Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte
CiteertitelBeleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegenverkeerswet 1994, art. 149
 2. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, art. 87
 3. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, art 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201820-12-2018wijziging art. 4, lid 5

21-11-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 206549

9991-2017
23-03-201701-01-2018nieuwe regeling

14-02-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 44606

1009-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

 

Aanleiding

In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In het kernwinkelgebied van Raalte is als gevolg van meerdere verkeersbesluiten een parkeerschijfzone van kracht. Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) bevoegd om een ontheffing te verlenen voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Parkeerschijfzone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990 kernwinkelgebied in Raalte, welke zone is weergegeven in bijlage 1;

 • b.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • c.

  Het College: het College van Burgemeester en wethouders van Raalte;

 • d.

  Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • e.

  Brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • f.

  Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • g.

  Privé parkeergelegenheid: parkeergelegenheid die niet openbaar toegankelijk is (niet zijnde een parkeergarage);

 • h.

  Houder: degene die naar omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat ingeschreven in het – krachtens de WVW 1994 – aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt:

  • a.

   degene op wiens naam het voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven, of;

  • b.

   degene die middels een leaseovereenkomst of een verklaring van de werkgever kan aantonen dat hij de bestuurder is van het motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van de leasemaatschappij respectievelijk de werkgever in het register was ingeschreven, of;

  • c.

   degene die middels een verklaring kan aantonen dat hij de bestuurder is van het motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van een ander in het register was ingeschreven.

 • i.

  Adres: het adres zoals dat bekend staat in de basisregistratie personen;

 • j.

  Bewoner: inwoner van de gemeente Raalte die staat ingeschreven als ingezetene in de basisregistratie personen van de gemeente Raalte op het adres dat hij/zij bewoont als zelfstandige woning:

 • k.

  Zelfstandige woning: de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning.

 • l.

  Ontheffing: een door of namens het college te verstrekken ontheffing waarmee het is toegestaan een motorvoertuig of brommobiel op kenteken zonder tijdsduurbeperking bij de blauwe markering in de parkeerschijfzone te parkeren.

Artikel 2. Onderwerp van de regeling

Deze regeling is van toepassing op het aanvragen, verlenen en gebruiken van ontheffingen op de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte.

Artikel 3. Aanvraag van de ontheffing

 • 1.

  Een aanvraag voor een ontheffing parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte moet worden ingediend bij het college van de gemeente Raalte.

 • 2.

  De aanvraag dient te geschieden op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4. Verlenen ontheffing algemeen

 • 1.

  De ontheffingen zijn van toepassing op specifiek aangewezen parkeerplaatsen waarvan de parkeerlocatie op de ontheffingen zijn omschreven.

 • 2.

  Het college kan aan de ontheffingen extra voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en beperkingen mogen zich alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte.

 • 3.

  Aan aanvragers die conform de voorwaarden in aanmerking komen voor verschillende type ontheffingen wordt maximaal één type ontheffing verstrekt.

 • 4.

  Kamerverhuurbedrijven, kamerbewoners en pensiongasten komen niet voor een ontheffing in aanmerking.

 • 5.

  De ontheffingen worden verleend:

  • a.

   op kenteken of een ander kenmerk van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de ontheffing is verleend; en/of

  • b.

   op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven;

  • c.

   voor een periode van 1, 2 of 5 jaar.

 • 6.

  De ontheffingen bevatten in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

  • c.

   de naam van de ontheffinghouder en/of het kenteken of een ander kenmerk van het motorvoertuig of brommobiel waarvoor de ontheffing is verleend.

 • 7.

  De ontheffingen moeten duidelijk zichtbaar en volledig leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig of brommobiel zijn aangebracht.

