Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Binnenmaas

Inrichtingsplan weekmarkt Westmaas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBinnenmaas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInrichtingsplan weekmarkt Westmaas
CiteertitelInrichtingsplan weekmarkt Westmaas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art.160 Gemeentewet, art. 3 Martkverordening gemeente Binnenmaas 2015 en Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201701-01-2021Nieuw

07-02-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inrichtingsplan weekmarkt Westmaas

 

 

Inrichtingsplan weekmarkt Westmaas

 

Inrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de markt in Westmaas;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas;

 

gezien het voorstel d.d. 7 februari 2017;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Binnenmaas 2015 en de algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen het navolgende Inrichtingsplan en de daarbij behorende regels voor de weekmarkt in Westmaas.

 

Dit inrichtingsplan bevat de volgende paragrafen:

 • ·

  1. Markttijd: dagen en de tijden;

 • ·

  2. Kaart van de markt;

 • ·

  3. Stelsel: mededeling dat een anciënniteitlijst en wachtlijst, van toepassing is;

 • ·

  4. Vergunningverstrekking;

 • ·

  5. Nadere regels die op de markt van toepassing zijn;

 • ·

  6. Branchelijst: de op de markt van toepassing zijnde branchering.

Het inrichtingsplan is gedurende de markttijd op het marktterrein of in de nabije omgeving van het marktterrein aanwezig en in te zien.

 

1.Markttijd

De weekmarkt in Westmaas vindt plaats op elke dinsdag, een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende tekening, met dien verstande dat, indien dringende redenen dit noodzaken, het college tijdelijk een andere plaats voor het houden van de markt kan aanwijzen of, bij het samenvallen van een marktdag met een dag als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Winkeltijdenwet, een andere marktdag kan instellen.

De markt start om 8.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

 

2.Kaart

Zie bijlage 1 voor de kaart van de weekmarkt.

 

3. stelsels

De vergunningen voor een vaste standplaats worden verdeeld op basis van het anciënniteitenstelsel en een wachtlijstregeling.

Anciënniteitenstelsel

Vergunninghouders krijgen bij vergunningverlening een plek op anciënniteitslijst.

Wachtlijstregeling

Het wachtlijststelsel is van toepassing (zie artikel 6 van de marktverordening gemeente Binnenmaas 2015).

 

4. Vergunningverstrekking

 

Inhoud vaste standplaatsvergunning

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • c.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • e.

  de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

 • f.

  dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

 • g.

  de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

 • h.

  welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

 • i.

  welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

   

Dagstandplaatsen en standwerkersplaatsen

Indien standplaatsen op de weekmarkt (ingetekend op de kaart behorende bij dit inrichtingsplan) niet toegewezen zijn aan een vaste standplaatshouder, dan kunnen zij aangewezen worden voor een dagstandplaats of standwerkersplaats.

 

5. Nadere regels

 

A Verboden

Het is de standplaatshouder verboden:

 • a.

  zich, behoudens toestemming van de marktmeester langer dan 30 minuten van zijn uitstalling te verwijderen; gedurende deze tijd mag hij zijn standplaats niet onbeheerd achterlaten;

 • b.

  meer ruimte in te nemen dan hem is toegewezen;

 • c.

  de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

 • d.

  de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

 • e.

  op het marktterrein op een andere dan voor de markt bestemde tijd goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren;

 • f.

  zich, behoudens toestemming van de marktmeester, aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

 • g.

  op de markt afval aan te voeren. Onder afval wordt mede verstaan waren of goederen of partijen daarvan, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen.

   

B Verzorging standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats, zulks ter beoordeling van de marktmeester, steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • 2.

  Hij dient zijn kraam of verkooptafel aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond af te schermen;

 • 3.

  Tijdens de markt dient hij zijn afval, verpakkingsmaterialen e.d. zelf in te zamelen.

 • 4.

  Gebruik van eigen materiaal mag alleen toegepast worden indien goedgekeurd door de exploitant en de marktmeester.

