Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017
CiteertitelUitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201704-02-2020Nieuwe regeling

14-02-2017

Gemeenteblad, 23-03-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017

 

 

Inhoudsopgave

1 Inleiding EN LEESWIJZER 3

2 Integraal uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017 4

 • 2.

  1 Inleiding 4

 • 2.

  2 Inspanningen en projecten per handhavingsthema 4

2.2.1 Aandachtlocaties (prioriteit hoog) 5

2.2.2 Ondermijning (prioriteit hoog) 5

2.2.3 Evenementen (prioriteit hoog/gemiddeld) 6

2.2.4 Horeca (prioriteit hoog/gemiddeld) 6

2.2.5 Afval (prioriteit gemiddeld) 7

2.2.6 Bestaande bouw (prioriteit gemiddeld) 7

2.2.7 Bestemmingsplannen (prioriteit gemiddeld) 7

2.2.8 Bodem (prioriteit gemiddeld) 8

2.2.9 Bouwen en slopen met vergunning (prioriteit gemiddeld) 8

2.2.10 Externe veiligheid (prioriteit gemiddeld) 9

2.2.11 Gebruik openbare ruimte (prioriteit gemiddeld) 9

2.2.12 Heling (prioriteit gemiddeld) 10

2.2.13 Illegale bouw en sloop (prioriteit gemiddeld) 10

2.2.14 Milieutoezicht bedrijven (prioriteit gemiddeld) 11

2.2.15 Flora en Fauna (prioriteit laag) 11

2.2.16 Overige (niet-omgeving gerelateerde thema’s) 11

3 Aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering 13

4 INZET PERSONEEL EN MIDDELEN 16

5 Monitoring en evaluatie 17

6 RISICOMANAGEMENT 18

Inleiding en leeswijzer

Dit is het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven van de gemeente Veldhoven voor 2017. Op 2 februari 2016 is het vernieuwde Beleidsplan toezicht en handhaven 2016-2019 van Best en Veldhoven vastgesteld in de gemeente Veldhoven. Dit beleidsplan is mede opgesteld in samenwerking met de gemeente Waalre. Onderdeel van het beleidsplan is een risicoanalyse waarin per beleidsveld de prioriteiten voor toezicht en handhaven zijn aangegeven. In het beleidsplan zelf is omschreven op welke wijze wij in Veldhoven en Best vorm geven aan onze toezicht- en handhavingstaken. Op basis hiervan en de ervaringen uit voorgaande handhavingsuitvoeringsprogramma’s, met name dat uit 2016, is dit uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017 opgesteld.

 

Het jaarlijks vaststellen van een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven is een verplichting. Op grond van artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht werkt het bestuursorgaan het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma. In voorgaande jaren werd dit uitvoeringsprogramma in Veldhoven handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) genoemd.

 

Dit uitvoeringsprogramma heeft hoofdzakelijk betrekking op de omgeving gerelateerde handhavingsthema’s. Ontwikkelingen in de maatschappij en constateringen in de toezichtspraktijk hebben als basis gediend voor deze thema’s.Voor alle handhavingsthema’s zijn projecten vastgesteld, die in 2017 zullen worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma biedt de mogelijkheid in te spelen op belangrijke en actuele ontwikkelingen, zoals de samenwerking met andere gemeenten.

 

Het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017 is integraal afgestemd binnen de gemeente en wordt gecommuniceerd richting onze externe samenwerkingspartners.

 

Leeswijzer

Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de inleiding en leeswijzer. In het tweede hoofdstuk worden van alle omgeving gerelateerde handhavingsthema’s de projecten uiteengezet. De aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering van het programma in 2017, worden in hoofdstuk drie opgesomd. In hoofdstuk vier wordt de inzet van personeel en middelen kort besproken. In hoofdstuk vijf wordt de monitoring en de evaluatie betreffende het uitvoeringsprogramma besproken. Het zesde hoofdstuk vat ten slotte de risicofactoren van het programma samen. In de bijlagen zijn de themabladen en de verantwoording van de middelen (het overzicht van de beschikbare middelen voor de uitvoering van dit programma) opgenomen.

Integraal uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017

2.1 Inleiding

Het handhavingsbeleid van de gemeente Veldhoven is vertaald naar een uitvoeringsprogramma voor 2017, waarin de bestuurlijke visie en prioriteiten duidelijk herkenbaar zijn. De in dit uitvoeringsprogramma beschreven projecten zijn dan ook te herleiden naar de prioriteiten zoals opgenomen in het beleidsplan. Het vormt daarmee een kader voor de inzet van de beschikbare medewerkers, het realiseren van handhavingsdoelen en de evaluatie en verantwoording achteraf. De rode draad in het proces naar een concreet en realistisch uitvoeringsprogramma is het maken van keuzes: wat doen we wel, wat doen we niet? Als we gaan controleren, hoe doen we dat dan? Hoeveel tijd en budget stellen we daarvoor beschikbaar? Welke alternatieven hebben we achter de hand? Deze vragen/afwegingen zijn in elke stap van het proces aan de orde gekomen met als resultaat het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017.

