Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mook en Middelaar

Deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMook en Middelaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017
CiteertitelDeelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4, lid 1 en 2
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2016, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201701-06-2017nieuwe regeling

23-02-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017

De gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar,

Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017;

Gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2016;

Gelet op het advies van de commissie Grondgebied van 15 februari 2017;

Besluit vast te stellen de volgende stimuleringsregeling:

Deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017

Artikel 1: Begripsbepaling

Lid 1:

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);

 • c.

  Verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  Gemengde riolering: een riolering bestemd voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  Private partij: alle rechtspersonen, niet- zijnde bestuursorganen, zoals burgers, bedrijven en woningcorporaties en burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen);

 • f.

  Particulier terrein; hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van een private partij;

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar;

 • h.

  Gemeenteraad: de gemeente raad van de gemeente Mook en Middelaar;

 • i.

  Waterschap: Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) dan wel haar rechtsopvolger.

Lid 2:

De definities uit de Wet en de algemene subsidie verordening Mook en Middelaar 2016 zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover niet nader bepaald in deze regeling.

Artikel 2: Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 3: Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast, hetzij afzonderlijk, hetzij in de begroting.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college zoveel mogelijk rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3.

  Aanvragen die gedurende een kalenderjaar het subsidiebudget te boven gaan, worden geweigerd.

Artikel 4: Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Mook en Middelaar.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van ten minste 40 m2.

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse bodembeheerders), tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

Artikel 5: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 200 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit vast bedrag per m2 wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 200 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag per m2 (horizontaal gemeten).

 • 3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 6: De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast, waarop tevens staat vermeld welke stukken moeten worden ingediend. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5.

  Voordat het college heeft beslist op de aanvraag voor subsidieverlening, mag niet worden aangevangen met het afkoppelen. Indien toch wordt aangevangen geschiedt dit op eigen risico en kan de subsidie worden geweigerd.

 • 6.

  Per kadastraal perceel kan slecht eenmaal gebruik worden gemaakt van deze subsidieregeling.

Artikel 7: Beslistermijn, de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 4.

  Aan de beschikking tot subsidieverlening kunnen voorschriften worden verbonden. In elk geval zal aan de beschikking als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en dat voorzieningen daartoe doelmatig worden onderhouden.

 • 5.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval intrekken of wijzigen indien de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

 • 6.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 8: Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente zal binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag overmaken op rekening van de aanvrager.

 • 2.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan geheel worden teruggevorderd, indien:

  • a.

   Binnen 3 maanden na het verstrekken van de subsidie voor het overeengekomen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

  • b.

   Binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • c.

   De subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10 van deze stimuleringsregeling.

Artikel 9: Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie indien:

  • a.

   Niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • b.

   Niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • c.

   Het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet kan worden geïnfiltreerd in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • d.

   Het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • e.

   Het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a.

   De activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • b.

   De private partij niet zal voldoen aan de verbonden verplichtingen behorende bij de subsidie;

  • c.

   Bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 200 m2, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

  • d.

   De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of;

  • e.

   De subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of;

  • f.

   De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 3.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 10: Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze en binnen de termijnen uit artikel 8 van deze verordening.

 • 2.

  De subsidieontvanger is verplicht de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorschriften na te leven.

 • 3.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening het voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 5.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 200 m2 zal aan de subsidieverlening de voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto`s van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd aan de gemeente.

Artikel 11: Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Dit dient gemotiveerd te gebeuren. Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor de aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12: Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017.

 • 3.

  De algemene subsidieverordening Mook en Middelaar 2016 is van toepassing, voor zover deze Deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017 niets heeft vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 februari 2017.

De Raad voornoemd,

De griffier,

L.W.A.M. Berben

De voorzitter,

mr. drs. W. Gradisen

Bijlage Bijlage 1 Aanvraagformulier

Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 6 van de deelsubsidieverordening stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017.

Gegevens aanvrager:

NAAM

 

ADRES

 

WOONPLAATS

 

IBAN rek.nr.

 

Gegevens af te koppelen oppervlakte:

ADRES AFKOPPELING

 

PLAATS

 

KADASTRALE AANDUIDING

 

SOORT VERHARDING

oRijbaan

oPlat dak

oParkeerplaats

oTerras

oHellend dak

oAnders, namelijk:

OPPERVLAKTE AF TE KOPPELEN IN M2

 

Indien meer dan 200 vierkante meter: losse bijlage toevoegen met specificatie van de projectkosten (uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen aan het afkoppelen, inclusief btw indien deze niet te verrekenen is).

BOUWJAAR PAND

 

EIGENDOMSSITUATIE

oEigendom

oHuur

oAnders, namelijk:

WIJZE VAN AFKOPPELEN

oOver de tuin uitlopen

oGrindkoffer

oInfiltratiekratten

oInfiltratievijver

oWadi

oAnders, namelijk:

SITUATIESCHETS

 

Ondertekening aanvrager:

PLAATS

 

DATUM

 

ONDERTEKENING

 

Vergeet niet eventuele bijlagen mee te sturen. Zorg dat het formulier volledig is ingevuld.

U kunt dit formulier per e-mail indienen via gemeente@mookenmiddelaar.nl