Het college is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit beleid naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken.

5. Achtergrond

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders

 

Het is van belang dat houders van een bestuurderskaart recht hebben op een individuele gehandicaptenparkeerplaats. Dit omdat zij voor het zelfstandig verplaatsen buiten de woning afhankelijk zijn van een auto die vanaf de woning bereikbaar moet zijn. Voordat bewoners een individuele gehandicaptenparkeerkaart krijgen, moeten zij een geneeskundig onderzoek ondergaan conform de bepalingen van de Regeling gehandicapten- parkeerkaart. Hierbij wordt voldoende aangetoond dat zij langdurig gehandicapt zijn en niet meer dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen. Daarnaast is aangetoond dat zij in staat zijn om een voertuig te besturen. Alleen de houder van een gehandicaptenparkeerkaart kan op de aangewezen parkeerplaats parkeren.

 

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers

 

Het beleid is dat houders van een passagierskaart geen individuele gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit heeft te maken met de parkeerdruk in de gemeente. Het wordt binnen gemeente Alphen aan den Rijn steeds moeilijker een parkeerplaats te vinden. De gemeente gaat terughoudend om met de aanleg van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen omdat een dergelijke plaats de parkeerdruk nog hoger maakt. Alleen de houder van een gehandicaptenparkeerkaart kan op de aangewezen parkeerplaats (laten) parkeren.

 

Een belangrijk argument om houders van een passagierskaart geen individuele gehandicaptenparkeerplaats te geven is dat de passagier altijd met een ander mee rijdt.

 

Het is dan niet onredelijk om te verwachten dat de passagier dicht bij de woning wordt afgezet en naar binnen wordt geholpen, waarna de bestuurder de auto ergens anders parkeert. Het is meestal geen probleem om met de auto in de nabijheid van de woning van de aanvrager te stoppen. De woongebieden van de gemeente zijn vaak als 30 km-zone of woonerf ingericht waarin men enig oponthoud van het verkeer mag verwachten.

 

Houders van een passagierskaart hebben diverse persoonlijke en/of lichamelijke redenen om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen. Om de beoordeling objectief en duidelijk te houden dient met een medische verklaring van een onafhankelijke arts (niet de eigen huisarts) aangetoond te worden dat de passagier niet alleen gelaten kan worden in de periode dat de bestuurder het voertuig parkeert (maximaal 15 minuten).

6. Kosten

Het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats betreft: de aanschaf en het plaatsen van het verkeersbord en onderbord met kenteken, het aanbrengen van een wit kruis en eventuele aanpassingen aan de parkeerplaats.

 

De totale kosten voor de aanleg van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats bedragen

€ 265,-. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

 

 • °

  Aanschaf verkeersbord  € 110,-

 • °

  Plaatsen verkeersbord incl. onderbord € 80,-

 • °

  Aanschaf onderbord met kenteken € 35,-

 • °

  Aanbrengen wit kruis (gespoten) € 40,-

 

Ook worden kosten gemaakt bij het verplaatsen van het verkeersbord, onderbord en kruis vanwege een verhuizing of het plaatsen van een nieuw onderbord vanwege een gewijzigd kenteken. Deze kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden verricht.

 

Een inwoner komt in aanmerking voor een individuele gehandicapten- parkeerplaats als hij voldoet aan de gestelde criteria. De vraag of de gemeente hiervoor voldoende middelen heeft gereserveerd is dan niet aan de orde. Er is dus sprake van een openeinde regeling.

 

Uitgaande van een gemiddeld aantal (toewijzingen en de wijzigingen) per jaar is er een budget benodigd van € 19.000,- per jaar. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het Wmo budget (P6220131) en kunnen worden geboekt op 6622010-442500 (individuele voorzieningen).

 

Jaarlijks worden de gehandicaptenparkeerplaatsen onderhouden.

Dit onderhoud bestaat uit:

 • °

  Jaarlijks schoonmaken € 0,30

 • °

  klein onderhoud vervangen € 10,-

 • °

  belijning (0,20 m1 x gem. 10 m 4 jr) € 2,-

   

Onderhoud van een parkeerplaats kost per jaar € 12,30. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het budget Verkeervoorzieningen (P2110319). De kosten kunnen worden geboekt op 6211004-434377 (verkeersborden).

7. Aanvraagformulier gehandicapten- parkeerplaats

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats, moet u in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart?

  ° Ja

  ° Nee, vraag eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan bij het Wmo-loket, telefoon 14 0172 of tijdens openingstijden bij het Wmo-loket in het stadhuis. Wanneer u de kaart heeft ontvangen kunt u een parkeerplaats aanvragen.