2.2 Inspanningen en projecten per handhavingsthema

De realisering van de doelstellingen uit het beleid toezicht en handhaven vergt een organisatorische inspanning. Er wordt de nodige inzet gevraagd van de medewerkers met toezicht- en handhavingstaken. De gemeente benadert burgers en bedrijven vanuit een oplossingsmodus om ze te bewegen naar een gedragsverandering. Als uiterste middel kan het handelen vanuit de regel worden ingezet. Deze benadering betekent dat meer tijd en energie zal worden gestoken in de toezichtfase en dat handhaving wordt ingezet daar waar toezicht niet leidt tot het gewenste resultaat.

 

De prioriteitstelling in de handhavingsthema’s geeft richting aan het ambitieniveau en de handhavingsinspanning van de gemeente. De toezichthouders en handhavers van de gemeente hebben per thema, op basis van hun specifieke kennis en ervaring, een realistische analyse gemaakt van de wettelijke taken en de knelpunten/risico’s die zij in de dagelijkse uitvoeringspraktijk ervaren. Op basis daarvan zijn projecten opgesteld. De detailinformatie over de projecten is terug te vinden in de betreffende themabladen in bijlage één. In deze themabladen wordt ingegaan op onder andere de inhoud en het doel van het project, hoe we het resultaat gaan evalueren, wat eventuele knelpunten zijn, de wettelijke grondslag en of er interne/externe partners bij betrokken zijn. In de volgende sub paragrafen wordt per thema ingegaan op de inhoud van de projecten.

 

De intensiteit van het toezicht wordt bepaald door de prioriteit die een activiteit heeft. Hierbij wordt de volgende intensiteit aangehouden:

Prioriteit Hoog: Proactief, programmatisch toezicht;

Prioriteit Gemiddeld: Toezicht op projectmatige basis (bijvoorbeeld themagewijs of op basis van naleefgedrag) en/of steekproefsgewijs;

Prioriteit Laag: Passief en/of geen toezicht.

 

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gaat ervan uit dat programmatisch toezicht niet van toepassing is op hoge prioriteit; zij zetten daar in op risicogericht toezicht.

 

Zaken met een lage prioriteit worden niet door de toezichthouders en handhavers actief binnengebracht, maar komen via diverse andere kanalen binnen, zoals bijvoorbeeld een klacht via het Klanten Contact Centrum. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat de klacht een lage prioriteit heeft, wordt deze dus niet of in een veel later stadium opgepakt. Melders zullen worden geadviseerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het oplossen van het probleem. Hiermee voorkomen we o.a. dat de gemeente ongewild partij wordt in een (langlopend) conflict tussen burgers onderling.

2.2.1 Aandachtlocaties (prioriteit hoog)

In 2017 worden er meerdere projecten  gestart op verschillende locaties. De locaties bestaan uit vier woonwagen-locaties, de recreatieparken en crimineel gevoelige gebieden, zoals garageboxen en (leegstaande) bedrijfspanden. Het overkoepelende doel van deze projecten is het voorkomen en aanpakken van misbruik voor criminele doeleinden. Ook moet er een duurzame en leefbare omgeving bewerkstelligd en behouden worden.

 

Het project voor de controle en handhaving recreatieparken wordt integraal opgepakt. Er zijn meerdere doelen die naar voren komen als de recreatieparken met een multidisciplinaire blik worden bekeken. Niet alleen het voorkomen en de aanpak van misbruik voor criminele doeleinden, ook het creëren van rechtsgelijkheid, de opheffing van de strijdigheid met het bestemmingsplan en het voldoen aan het Bouwbesluit zijn belangrijke doelen. Over de precieze invulling, omvang en aanpak van het project bestaat op dit moment nog geen zekerheid. Hierover moet eerst nog verdere bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden.

2.2.2 Ondermijning (prioriteit hoog)

Zaken die door het RIEC (het Regionaal Informatie en Expertise Centrum) worden beheerd (in bijvoorbeeld een casus) worden ondersteund vanuit de afdeling Mens en Omgeving. Dit kan betekenen dat informatie wordt verzameld of dat toezicht/handhavingsacties worden uitgevoerd. Het doel is om hiermee te voorkomen dat criminaliteit gefaciliteerd wordt en om meer zicht op en inzicht te krijgen in (half) zware criminaliteit binnen onze gemeente, het voorkomen en aanpakken van drugshandel en het voorkomen en aanpakken van problematiek rondom de illegale prostitutieactiviteiten.

Daarnaast zal in 2017 wederom het Damoclesbeleid actief uitgevoerd worden in samenwerking met de politie (gericht op het voorkomen en bestrijden van drugshandel vanuit panden). Het Damoclesbeleid geeft de burgemeester de bevoegdheid om panden te sluiten (middels een last onder bestuursdwang) indien er sprake is van drugshandel vanuit het erf/pand.

2.2.3 Evenementen (prioriteit hoog/gemiddeld)

Er wordt in 2017 overeenkomstig het evenementenbeleid wederom toezicht gehouden op evenementen binnen de gemeente Veldhoven. Indien sprake is van een onveilige of niet-leefbare situatie (bijvoorbeeld bij geluidsoverlast door een geluidsovertreding) wordt handhavend opgetreden. In 2017 worden in ieder geval de volgende tien grote evenementen bezocht:

 • 1.

  Kermis Oerle

 • 2.

  Kermis Zeelst

 • 3.

  Cult en Tumult

 • 4.

  Carnaval

 • 5.

