Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Innovatieve projecten sociaal domein Elburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Innovatieve projecten sociaal domein Elburg 2017
CiteertitelSubsidieregeling Innovatieve projecten sociaal domein Elburg 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2017nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 31556

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Innovatieve projecten sociaal domein Elburg 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Innovatieve projecten sociaal domein Elburg 2017

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor innovatieve projecten die bijdragen aan:

  • ·

   het versterken van de samenhang binnen het sociaal domein,

  • ·

   bijdragen aan de financiële houdbaarheid op lange termijn.

 • 2.

  De activiteiten (projecten) waarvoor subsidie wordt verstrekt moeten aansluiten bij de visie en thema’s uit het beleidsplan ‘Sociaal domein 2016-2019’.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties en groepen burgers die een samenwerkingsverband vormen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van deAlgemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 dient de aanvraag om subsidie uiterlijk 20 april 2017 te zijn ingediend.

 • 2.

  Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde datum worden ontvangen worden geweigerd.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Subsidieplafond

De maximaal te verstrekken subsidie bedraagt € 100.000.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders totdat het in artikel 6 vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder lid 1, krijgen projecten (activiteiten) die

  • ·

   bijdragen aan het mobiliseren van burgerkracht;

  • ·

   bijdragen aan het versterken van de wijkfunctie van wijkontmoetingscentra;

  • ·

   bijdragen aan het versterken van maatschappelijke inzet bij ondersteuning jeugdigen en hun verzorgers;

  • ·

   bijdragen aan preventie en signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling;

  • ·

   bijdragen aan het behoud van bestuurskracht van vrijwilligersorganisaties;

  • ·

   bijdragen aan het versterken van onderling dienstbetoon in de wijk/buurt

  • ·

   bijdragen aan de aanpak van eenzaamheid;

  voorrang bij verdeling van de subsidie.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  De aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

 • b.

  Het project niet uiterlijk op 1 juli 2017 kan starten.

 • c.

  Het project niet voor 1 januari 2019 kan worden afgerond.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Vernieuwing sociaal domein Elburg 2017”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 21 februari 2017,

de burgemeester, de secretaris,

H.Dijksma J.K.C. van der Jagt