Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vast stelling van het proces bij afbouwing van toelagen en vergoedingen voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Sint Eustatiu (Afbouwregeling toelagen en vergoedingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vast stelling van het proces bij afbouwing van toelagen en vergoedingen voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Sint Eustatiu (Afbouwregeling toelagen en vergoedingen)
CiteertitelAfbouwregeling toelagen en vergoedingen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositiebesluit ambtenaren BES

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2016Nieuwe regeling

15-11-2016

A.B. 2016, no. 32

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vast stelling van het proces bij afbouwing van toelagen en vergoedingen voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Afbouwregeling toelagen en vergoedingen)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED SINT EUSTATIUS

 

Overwegende, dat het wenselijk is om een afbouwregeling vast te stellen voor personen die niet langer in aanmerking komen voor het ontvangen van een toelage danwel een vergoeding;

 

Gelezen, het advies van directie Publiekzaken en Ondersteuning;

 

Gelet op de Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vast stelling van het proces bij afbouwing van toelagen en vergoedingen voor ambtenaren in dienst van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Afbouwregeling toelagen en vergoedingen)

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1 wet materieel ambtenarenrecht BES;

 • 2.

  College: Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius;

 • 3.

  Bezoldiging: het loon van de ambtenaar voor het vervullen van zijn functie

Artikel 2 Toelagen en vergoedingen

 • 1.

  In geval een ambtenaar wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de organisatie, vervallen de functie gebonden toelagen of vergoeding.

 • 2.

  In de situatie zoals bepaald in het vorige lid ontvangt de ambtenaar een afbouwende toelage, indien hij/zij de functie gebonden toelage of vergoeding, voor ten minste 24 aaneengesloten kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum waarop hij in een andere functie wordt geplaatst, heeft ontvangen, en indien de toelage of vergoeding niet of tot een lager bedrag in de nieuwe functie wordt ontvangen.

 • 3.

  Tevens komt in aanmerking voor een afbouwende toelage de ambtenaar die, niet op eigen verzoek of buiten zijn schuld optredende wijzigingen in zijn functie, niet langer in aanmerking komt voor het bij de functie begrepen toelage of vergoeding. Dit voor zover de ambtenaar de toelage danwel vergoeding gedurende ten minste 24 aaneengesloten kalendermaanden, onmiddellijk voorafgaande aan de optreden wijzigingen, heeft ontvangen.

 • 4.

  Voor de in leden 2 en 3 vermelde afbouwende toelage komen slechts in aanmerking zij wiens bezoldiging een blijvende verlaging van ten minste USD 100 per maand ondergaat, door vermindering van danwel het niet langer in aanmerking komen voor de toelage of vergoeding .

 • 5.

  De afbouwende toelage wordt toegekend voor maximaal drie jaren vanaf de datum waarop verlaging van de bezoldiging intreedt.

Artikel 3 Berekeningsbasis

 • 1.

  De berekeningsbasis van de afbouwende toelage is, het bedrag dat de ambtenaar over de 24 kalendermaanden, voorafgaande aan de datum waarop de eerste verlaging van zijn bezoldiging intreedt, gemiddeld per maand aan toelage of vergoeding heeft genoten, verminderd met hetgeen de ambtenaar daadwerkelijk aan die toelage geniet na bedoelde verlaging of opheffing.

 • 2.

  De aflopende toelage in bedoeld in het voorafgaande lid, bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, het tweedejaar 50% en het derde jaar 25% van de berekeningsbasis.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na haar publicatie en kan

worden aangehaald als de Afbouwregeling toelagen en vergoedingen.

Sint Eustatius, 15 november 2016

Het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Eustatius,

De Wnd. Gezaghebber, De Eilandsecretaris,

Dhr. J.C.A. Woodley Dhr. K.A. Kerkhoff