  Wielerronde Veldhoven in combinatie met de Kermis Veldhoven Dorp

 • 6.

  Après Ski feest Plein Oerle

 • 7.

  Oranjemarkt

 • 8.

  Oers Braderie

 • 9.

  Veldhoven Proeft

 • 10.

  Trekker Trek

 

Het doel van dit project is veilige evenementen met geen tot geringe overlast in de gemeente Veldhoven, waarbij het naleefgedrag van de ondernemers elk jaar verbetert ten opzichte van voorgaande jaren. Voor grote evenementen vindt een vooroverleg plaats met de betrokken partners. Na een evenement vindt altijd een gezamenlijke evaluatie plaats op basis van geconstateerde overtredingen en ervaringen. De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en intern besproken. Eenmaal per jaar wordt een integrale evaluatie opgesteld met betrekking tot de toezicht- en handhavingsactiviteiten tijdens evenementen. Onlangs is het evenementenbeleid geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse aanpassingen aan het beleid doorgevoerd.

 

In 2017 wordt gekeken naar zowel het opstellen van een goede klachtencoördinatie als naar gestroomlijnd toezicht en handhaven tijdens evenementen.

2.2.4 Horeca (prioriteit hoog/gemiddeld)

In 2017 zal overeenkomstig/met in achtneming van het Preventie en Handhavingsplan ‘Alcohol’ en het Sanctiebeleid ‘Alcohol en Horeca’ toezicht en handhaving worden ingezet.

 

Indien het noodzakelijk of gewenst is zal in 2017 repressieve handhaving worden ingezet als opvolging op geconstateerde overtredingen door politie, collectieven of de toezichthouders. Voor de controle van jeugd onder de 18 jaar wordt gebruik gemaakt van externe Boa’s (o.a. Handhavingssupport). Regionaal wordt samengewerkt met de gemeente Best en Waalre voor de inzet van controleurs in het kader van de Drank- en Horecawet.

 

Tot slot worden ook integrale controles bij de horeca uitgevoerd bij 10% van de vergunninghouders op grond van onder andere (kleine) milieu en bouwvoorschriften. Dit zijn 13 horecagelegenheden. Het doel van dit project is om te zorgen dat de gecontroleerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor hun lokaliteit. Dit draagt bij aan veilige, duurzame en leefbare horecaondernemingen. Het e.e.a. vindt plaats in overeenstemming met het Preventie en Handhavingsplan ‘Alcohol’ en het Sanctiebeleid ‘Alcohol en Horeca’.

2.2.5 Afval (prioriteit gemiddeld)

In 2017 wordt weer toezicht gehouden op de naleving van de Afvalstoffenverordening in de wijken Zonderwijk, Cobbeek/

Centrum, ’t Look, Veldhoven-Dorp, Zeelst en Heikant. Het doel van dit jaarlijks terugkerende project is om de naleving van de afvalregelgeving binnen de gemeente Veldhoven te verbeteren. Hiermee wordt bijgedragen aan het hogere doel: een leefbaar en duurzaam Veldhoven. Ook in 2017 gaan we verder met de bestuursrechtelijke handhaving op het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval. Hiermee willen we de leefbaarheid in Veldhoven verbeteren door een gedragsverandering te waarborgen.

2.2.6 Bestaande bouw (prioriteit gemiddeld)

In 2017 worden brandveiligheidsinspecties uitgevoerd op basis van een uitgebreide controlelijst. De VRBZO voert deze controles uit. De nadruk ligt hierbij op gebouwen waar personen verblijven met een verminderde zelfredzaamheid en bij gebouwen waar logies geboden wordt (n.a.v. een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Hierbij wordt ook de brandcompartimentering meegenomen, zodat er een totaalbeeld is van het pand. Indien overtredingen worden geconstateerd, wordt handhavend opgetreden om een veilig gebouw/gebruik te waarborgen.

 

Het TOOM-beleid richt zich op het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste meldingen in de gemeente. Door het terugdringen van het aantal loze meldingen worden onder andere onveilige verkeerssituaties, minder inzet bij daadwerkelijke brandgevaarlijke situaties, onnodige kosten en het afhaken van vrijwilligers voorkomen. In 2017 wordt het TOOM-beleid verder uitgevoerd door de VRBZO.

2.2.7 Bestemmingsplannen (prioriteit gemiddeld)

In 2017 zal gecontroleerd worden op een veilige en leefbare huisvesting van arbeidsmigranten. Dit project is ook opgenomen in het kader van de “Regionale verklaring arbeidsmigranten in Zuidoost-Brabant”. In deze verklaring hebben onder andere de gemeenten in de regio uitgesproken dat zij zich inzetten voor een veilige en leefbare huisvesting van arbeidsmigranten. Aandachtspunten hierin zijn met name de (brand)veiligheid, maar ook overbewoning en overlast.

 

Verder wordt in 2017 een nieuw project opgestart met betrekking tot illegale bewoning (primair in bedrijfswoningen). In dit project wordt onze kennis, kunde en capaciteit uitgewisseld met die van de gemeente Best. In het verlengde hiervan controleren de bouwinspecteurs op mantelzorgsituaties om strijdigheden met bestemmingen te voorkomen.

Er worden uren gereserveerd om de (herzieningen van) bestemmingsplannen te controleren op handhaafbaarheid. Deze toets wordt uitgevoerd door de juristen van de afdeling Mens en Omgeving in samenwerking met de afdeling Regie & Ontwikkeling.

 

In 2017 zal een bestaand project worden doorontwikkeld. Het betreft de controle van en handhaving op permanente bewoning op recreatieparken. Er is hier o.a. sprake van strijd met het bestemmingsplan en bovendien zijn de recreatiewoningen mogelijk niet geschikt voor permanente bewoning (eisen Bouwbesluit 2012). Hiervoor is een projectgroep in het leven geroepen met deelnemers van verschillende afdelingen en disciplines, zodat het project integraal kan worden aangepakt. Een nadere toelichting is te vinden bij het thema ‘Aandachtlocaties’.

2.2.8 Bodem (prioriteit gemiddeld)

De ODZOB voert toezichtstaken uit op het gebied van bodem. Dit vindt met name plaats op basis van meldingen of specifieke gevallen. Sinds 2015 vindt ook de handhaving plaats door de ODZOB (namens de gemeente). Werkzaamheden die door de ODZOB in de gemeente Veldhoven worden verricht, worden afgestemd met de coördinator van de afdeling Mens en Omgeving. Het doel van het toezichthouden en eventueel handhaven is het verbeteren van het naleefgedrag van burgers, aannemers en bodemadviseurs en zorgdragen voor een duurzame bodemkwaliteit.

2.2.9 Bouwen en slopen met vergunning (prioriteit gemiddeld)

Van alle omgevingsvergunningen activiteit bouwen worden in 2017 met name die vergunningen gecontroleerd, waarbij gezien het verleden van de aanvrager of bouwer gegronde redenen bestaan om controles uit te voeren. Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid vormen hierbij het afwegingskader. Op significante afwijking(en) van de vergunningen en bij gegronde klachten (met prioriteit) wordt handhavend opgetreden.

 

In het kader van duurzaamheid lopen de bouwinspecteurs mee met een ervaringsdeskundige van het EPC (energieprestatiecoëfficiënt) om ervaring en kunde op te doen. Met die opgedane kennis kunnen de bouwinspecteurs voortaan controleren op de realisatie van EPC bij nieuwbouw.

 

In 2017 wordt door de bouwinspecteurs toezicht gehouden bij sloopwerkzaamheden om een veilige sloop te waarborgen. Sloopmeldingen waar asbest een rol speelt, worden steekproefsgewijs en risicogericht door de ODZOB gecontroleerd.

 

Het derde project heeft tot doel om het verleende vergunningenbestand ‘up to date’ te houden. Verleende omgevingsvergunningen, activiteit bouw, waarvan de aanvang van de bouw nog niet is gemeld (en geen verlenging is gevraagd), worden twee keer per jaar actief gecontroleerd door de inspecteurs. Indien niet is gestart, wordt er volgens de nog vast te stellen beleidsregel “Intrekken omgevingsvergunning” gehandeld. Dit betekent dat omgevingsvergunningen met de activiteit bouw welke na 104 weken nog niet zijn benut, in principe worden ingetrokken. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

De BAG database wordt ook in 2017 actueel gehouden. Dit betekent concreet dat de verleende omgevingsvergunningen, sloopmeldingen en de geconstateerde vergunningsvrije bouwwerken die opgenomen moeten worden in het BAG bestand, verwerkt worden. De toezichthouders houden dit structureel bij. Hier is sinds 2016 een stijgende lijn in de werkzaamheden te zien. Vandaar dat hier meer tijd voor wordt ingepland in 2017.

2.2.10 Externe veiligheid (prioriteit gemiddeld)

In 2017 worden de verkooppunten/opslagplaatsen voor het vuurwerk bezocht door een toezichthouder. Ze worden ruim van te voren gecontroleerd (administratief, keuringen op tijd uitgevoerd). Ook worden tijdens de verkoopdagen de vuurwerkverkooppunten actief gecontroleerd op veiligheid en gedragsvoorschriften. Verder worden in 2017 controles uitgevoerd bij risicobedrijven volgens risicogerichte uitvraag van de ODZOB, volgens het door hen opgestelde projectplan ‘risicobedrijven ODZOB’. Tot slot worden de ex-BRZO inrichtingen in 2017 gecontroleerd door de ODZOB.

2.2.11 Gebruik openbare ruimte (prioriteit gemiddeld)

Het doel van de projecten opgenomen in dit thema is zorgen voor een veilige, duurzame en leefbare/aantrekkelijke gemeente. Om dit te verwezenlijken, wordt toezicht gehouden en indien nodig gehandhaafd op het reclamebeleid en het plakken en bekladden van zaken. Ook wordt toezicht gehouden en eventueel gehandhaafd in het City-centrum. Daarnaast is een belangrijke taak binnen dit thema het afhandelen van meldingen vanuit het meldpunt (bijvoorbeeld overlastmeldingen en zwerfvuil). Op een aantal thema’s wordt projectmatig gewerkt namelijk: hondenoverlast, caravans, aanhangwagens en (auto)wrakken. Ook wordt bij woningontruimingen assistentie verleend aan de woningstichting. De eigendommen bij een woningontruiming (geplaatst op het openbare gebied) worden door de gemeente Veldhoven verwijderd en opgeslagen. Na betaling kan de eigenaar zijn roerende zaken terugkrijgen. Indien de zaken niet worden opgehaald worden deze vernietigd of om niet overgedragen aan de kringloopwinkel in Veldhoven en wordt de rekening van de werkzaamheden naar de betreffende woningstichting/opdrachtgever van de ontruiming verstuurd.