   

C Afvalbakken

De vergunninghouder aan wie vergunning is verleend geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats een tweetal korven of bakken te plaatsen van voldoende grootte.

 

D Geluidsapparatuur

 • 1.

  Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het aanwezig hebben van radio’s, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan de verkoop daarvan, is evenmin toegestaan.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden, onder door hem te stellen voorwaarden.

   

E Verboden goederen

 • 1.

  Het is verboden artikelen, welke krachtens een besluit van het college niet op de markt verhandeld mag worden, op de markt in voorraad te houden, uit te stallen ten verkoop aan te bieden of te verkopen.

 • 2.

  Het college kan, indien hen dit in het belang van de orde op de markt of van de volksgezondheid noodzakelijk voorkomt, de handel in bepaalde artikelen gedurende een bepaalde termijn verbieden.

   

6.Branchelijst

Voor deze markt geldt een branchering. Op de markt zijn alleen die branches aanwezig die in onderstaande lijst staan opgenomen. De reden voor de branchering is dat het college de kwaliteit van de markt wil waarborgen en voorkomen dat er een eenzijdig aanbod ontstaat.

Per branche/artikelgroep is een maximum aantal vastgesteld.

Een maximum betreft het aantal vergunningen dat maximaal wordt uitgegeven per branche.

 • A.

  Per standplaatshouder worden maximaal (een lengte van) drie kramen in gebruik gegeven. Standplaatshouders aan wie op het moment van het vaststellen van dit besluit meer dan drie kramen ter beschikking zijn gesteld, kunnen deze behouden. Op het moment dat de standplaats komt te vervallen zal er een nieuwe standplaatshouder maximaal drie standplaatsen toegewezen krijgen;

 • B.

  Het college streeft ernaar dat op de weekmarkt de volgende hoofdbranches vertegenwoordigd zijn met de navermelde subbranches (Zie tabel 1);

 • C.

  Binnen de hoofdbranches is het niet toegestaan dat er twee standplaatshouders met dezelfde subbranche op de markt staan. Indien op de markt op het moment van inwerkingtreding van dit inrichtingsplan op de markt twee standplaatsen worden ingenomen in dezelfde subbranche wordt, nadat een van deze standplaatsen is komen te vervallen, geen nieuwe vergunning meer verleend in die subbranche.

 • D.

  Indien er plaatsen beschikbaar komen waarvoor geen gegadigden zijn genoteerd op de wachtlijst in dezelfde subbranche kan de standplaats worden toegewezen aan een gegadigde uit een andere hoofd- of subbranche, welke branche nog niet op de markt vertegenwoordigd is.

   

Tabel 1

Brancheaanduidingen

toelichting

Maximum aantal

Textiel

 

2

1.bovenkleding volwassenen (heren)

2.bovenkleding volwassenen (dames)

ook wanneer het een complete outfit betreft

ook wanneer het een complete outfit betreft

 

3.onder- en nachtkleding (volwassenen en kinderen)

incl. T- shirts

 

4.baby, peuter en kinderkleding

t/m. maat 176

 

5.stoffen t.b.v. het vervaardigen van kleding

alle stoffen die per meter of coupon verkocht worden (met uitsluiting van onder 9)

 

6.seniorenkleding

-----

 

7.beenbekleding

kousen, sokken, panty’s, nylon kousen, kniekousen, kousenvoetjes, zowel voor kinderen als wel voor volwassenen

 

Interieur(bekleding)/textiel

 

1

8.bekleding t.b.v. verschillende ruimten

waaronder woonkamer

in de meest brede zin, maar met uitsluiting van stoffen als onder 5.

 

9.huishoudtextiel

-----

 

Overig textiel

 

1

10.kleinvakartikelen

alle zaken t.b.v. zelf maak mode, o.a. garens, naalden, band

 

Levensmiddelen

 

4

11.aardappelen, groenten en fruit

-----

 

12.aardappelen en peulvruchten

met uitzondering van pinda’s

 

13.geringe eet- en drinkwaren,

bestemd om ter plaatse te

consumeren

Patates-frites, gefrituurde snacks, shoarma etc.

 

14.geringe eet- en drinkwaren,

14. bestemd om ter plaatse te

14. consumeren

belegde broodjes

 

15.Vietnamese snacks

-----

 

16.consumptie ijs

-----

 

17.poelierswaren en eieren

-----

 

18.vis

alle soorten bewerkt en onbewerkt, gebakken en ongebakken

 

19.brood, koek en banket

-----

 

20.chocolade, drop en suikerwerken

-----

 

21.stroopwafels

uitsluitend ter plekke bereid

 

22.zuivelproducten

Melk, boter, kaas en eieren

 

23.traiteur

Kant en klare maaltijden en/of gedeelten daarvan

 

24.vleeswaren bewerkt en als

24. broodbeleg

fijn gesneden, bewerkte en verduurzaamde soorten, (ook worstsoorten)

 

25.vlees en worst

onbewerkt, vers van het mes en niet bewerkt of verduurzaamd

 

26.noten en verduurzaamde

26. zuidvruchten

alle bewerkte en voor snackgebruik bedoelde soorten, bewerkt en onbewerkt, incl. zoutjes. Bakproducten, honing en gembersoorten

 

27.reformartikelen

alle voor een gezonde leefstijl bedoelde artikelen verpakt en onverpakt

 

28.rijsttafelartikelen

alle specifieke bij rijsttafel behorende artikelen voor zover deze niet tot andere branches behoren

 

29.diepvriesvoedingsartikelen

voorverpakt in grotere verpakking (meerdere stuks per fabrieksverpakking), duidelijk anders dan de diepvriesvoorraad behorende bijv. bij poeliers

 

30.overige kruidenierswaren

-----

 

31.buitenlandse delicatessen

-----

 

Schoeisel, lederwaren en reisartikelen

 

1

32.schoeisel

schoenen, laarzen, klompen, pantoffels, kousenvoetjes, inlegzooltjes, veters, schoenpoets

 

33.tassen, koffers, portefeuilles en

33. Portemonnees

van alle soorten grondstofmateriaal

 

34.lederwaren

riemen, lederen veters en schoenreparatie artikelen

 

Horloges en sierraden

 

1

35.uurwerken

-----

 

36.bijouterieën en edelstenen

-----

 

Bezigheidsartikelen (hobbyartikelen)

 

1

37.speelgoed

-----

 

38.lectuur en posters

-----

 

39.wenskaarten

-----

 

40.hobbyartikelen

-----

 

41.verzamelobjecten

-----

 

Huishoudelijke en geschenk artikelen

 

1

42. glas, porselein en aardewerk

 

 

43.koperwerk, tin e.d.

-----

 

44.borstelwerk

ook dweilen vaatdoeken, schuursponsen en

 

45.reinigingsartikelen

stofzuigerzakken, en stofzuigeronderdelen, schoonmaakmiddelen in vaste, vloeibare en poedervorm, incl. vaatdoekjes en schoonmaakdoeken, ook dweilen, borstels en schuursponsen

 

Tuin en plantartikelen, bloemen

 

1

46.zaden, bloembollen, bomen,

46. heesters, perkplanten,

46. moestuinplanten

-----

 

47.kamerplanten

-----

 

48.snijbloemen

-----

 

49.kamer- en tuinplanten

-----

 

Overige artikelen

 

2

50.diervoer en benodigdheden

incl. riemen voor dieren, kettingen, toiletartikelen voor dieren

 

51.drogisterijartikelen

-----

 

52.modeaccessoires

haarbandjes, haarspelden, ceintuurs en broches

 

53.parfumerie en cosmetica

-----

 

54.rookartikelen

-----

 

55.sportartikelen

alles waarmee sport is uit te oefenen behalve kleding

 

56.kranten en tijdschriften

-----

 

57.kunstbloemen

gemaakt van kunststof of zijde

 

58.gedroogde bloemen en planten

-----

 

59.fietsbenodigdheden

-----

 

Seizoensgebonden artikelen

 

2

60.zonnebrillen

-----

 

61.campingartikelen

inclusief tuinmeubelen

 

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 7 februari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

Bijlage 1