   

 • 2.

  Wat voor kaarttype heeft u?

   ° Een bestuurderskaart, op de kaart staat een B (kopie van de voor- en achterzijde van de gehandicaptenparkeerkaart bijvoegen)

   ° Een passagierskaart, op de kaart staat een P (lees opmerking 1 op de achterzijde vandit formulier)

   ° Een combinatiekaart, op de kaart staan een B en P (kopie van de voor- en achterzijdevan de gehandicaptenparkeerkaart bijvoegen)

   

 • 3.

  Heeft u een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garage of oprit?

   ° Ja, namelijk…………………………………

   ° Nee

   

 • 4.

  Wat is het kenteken van uw voertuig?

  ....................................................................

   

 • 5.

  Wat is het nummer van uw rijbewijs en wat is uw geboortedatum? 

  ………….………….…………. .............................................

   

 • 6.

  Hieronder verzoeken wij uw naam, adres, enz. in te vullen (dit moeten de gegevens zijn van de persoon waarvoor de parkeerplaats is bedoeld)

   

  Naam: de heer/mevrouw

  Adres:

  Postcode/woonplaats:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Burgerservicenummer:

   

 • 7.

  U kunt hieronder een toelichting geven op uw aanvraag.

  ..............................................................................................

   

  8. Hieronder graag de datum van vandaag invullen en uw handtekening plaatsen.

   

  Datum:………………………………Handtekening:……………………………………………

   

  Leest u ook de achterzijde van dit formulier.

   

  Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) melden wij u dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

 

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers

 

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het beleid dat houders van een passagierskaart geen individuele gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit heeft te maken met de parkeerdruk in de gemeente. Het wordt binnen gemeente Alphen aan den Rijn steeds moeilijker een parkeerplaats te vinden. De gemeente gaat terughoudend om met de aanleg van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen omdat een dergelijke plaats de parkeerdruk nog hoger maakt. Alleen u kunt op de aangewezen parkeerplaats parkeren, anderen niet. Hoewel u natuurlijk diverse redenen heeft om een parkeerplaats aan te vragen moet de gemeente ook naar andere zaken kijken zoals de parkeerdruk.

 

Ons standpunt is dat u als passagier altijd door een ander wordt gereden. Het is dan niet onredelijk om te verwachten dat u voor de deur (of vlakbij) wordt afgezet en naar binnen wordt geholpen, waarna de bestuurder de auto elders parkeert.

 

Om uw aanvraag te beoordelen kijken we naar een aantal zaken. Er wordt gekeken naar de parkeerdruk in uw straat en naar de mogelijkheden om voor de deur (of dichtbij) met de auto te kunnen stoppen. Indien dit mogelijk is zal uw aanvraag in principe worden afgewezen.

 

U moet hierbij zelf afwegen of u toch een aanvraag wilt indienen. Dit mag wel, maar de kans is dus groot dat deze wordt afgewezen. U kunt daarna wel een bezwaarschrift indienen, waarna uw aanvraag door een onafhankelijke commissie wordt beoordeeld waarbij u ook zelf uw verhaal kunt doen. Wilt u toch een aanvraag indienen, vul dan het formulier volledig in. Licht vooral goed toe waarom ten aanzien van u een uitzondering moet worden gemaakt.

 

Werkwijze

 

Na ontvangst wordt uw aanvraag bij de gemeente geregistreerd. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Wanneer uw aanvraag volledig is (inclusief kopie van de voor- en achterzijde van de gehandicaptenparkeerkaart), wordt deze binnen acht weken afgehandeld. Voor het realiseren van de parkeerplaats moet een verkeersbesluit worden genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl en de Weekagenda van het Witte Weekblad waarna belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Ook ontvangt u dan een brief waarin u wordt meegedeeld dat de plaats is toegekend.

 

Vervolgens wordt contact met u opgenomen waarbij u kunt aangeven welke parkeerplaats u aangewezen wilt hebben. Na ontvangst van de brief duurt het ongeveer twee weken voordat het verkeersbord met uw kenteken kan worden geplaatst.

 

Opsturen formulier

 

Het ingevulde formulier met kopieën van uw gehandicaptenparkeerkaart, kunt u sturen naar: Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Publieksdienstverlening, Antwoordnummer 10076, 2400 VD Alphen aan den Rijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken & Inkoop via telefoonnummer 14 0172. Een e-mail sturen kan ook naar: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op 14 januari 2014,

de secretaris, de burgemeester,

drs. P.W. Jeroense, T.P.J. Bruinsma.