 

Vanaf juli 2016 worden de Boa’s in domein I (parkeercontroleurs, inclusief inhuur van medewerkers P1) ook ingezet voor het toezicht en de handhaving op kleine ergernissen in de leefomgeving, zoals hondenoverlast en afval. In 2017 zullen we gebruik gaan maken van jeugdboa’s. Dit zijn reguliere boa’s met een taakaccent op jeugd. Hiervoor zullen zij nog opgeleid moeten worden of er wordt gebruik gemaakt van externen.

 

In navolging van het handhavingsbeleid wordt geprobeerd, samen met de overtreder, zoveel mogelijk op te lossen in de toezichtfase. Indien dit echt niet mogelijk blijkt, kan altijd nog het middel handhaving worden ingezet.

2.2.12 Heling (prioriteit gemiddeld)

In eerste instantie wordt bij het thema heling de nadruk gelegd op het vinden van opkopers van goederen die in verband worden gebracht met HIC (High Impact Crimes; woninginbraken, overvallen en straatroven). Binnen deze groep kan in overleg tussen de gemeente en politie een verdere prioritering worden aangebracht op basis van de voortgang en capaciteit.

 

Om dit te realiseren wordt er in 2017 een project gestart om te controleren en handhaven bij gruthokkers; fietsen- en goudhandelaren, juweliers, pandjeshuizen en gsm-winkels. Het doel is de pakkans vergroten, de afzetmarkt verstoren, potentiële helers afschrikken en de consumenten bewust maken.

2.2.13 Illegale bouw en sloop (prioriteit gemiddeld)

De jaarlijkse controle op ingetrokken en geweigerde omgevingsvergunningen wordt uitgevoerd in november. De toezichthouders controleren de lijst die wordt gemaakt in Squit XO. Indien alsnog is gebouwd zonder de benodigde vergunning, wordt een handhavingstraject gestart. Het doel van dit project is een veilig, duurzaam en leefbaar Veldhoven waarin de rechtszekerheid wordt gewaarborgd.

 

Daarnaast constateren toezichthouders regelmatig bouwwerken zonder benodigde vergunning. Als een toezichthouder een dergelijke situatie aantreft, worden de werkzaamheden stilgelegd indien nog gebouwd wordt. Daarbij wordt gehandeld overeenkomstig de uitgangspunten van het nieuwe handhavingsbeleid. Als het bouwwerk is afgerond, wordt het ingemeten en wordt door de toezichthouder een rapport opgesteld. Op basis van deze rapportage wordt een legalisatieonderzoek gestart (hierbij wordt ook gekeken naar de prioriteit van de geconstateerde overtreding). Uit de resultaten van dit legalisatieonderzoek blijkt of een bouwwerk kan worden gelegaliseerd of niet. Indien het bouwwerk niet vergunningsvrij is, wordt in principe een handhavingstraject opgestart, om te zorgen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Uitgangspunt is om te allen tijde, samen met de burger, mee te denken hoe bepaalde overtredingen alsnog omgezet kunnen worden in legale, goede oplossingen.

 

De oude handhavingszaken zijn inmiddels teruggebracht tot vijf zaken. Bij twee van deze zaken is inmiddels begonnen met de legalisatie van de overtreding. De onderzoeken in de overgebleven drie zaken zijn zodanig ver gevorderd dat er begin 2017 een uitgewerkt voorstel ligt voor de afronding van deze kwesties. De insteek hierbij is dat ook hier gekeken wordt naar legalisatie van de overtredingen en slechts nog waar nodig handhavend op zal worden getreden.

2.2.14 Milieutoezicht bedrijven (prioriteit gemiddeld)

In 2017 voert de ODZOB de milieucontroles in de gemeente Veldhoven uit. Het doel van deze controles is om de gecontroleerde inrichtingen aan de milieueisen te laten voldoen, om zo een veilig, duurzaam en leefbaar Veldhoven te stimuleren. Gelet op onze duurzaamheidambities wordt bij elke controle expliciet stilgestaan bij duurzaamheidthema’s.

 

In oktober 2014 is vastgesteld dat de ODZOB volledig mandaat krijgt voor het uitvoeren van VTH-taken in Veldhoven. Inmiddels is duidelijk dat de ODZOB op basis van regionale ‘risicogerichte’ uitvraag gaat controleren, waarbij de monitoring en evaluatie van de controles gerapporteerd wordt aan samenwerkende gemeenten.

2.2.15 Flora en Fauna (prioriteit laag)

Om de flora en fauna binnen de gemeente Veldhoven te beschermen, gaat de gemeente in 2017 verder met het regionale project “Samen sterk in Brabant” (SSiB). Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning van de Boa’s. Tevens wordt in 2017 het tegengaan van overlast door wildcrossen in het buitengebied als doel gesteld. In de maand december wordt met enige regelmaat extra toezicht gehouden op het gebruik van vuurwerk in het natuurgebied rondom de Nagelmaekerseweg. Het uitvoeren van deze controles biedt echter niet de garantie dat er geen vuurwerk zal worden afgestoken. Dit toezicht zal worden uitgevoerd door onze Boa’s en toezichthouders.

