Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels 2017 inzake criteria en prioriteitstelling restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels 2017 inzake criteria en prioriteitstelling restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011
CiteertitelBeleidsregels 2017 inzake criteria en prioriteitstelling restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201706-07-2018Onbekend

21-03-2017

GMB-2017-48168

Collegebesluit d.d. 21 maart 2017, nr. 4.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels 2017 inzake criteria en prioriteitstelling restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

overwegende dat

in de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011 volgens artikel 2.2.2. burgemeester en wethouders subsidieaanvragen afhandelen conform vast te stellen criteria en prioritering die in de vorm van beleidsregels bekend worden gemaakt

besluiten:

vast te stellen de

Beleidsregels 2017 inzake criteria en prioriteitstelling restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten op basis van de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 2011

 

 

Voor 2017 geldt de volgende prioritering:

 

Monumenten zijn gelegen in de binnenstad van Nijmegen, dat wil zeggen het gebied begrensd door: het spoor, Nieuwe Hezelpoort, Kronenburgersingel, Nassausingel, Keizer Karelplein, Oranjesingel, St. Canisiussingel, Keizer Traianusplein, General James Gavinweg en de Waal. Alleen gebouwen en objecten gelegen binnen genoemd gebied komen voor subsidie in aanmerking. Een pand wordt herbestemd: hierbij wordt gedoeld op de meer grootschalige herbestemmingen. Het gaat om het verbouwen van karakteristieke gebouwen en complexen, zoals bijvoorbeeld religieuze gebouwen (kerken, kloosters en kapellen), scholen en industriële objecten, ten behoeve van een nieuwe functie om leegstand en verval te voorkomen of tegen te gaan. Vanzelfsprekend worden daarbij alleen de (kosten van de) restauratiewerkzaamheden gesubsidieerd. Functiewijziging van (voormalige) woningen valt niet onder de term herbestemming. Functiewijziging van verdiepingen van winkel/bedrijfspanden naar woonruimte eveneens niet;

 

Hierbij gelden de volgende puntenscores:

Een pand is gelegen in de binnenstad van Nijmegen: 6 punten

Een pand wordt herbestemd: 5 punten

 

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 129.524,15.

 

Indien het totale bedrag van de ingediende subsidiabele aanvragen het subsidieplafond overschrijft, komen de aanvragen die bij de beoordeling het hoogste hebben gescoord als eerste voor subsidiëring in aanmerking. Bij gelijke scores is de datum van indiening medebepalend voor de volgorde.

 

Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een erkend aannemer werkzaam in de restauratiebouw of een aannemer die zijn restauratiedeskundigheid in de praktijk bewezen heeft.

 

Voor het berekenen van de subsidiabele kosten hanteren we de Lijst Subsidiabele Kosten en Werkzaamheden ten behoeve van de berekening van de subsidiabele instandhoudingkosten, zoals vastgesteld door de provincie

(PB 2006/18).

 

De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie ervan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2017.

 

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

 

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls