Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Besluit van de de voorzitter van de Stichting Wijkteams van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent ondermandaatbesluit voorzitter stichting wijkteams Ondermaandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de de voorzitter van de Stichting Wijkteams van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent ondermandaatbesluit voorzitter stichting wijkteams Ondermaandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem
Citeertitel1e wijzigingsbesluit Ondermandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbeschermd wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201821-04-20201e wijzigingsbesluit Ondermandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem

19-11-2018

gmb-2018-252235

24-02-201701-01-201727-11-2018nieuwe regeling

17-01-2017

Gemeenteblad 2017, 29347

117717

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de de voorzitter van de Stichting Wijkteams van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent ondermandaatbesluit voorzitter stichting wijkteams Ondermaandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem

 

 

Ondermandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem deelt mee dat op 17 januari 2017 door de voorzitter van de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem bevoegdheden zijn ondergemandateerd aan de medewerkers van de Stichting. Deze bevoegdheden waren al eerder, op 20 december 2016, door het college aan de Voorzitter gemandateerd. Door te ondermandateren wordt bereikt dat uitvoering van taken op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, schuldhulpverlening door medewerkers van de Stichting kunnen worden uitgevoerd.

Het ondermandaatbesluit treedt op 24 februari 2017 in werking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Inzien

Het ondermandaatbesluit kunt u vanaf 27 februari 2017 inzien bij loket BWL. Ook zal het besluit te raadplegen zijn via het 'Bestuurlijke Informatie Systeem' op de gemeentelijke website www.Arnhem.nl. De volledige tekst treft u hieronder aan.

ONDERMANDAATBESLUIT VOORZITTER STICHTING WIJKTEAMS ARNHEM

De voorzitter van de Stichting Wijkteams Arnhem,

Overwegende dat:

 • -

  het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem van 20 december 2016 waarin bevoegdheden aan de voorzitter van de Stichting Wijkteams Arnhem zijn gemandateerd ter uitvoering van deze taken;

 • -

  het feit dat dit externe mandaat de mogelijkheid geeft aan de voorzitter van de Stichting Wijkteams Arnhem de bevoegdheden te ondermandateren;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T;

 • 1.

  Aan de in de bijlage van dit besluit genoemde functionarissen van het samenwerkingsverband op te dragen:

  • a.

   De uitoefening van de in de bijlage van dit besluit omschreven bevoegdheden;

  • b.

   De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder A genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Te bepalen dat deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in het Mandaatbesluit Stichting Wijkteams.

 • 3.

  Te bepalen dat de in de bijlage van dit besluit genoemde functionarissen van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik maken voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein (waaronder wordt verstaan de toepasselijke regelgeving en organisatie-eenheid).

 • 4.

  Te bepalen dat teamleiders van de wijkteams bevoegd zijn elkaar bij afwezigheid te vervangen.

 • 5.

  Te bepalen dat:

  • a.

   Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit Voorzitter Stichting Wijkteams Arnhem”.

  • b.

   Dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop deze wordt bekendgemaakt en terugwerkende kracht heeft ten aanzien van elke beslissing, die in de periode van 1 januari 2017 tot de dag van inwerkingtreding is genomen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

Arnhem, 17 januari 2017

De voorzitter van de Stichting Wijkteams Arnhem

 

 

 

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat medewerkersniveau

Specifieke opmerkingen

 

Algemeen

 

 

1

Het verstrekken van bevestigingen en bewijzen van ontvangst.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

2

Het doorzenden van geschriften als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

3

Het doen van openbare bekendmakingen en het doen van kennisgevingen en mededelingen van voorgenomen en genomen beslissingen en van voorgenomen en verrichte andere handelingen.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

4

Het toezicht houden en handhaven van de openbare orde in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en de daarbij behorende erven, waar de Stichting zijn gehuisvest, inclusief het geven van bevelen met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid en inclusief het ontzeggen van de toegang tot de voor de openbare dienst bestemde ruimten, indien zulks noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten, dan wel op grond van het eigendomsrecht van de gemeente.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

 

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

 

 

1

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Geen doormandatering

 

2

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

3

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

4

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

5

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

6

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van de klachtbehandeling van derden inzake (de medewerkers van) de Stichting op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

 

7

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), behoudens de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in hoofdstuk 9 paragraaf 2 van deze wet.