2.2.16 Overige (niet-omgeving gerelateerde thema’s)

Zoals aangegeven in de inleiding ziet dit uitvoeringsprogramma oorspronkelijk voornamelijk op de omgeving gerelateerde thema’s. Dat wil niet zeggen dat op het terrein van de overige persoonsgerichte thema’s (bijstand, financiën, inwoners, leerplicht en kinderopvang) geen handhaving plaatsvindt. Enkele van deze persoonsgerichte thema’s (leerplicht en kinderopvang) zijn binnen de afdeling Mens en Omgeving gevestigd. De volledige programma’s van de persoonsgerichte thema’s Bijstand, Financiën en Inwoners zijn terug te vinden in de bijlagen. Hieronder is een samenvatting van de projecten in de thema’s opgenomen.

 

Bijstand

In 2017 wordt onderzoek verricht naar mogelijke fraude met uitkeringen (zoals de bijstandsuitkering). Aanleiding voor een onderzoek kunnen bijvoorbeeld tips van de omgeving zijn. Een medewerker van de afdeling Mens en Omgeving is opgeleid om deze controles uit te kunnen voeren. In 2017 worden indien noodzakelijk ook Boa’s van de afdeling Mens en Omgeving ingezet voor dit thema.

 

Financiën

In 2017 wordt de honden-, parkeer- en afvalstoffenbelasting gecontroleerd op verschillende manieren en met verschillende partners (Bureau Legitiem en P1).

 

Inwoners

De gegevens volgens de Wet basisregistratie personen dienen actueel te zijn. Verhuizingen, geboorten, huwelijken et cetera dienen te worden verwerkt om de gegevens correct te houden. Verder worden de gegevens betreffende briefadressen gecontroleerd, conform het advies van de Nationale Ombudsman. Boa’s van Stadstoezicht zijn vanaf februari 2015 aangewezen voor de controles op de Wet basisregistratie personen. Dit betekent dat zij huisbezoeken etc. kunnen afleggen om de juistheid van de BRP gegevens te controleren. Zij zullen hiervoor worden ingezet in 2017.

 

Leerplicht Leerplicht levert sinds 2012 jaarlijks zelf een programma en evaluatie (jaarverslag) aan.

 

Kinderopvang

In het kader van de Wet kinderopvang en het bijbehorende regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang hebben gemeenten de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. De controle op deze kwaliteit wordt uitgevoerd door de GGD. Zij stellen rapportages op van door hen uitgevoerde controles. De gemeente voert de taak kinderopvang uit. Dit betekent onder meer het bijhouden van het register kinderopvang, verwerken van de rapportages van de GGD en het verzorgen van de verantwoording aan het Ministerie. De uitvoering van de Wet kinderopvang gebeurt door de afdeling Mens en Omgeving. In gevallen waar handhaving aan de orde is, wordt het dossier overgedragen aan de repressief handhaver Apv en bijzondere wetten.

3 Aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering

Bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017 is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die belangrijk zijn om te benoemen. Deze kunnen namelijk een rol (gaan) spelen in de uitvoering en kunnen het beoogde eindresultaat beïnvloeden. Het kan ook zijn dat het onderwerp nog verdere discussie of besluitvorming vraagt.

 

·Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Het mandaat voor de ODZOB is in 2014 versterkt. Er ligt een volledig mandaat bij de ODZOB voor milieutoezicht van basistaakbedrijven en verzoektaakbedrijven. Het volledig mandaat grenst (voor de basistaken) in principe tot en met het schrijven van besluiten (last onder dwangsom/bestuursdwang). Door intensieve samenwerking draagt de gemeente Veldhoven bij aan de door ons gewenste kwaliteit en kwantiteit, zoals bijvoorbeeld risicogericht toezicht. Toezicht kan mede hierdoor effectiever en efficiënter uitgevoerd worden.Daarnaast wordt aandacht besteed aan de strafrechtelijke samenwerking (Boa’s) tussen ODZOB en de gemeente. Vanaf 2015 is de ODZOB gestart met uitvoering van de bestuurlijke strafbeschikking milieu. De bestuurlijke strafbeschikking valt onder het strafrecht, maar wordt niet door het Openbaar Ministerie, maar door de directeur van de ODZOB opgelegd. In het kader van de Boa-samenwerking tussen de ODZOB en de gemeente Veldhoven is in 2015 een overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen, waarbij de Boa domein II afdeling Mens en Omgeving voor de ODZOB kan worden ingezet bij het opmaken van de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSM). Afstemming over de inzet wordt vooraf bepaald door de coördinator van de ODZOB en de coördinator afdeling Mens en Omgeving.

 

·Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Vanaf 1 januari 2015 is de VRBZO de toezichthoudende instantie binnen de gemeente Veldhoven op het gebied van met name brandveiligheid. Zij voeren controles uit op basis van een uitgebreide controlelijst. Dit gaat om bestaande gebouwen. De nadruk ligt hierbij op gebouwen waar personen verblijven met een verminderde zelfredzaamheid en bij gebouwen waar logies geboden wordt (n.a.v. een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Hierbij wordt ook de brandcompartimentering meegenomen, zodat er een totaalbeeld is van het pand. Indien overtredingen worden geconstateerd, wordt handhavend opgetreden om een veilig gebouw/gebruik te waarborgen. Overige controles worden op verzoek uitgevoerd. Er is een inspecteur bij de VRBZO aangewezen die bestaande gebouwen gaat controleren en een inspecteur die adviseert in nieuwbouwprojecten.

