Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het parkeren Raadhuisplein Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het parkeren Raadhuisplein Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel
CiteertitelBeleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel.

Deze regeling komt van rechtswege te vervallen indien het college niet vóór 1 april 2018 een nieuw besluit heeft genomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 1.3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht
 2. art. 149 Wegenverkeerswet 1994
 3. paragraaf 4 BABW
 4. art. 25 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
 5. art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017nieuwe regeling

07-03-2017

Gemeenteblad 2017, 38656

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994, paragraaf 4 van de BABW, de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

 

overwegende dat er nadere regels gesteld dienen te worden voor het aanvragen en verlenen van ontheffingen met betrekking tot de voor een proefperiode van één jaar aangewezen gebieden en weggedeelten;

 

BESLUITEN

Vast te stellen de ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel’

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  blauwe zone: een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990; Aangeduid met bord E10 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • b.

  parkeerschijf: een vastgesteld model parkeerschijf als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit parkeerschijf;

 • c.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  ontheffing: een door of krachtens het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan zonder tijdsduurbeperking in een blauwe zone te parkeren;

 • e.

  bewonersontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1 van deze beleidsregels;

 • f.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • g.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • h.

  ontheffinghouder: de natuurlijke persoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • i.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

artikel 1 Gebieden blauwe zone

In de gemeente Krimpen aan den IJssel is een blauwe zone ‘Raadhuisplein’ met daarin gelegen het Raadhuisplein en Waardzicht (gedeeltelijk).

Artikel 2 Parkeertijden blauwe zones

De tijdstippen waarop parkeren met een parkeerschijf of de ontheffingplicht van toepassing is, is van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 18:00 uur, op vrijdag van 9:00 tot 21:00 en zaterdag van 9:00 tot 18:00.

Artikel 3 Regels aanvragen bewonersontheffingen

 • 1.

  Een bewonersontheffing moet worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager van een bewonersvergunning staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat in de blauwe zone ligt.

 • 3.

  Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op naam en woonadres (registratie Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Bij een lease-/bedrijfsauto moet bij het aanvraagformulier een contract / bedrijfsverklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven autokenteken.

Artikel 4 Geldigheid (bewoners)ontheffingen blauwe zone

 • 1.

  Een bewonersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 • 2.

  Een ontheffing is geldig voor de blauwe zone waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

Artikel 5 Regels aantal te verlenen bewonersontheffingen

 • 1.

  Het college kan een maximaal aantal in de blauwe zone uit te geven ontheffingen vaststellen.

 • 2.

  Als het maximum aantal uitgegeven ontheffingen in een blauwe zone is bereikt, dan wordt de aanvrager van de ontheffing in geval van toewijzing op de wachtlijst geplaatst.

 • 3.

  Bij plaatsing op de wachtlijst is de ontvangstdatum van de aanvraag bepalend.

 • 4.

  De wachtlijst met aanvragen voor een eerste ontheffing heeft voorrang boven de wachtlijst met aanvragen voor een tweede ontheffing.

 • 5.

  Per adres wordt geen tweede bewonersontheffing verleend, indien het maximum aantal uitgegeven ontheffingen in de blauwe zone is bereikt.

Artikel 6 Nadere regels ontheffingen

 • 1.

  De ontheffing wordt verleend op een autokenteken.

 • 2.

  Bij aanschaf van een andere auto, is men zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het nieuwe autokenteken.

 • 3.

  Bij een vervangende auto (reparatie, schade aan eigen auto) moet het tijdelijke autokenteken worden gewijzigd op de ontheffing.

Artikel 7 Geldigheid en parkeerduur ontheffingen

 • 1.

  Ontheffingen zijn geldig voor de duur van maximaal 1 jaar.

 • 2.

  Parkeren met een ontheffing is van toepassing op de daarvoor vastgestelde parkeertijden, zonder tijdslimiet.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit besluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zone Raadhuisplein Krimpen aan den IJssel’.

Artikel 10 Intrekken

De op 20 december 2016 door het college vastgestelde beleidsregels worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017 en komt van rechtswege te vervallen indien het college niet vóór 1 april 2018 een nieuw besluit heeft genomen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel van 7 maart 2017.

mr. drs. A.E. Bosker

Directeur Ruimte