Artikel 5. Verlenen ontheffing specifiek

 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen, waarmee het is toegestaan een motorvoertuig of brommobiel zonder tijdsduurbeperking bij de blauwe markering in de parkeerschijfzone te parkeren.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wanneer deze:

  • a.

   bewoner is van een adres in de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte;

   • i.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die niet over een privé parkeergelegenheid beschikt op het woonadres worden maximaal twee ontheffingen verstrekt;

   • ii.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel die wel over een privé parkeergelegenheid beschikt op het woonadres wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • b.

   als marktkooplied een markt- of standplaats inneemt in de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte en is alleen geldig op het moment dat deze markt- of standplaats wordt ingenomen;

   • i.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wordt maximaal één ontheffing per markt- of standplaats verstrekt; of

  • c.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een bedrijf uitoefent waarbij met het motorvoertuig dagelijks meermalige bezorging of aanlevering van goederen plaatsvindt vanuit of naar één of meerdere adressen gelegen in de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte;

   • i.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig – waarop duidelijk en expliciet de bedrijfsnaam is aangegeven – wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • d.

   onder de noemer van service verlenende bedrijven een storingsdienst uitoefent met klanten in de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte;

   • i.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig – waarop duidelijk en expliciet de bedrijfsnaam is aangegeven – wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • e.

   ten behoeve van incidentele werkzaamheden in de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte met het motorvoertuig in de directe omgeving aanwezig moet zijn;

   • i.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig – waarop duidelijk en expliciet de bedrijfsnaam is aangegeven – wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • f.

   een bedrijf uitoefent welke gevestigd is binnen de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte en die niet over (voldoende) privé parkeergelegenheid beschikt;

   • i.

    aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig of brommobiel wordt maximaal één ontheffing verstrekt; of

  • g.

   een evenement organiseert binnen de parkeerschijfzone kernwinkelgebied en die niet over (voldoende) privé parkeergelegenheid beschikt;

   • i.

    aan organisatoren van evenementen worden maximaal 15 ontheffingen per evenement verstrekt; of

  • h.

   een medisch of paramedisch beroep uitoefent of aan gemeentediensten;

   • i.

    per bedrijf of instantie wordt het minimaal benodigde aantal ontheffingen verstrekt.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan ten gunste van de aanvrager het bij of krachtens deze regeling bepaalde buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de ontheffinghouder;

  • b.

   wanneer de ontheffinghouder het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend, permanent verlaat;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • d.

   wanneer voor het betreffende gebied de parkeerschijfzone komt de vervallen;

  • e.

   wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

  • f.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • g.

   wanneer de ontheffinghouder niet overeenkomstig de geldende legesverordening tijdig aan zijn of haar betalingsplicht ter zake van de ontheffing heeft voldaan;

  • h.

   om redenen van algemeen belang.

 • 2.

  Een besluit tot het intrekken of wijzigen van een ontheffing is met redenen omkleed. De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8. Diefstal, verlies of vermissing

 • 1.

  In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing op kenteken kan een duplicaat ontheffing worden verstrekt.

 • 2.

  In geval van diefstal van een ontheffing op naam wordt slechts een duplicaat verstrekt indien hiervan aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 3.

  Duplicaten van een ontheffing op kenteken of op naam worden hoogstens één maal per kalenderjaar verstrekt, terwijl op een duplicaat géén kentekenwijziging kan worden doorgevoerd.

 • 4.

  Een duplicaat ontheffing wordt niet eerder afgegeven dan na voldoening van de verschuldigde leges.

Artikel 9. Ontheffing plafond

 • 1.

  Het college kan besluiten om aan het aantal uit te geven ontheffingen een maximum te verbinden.

 • 2.

  Indien het college besluit tot een ontheffing plafond wordt een wachtlijst ingesteld. Er zal dan een prioriteitsstelling voordewachtlijst worden uitgewerkt.

Artikel 10. Rechten

Indien activiteiten in de parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte, dan wel op een desbetreffende parkeerlocatie plaatsvinden waarvoor de gemeente ontheffing heeft verleend en waardoor het niet meer mogelijk is om daar te parkeren kan aan het hebben van een ontheffing geen rechten worden ontleend.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking.

Burgemeester en wethouders van Raalte,

de secretaris

K.M. Cornelissen

de burgemeester

M.P. Dadema

Bijlage 1 Parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Kernwinkelgebied Raalte (oost)

Kernwinkelgebied Raalte (west)