 

·Samenwerking tussen gemeenten (o.a. Best en Waalre)

Bij zowel toezicht en handhaven als bij het implementeren van de kwaliteitscriteria wordt in 2017 zoveel mogelijk samengewerkt met de gemeenten Best en Waalre. Dit geldt sowieso voor de juridische handhaving, toezicht op bouwwerkzaamheden en controles in het kader van de Drank- en Horecawet. Binnen dit uitvoeringsplan liggen kansen om verschillende projecten samen uit te voeren (zoals het project illegale bewoning van het thema Bestemmingsplannen). Te denken valt aan gerichte projecten/acties, waarbij medewerkers uitgewisseld kunnen worden tegen een budget neutraal tarief. Daarnaast maakt deze samenwerking de onderlinge inzet, kennisuitwisseling en vervanging van medewerkers mogelijk.

 

·Aanpak zware tot halfzware criminaliteit

Gemeenten worden steeds vaker betrokken bij het verzamelen van informatie met betrekking tot criminaliteit en criminele organisaties en zetten steeds vaker bestuursrechtelijke middelen in om deze criminaliteit ook aan te pakken. Alle medewerkers belast met toezicht- en handhavingstaken, zowel binnen als buiten, vervullen een preventieve rol als het gaat om herkenning, informatievoorziening en de-escalatie om criminaliteit tegen te gaan. Aan één kant is dit een goede ontwikkeling, omdat hierdoor in de volle breedte informatie wordt ontsloten en gedeeld en criminaliteit integraal wordt aangepakt (wat de meeste kans van slagen heeft). Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met het RIEC, BIBOB, politie en de Belastingdienst en bijvoorbeeld uitvoering van het Damoclesbeleid (de aanpak van drugshandel vanuit panden). Het betekent echter ook dat de gemeentelijke organisatie zich sterk moet doorontwikkelen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Dit betreft onder andere het goed beveiligen van informatie en documenten, het bewustmaken van de medewerkers, maar ook het afschermen van persoonlijke gegevens en het eventueel ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

·Omgevingswet

Voor het anticiperen op en het implementeren van de Omgevingswet is een projectvoorstel opgesteld voor de gemeenten Best en Veldhoven. Ook diverse medewerkers belast met toezicht- en handhavingstaken leveren hun inbreng binnen dit project, o.a. in de verschillende werkateliers.

 

·Wetsvoorstel Private kwaliteitsborging voor het bouwen

Het is momenteel nog onduidelijk wat de status is van het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. De ontwikkelingen hiervan worden nauwlettend gevolgd en we sturen operationeel bij daar waar daarom wordt gevraagd, zoals bij het burenakkoord.

 

·Handhavingsbeleid

Op 2 februari 2016 is het nieuwe Beleidsplan toezicht en handhaven 2016-2019 vastgesteld door het college en dit is vervolgens bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Ontwikkelingen zoals de kwaliteitscriteria, de Landelijke handhavingstrategie, ontwikkelingen op het gebied van toezicht et cetera zijn hierin meegenomen. Het nieuwe Beleidsplan toezicht en handhaven 2016-2019 is op 15 februari 2016 in werking getreden.

In 2017 verbreden we dit tot een omgevingsbeleidsplan, waarmee onder meer een afgestemde prioritering voor zowel vergunningverlening als handhaving kan worden gerealiseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verplichte procescriteria vanuit de Wet VTH.

 

Kwaliteitscriteria toezicht en handhaven

In 2016 zijn zowel de verordening voor de kwaliteitscriteria als het kwaliteitsniveau zelf door de gemeenteraad en het college vastgesteld. Deze criteria gelden vanaf 1 januari 2018. Dat betekent dat 2017 wordt gebruikt voor de implementatie hiervan; het aanpassen en versterken van de samenwerkingsafspraken, interne werkprocessen en het borgen van de taken die uitbesteed worden aan zowel de ODZOB als de VRBZO.

 

·Handhavingstrategie

De juridische afhandeling van overtredingen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid en ruimtelijke ordening verloopt volgens hetgeen is vastgelegd in de Landelijke handhavingstrategie. Deze strategie is op 2 februari 2016 vastgesteld door het college. De strategie is voornamelijk geschikt voor het handhaven bij milieu- en bouwovertredingen en overtredingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Zoveel mogelijk worden ook overtredingen op het gebied van fysieke leefbaarheid conform deze strategie afgehandeld. Overtredingen kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk door de gemeente worden afgehandeld. De strafrechtelijke handhaving geschiedt door gemeentelijke opsporingsambtenaren (Boa’s).

 

·Regiegemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven is een regiegemeente. Ook dit uitvoeringsprogramma biedt vele kansen om als regiegemeente te werken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het is belangrijk om te werken aan de onderlinge relatie om de doelstellingen uit dit programma op elkaar af te stemmen en in de praktijk tot uitvoering te brengen. In dit proces speelt de regie van de gemeente een belangrijke rol. Medewerkers moeten bewust zijn van het bedrijfsconcept en de organisatorische missie.   