Geen doormandatering

 

 

Specifieke bevoegdheden

 

 

 

Jeugdhulp

 

 

1a

Het in overleg treden met de onderwijsinstantie als bedoeld in artikel 2.7 van de Jeugdwet.

Teamleider/bestuurders Wijkteam

 

1b

Het verzamelen en verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 2.10 van de Jeugdwet juncto artikel 2.5.1 van de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Teamleider/bestuurders

 

1c

Het voeren van overleg en het vastleggen van de wijze van overleg in een protocol met de gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 3.5 van de Jeugdwet.

Teamleider/bestuurders Wijkteam

 

1d

Het verlangen een nieuwe verklaring omtrent het gedrag over te leggen als bedoeld in artikel 4.1.6, derde lid van de Jeugdwet.

Teamleider/bestuurders Wijkteam

 

1e

Het verstrekken van inlichtingen en algemene gegevens aan de cliëntenraad als bedoeld in artikel 4.2.8 van de Jeugdwet.

Teamleider/bestuurders Wijkteam

 

1f

Het toevoegen van documenten aan het dossier als bedoeld in artikel 6.1.13, eerste lid Jeugdwet.

Alle coaches Jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

2a

Het ontvangen van meldingen van hulpvragen als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid van de Verordening Jeugdhulp.

Alle coaches jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

2b

Het beslissen over individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 4 en 5 van de Verordening Jeugdhulp (met uitzondering van het afgeven van beschikkingen ten behoeve van procedures ter verkrijging van een kinderbeschermingsmaatregel).

Alle coaches jeugd en teamleiders /bestuurders Wijkteam

 

2c

Het beslissen op verzoeken om Persoons Gebonden Budget (PGB) als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Jeugdhulp.

Alle coaches jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

2d

Het herzien en intrekken van individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de Verordening Jeugdhulp.

Alle coaches jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

2e

Het terugvorderen van PGB's of geldwaarde van individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 7, derde lid van de Verordening Jeugdhulp.

Alle coaches jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

2f

Het herzien en intrekken van PGB’s als bedoeld in artikel 7, vierde lid van de Verordening Jeugdhulp.

Alle coaches jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

2g

Het bieden van of het verwijzen naar overige voorzieningen als bedoeld in de Verordening Jeugdhulp.

Alle coaches jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

 

Maatschappelijke ondersteuning

 

 

3

Het verzamelen en verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 2.5.1 van de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4a

Het beslissen over maatwerkvoorzieningen als bedoeld in artikel 2.1 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4b

Het bieden van of het verwijzen naar algemene voorzieningen als bedoeld in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4c

Het geven van toestemming als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid onder e, sub 1 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4d

Het beoordelen van de noodzaak, de mate van compensatie en passendheid van de voorziening en de gemaakte kosten achteraf als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onder e, sub 2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4e

Het beslissen over intrekken of wijzigen van maatwerkvoorzieningen als bedoeld in artikel 14.2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4f

Het beslissen over het verrekenen van PGB’s en het terugvorderen van in natura verstrekte voorzieningen en PGB’s als bedoeld in artikel 14.3 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

4g

Het namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rozendaal, Westervoort, Overbetuwe, Rheden, Zevenaar en Renkum, nemen van besluiten op het gebied van beschermd wonen en werkzaamheden die daarmee samenhangen en uit voortvloeien (zoals bijvoorbeeld terugvorderings- en verrekeningsbesluiten en betalingen).

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

 

Schuldhulpverlening

 

 

5

Het nemen van besluiten inzake de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, schulddienstverlening en inzetten inkomensbeheer.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

 

Leerlingenvervoer

 

 

6

Het nemen van besluiten inzake leerlingenvervoer.

Geen doormandatering

 

 

Huisvestingsverordening

 

 

7

Het beslissen over urgentieverklaringen ten behoeve van WMO-indicaties.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam