Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2017
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsideverordening gemeente Elburg 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2017Nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 31559

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuningElburg 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling M aatschappelijke ondersteuning Elburg 2017

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die een bijdrage leveren aan:

 • a.

  de ondersteuning van mantelzorgers;

 • b.

  het bestrijden van eenzaamheid;

 • c.

  het bieden van informele zorg en ondersteuning;

 • d.

  het begeleiden via maatjesdiensten;

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die volgens de statuten zijn opgericht om de in artikel 2 genoemde activiteiten te organiseren.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal een vast bedrag per organisatie per jaar als opgenomen in onderstaande tabel:

 • 1.

  Bureau Slachtofferhulp € 5.746

 • 2.

  Zonnebloem Elburg/Doornspijk € 1.057

 • 3.

  Zonnebloem ’t Harde € 1.057

 • 4.

  Stichting Vrijwilligershulp Elburg € 5.447

 • 5.

  Nederlandse Patiëntenvereniging € 2.114

 • 6.

  Stichting Present € 2.114

 • 7.

  ZorgSaam Elburg € 2.114

 • 8.

  Voedselbank Elburg-Oldebroek € 5.000

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als: de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning Elburg 2017”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 21 februari 2017,

de burgemeester, de secretaris,

H.Dijksma J.K.C. van der Jagt