 

·Inzet parkeercontroleurs

In juli 2016 is het contract met PCH afgelopen en er is vanuit de afdeling Beheer en Realisatie een nieuw aanbestedingstraject Parkeerbeheer opgestart. Deze aanbesteding is gegund aan het bedrijf P1. De parkeercontroleurs, Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) Domein I, worden ook ingezet in het openbare gebied voor toezicht en handhaving op kleine ergernissen (zoals afval, honden, fietsen etc.).

 

·Jeugdboa’s

In 2017 zullen we gebruik gaan maken van jeugdboa’s. Dit zijn reguliere boa’s met een taakaccent op jeugd. Hiervoor zullen zij nog opgeleid moeten worden of er wordt gebruik gemaakt van externen.

 

·Landelijke ontwikkelingen

De gemeente Veldhoven houdt de landelijke ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaven nauwlettend in de gaten via onder andere nieuwsbrieven van de VNG. Hierdoor kan de organisatie zich zo snel mogelijk aanpassen en ontwikkelen bij relevante ontwikkelingen.

4 INZET PERSONEEL EN MIDDELEN

Het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017 beschrijft welke activiteiten moeten worden gedaan om de doelstellingen uit het beleid toezicht en handhaven te realiseren. De ambtelijke organisatie dient hierop toegesneden te zijn. Het gaat om het invullen van de randvoorwaarden die de organisatie in staat stelt het geformuleerde ambitieniveau te bereiken. Deze randvoorwaarden bevinden zich op het terrein van personeel, organisatie en financiën.

 

Personeel

De realisering van de doelstellingen uit het beleid toezicht en handhaven vergt een organisatorische inspanning. In de themabladen zijn per thema één of meerdere projecten opgenomen. De verschillende thema's en projecten doorsnijden de organisatie waardoor een integrale aanpak nodig is. Daarnaast is er voor sommige toezichthouders/ Boa’s sprake van diverse nieuwe taakgebieden (denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning bij de thema’s ondermijning en heling) die de nodige inzet vragen. Deze werkzaamheden komen bovenop de werkzaamheden die zij al uitvoerden. Dit is een aandachtspunt.

 

In 2017 nemen twee medewerkers van Stadstoezicht afscheid van de organisatie; zij gaan met pensioen. Gelet op de taken en werkzaamheden van deze medewerkers van Stadstoezicht, zoals het in behandeling nemen van meldingen (openbaar gebied) en de afhandeling daarvan, is vervanging van deze twee vertrekkende medewerkers wenselijk. Hiermee wordt voorkomen dat er een toename van de werkdruk voor de overgebleven medewerkers van Stadstoezicht ontstaat en kunnen wij hetzelfde ambitieniveau behouden.

 

Budget activiteitenuitvoeringsprogramma toezicht en handhavenHet budget voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma is opgenomen in de begroting van 2017.

 

In bijlage 2 is het overzicht van de beschikbare middelen voor de uitvoering van dit programma opgenomen.

5 Monitoring en evaluatie

Het beleid toezicht en handhaven heeft een looptijd van vier jaar (2016-2019). Dit uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van één jaar, waarbij na afloop van het jaar geëvalueerd wordt of de doelstellingen zijn gerealiseerd, wat de meetbare effecten zijn en of deze in voldoende mate bijdragen aan het realiseren van de ambities op langere termijn. Aan het begin van 2018 wordt deze evaluatie vastgelegd in de evaluatie van het uitvoeringsprogramma: “Evaluatie Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaven 2017”.

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Veldhoven veel projecten succesvol afgesloten. Op basis van de evaluaties kan gesteld worden dat toezicht en handhaving binnen de gemeente Veldhoven planmatig en projectmatig verloopt. De afdeling Mens en Omgeving draagt een wezenlijk steentje bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare woon- en leefomgeving.

6 RISICOMANAGEMENT

Bij de uitvoering van het onderliggende uitvoeringsprogramma is het goed om een aantal “risicofactoren” expliciet te benoemen. Enkele zijn in dit stuk al genoemd, maar voor alle duidelijkheid worden ze hier nogmaals samengevat.

 • 1.

  De veiligheid van de medewerkers is een belangrijk punt, nu de zwaarte van de taak toeneemt met de vraag vanuit diverse instanties om een meer actievere rol van gemeenten bij de aanpak van (half)zware criminaliteit.

 • 2.

  Voor sommige toezichthouders/ Boa’s is sprake van diverse nieuwe taakgebieden (denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning bij de thema’s ondermijning en heling) die de nodige inzet vragen. Deze werkzaamheden komen bovenop de werkzaamheden die zij al uitvoerden. Indien taken niet haalbaar zijn of niet uitvoerbaar blijken te zijn, omdat andere prioriteiten worden gesteld of de werkdruk op medewerkers te groot is, zal dit worden gemeld bij de evaluatie van het uitvoeringsprogramma over dat jaar. Indien het ingrijpende afwijkingen zijn, zullen deze in de vorm van een collegevoorstel aan het college worden voorgelegd.

 • 3.

  Er moet geïnvesteerd blijven worden in een goede samenwerking tussen de gemeente en de ODZOB en de gemeente en de VRBZO. De werkafspraken dienen duidelijk te zijn om zo eenduidig, effectief en integraal te kunnen werken.