Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017 gemeente Molenwaard
CiteertitelGemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2017Nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017-38288

676043

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2017 gemeente Molenwaard

De gemeenteraad van Molenwaard;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

b esluit:

 

1. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vast te stellen;

2. dat voor de uitvoering van het GVVP in samenspraak met de gemeenschap, de regio en het waterschapeen (meer)jaren uitvoeringsprogramma opgesteld en aan de raad aangeboden dient te worden, zomogelijk tegelijkertijd met het nieuwe kernenprogramma;

3. dat de grotere projecten (Groot Ammers, Kinderdijk) onderdeel zullen gaan uitmaken van het vernieuwdekernenprogramma en kleinere projecten van de beheersplannen;

4. dat er in het (meer)jaren uitvoeringsprogramma ook ruimte zal zijn voor het opnemen van ideeën enplannen die voortkomen uit de integratie van het GVVP met andere beleidsvisies (recreatie en toerisme;toekomst veehouderij; economische actieplan; duurzaamheid etc. ) en zich zal richten op alle verkeers- envervoersstromen in onze gemeente;

5. dat er voor wat betreft Groot Ammers het college opdracht te geven om in 2017 met procesvoorstellen tekomen wat er op korte en lange termijn gedaan moet worden om knelpunt Voorstraat/Sluis aan te pakken.

 

Besloten in de openbare raadsvergadering van Molenwaard op 21 februari 2017.

 

De griffier, De voorzitter,

 

B.J. Nootenboom CMC D.R. van der Borg