Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Beleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017
CiteertitelBeleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017
Vastgesteld doorheffingsambtenaar
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, art. 7.5 lid 5
  2. Verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht, art. 18, 19 en 24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

15-12-2016

Elektronisch waterschapsblad, jaargang 2016, nr. 10153

AH 16/07

Tekst van de regeling

Intitulé

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

(AH 16/07)

 

Overwegende

dat het wenselijk is om de bestaande beleidsregels aan te passen met het oog op de naamswijziging van “Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht” in “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht”;

 

gelet op

artikel 7.5 lid 5, van de Waterwet en de artikelen 18, 19 en 24 van de Verordening verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht;

 

besluit

vast te stellen de volgende Beleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017.

 

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a zuiveringtechnisch werk: zuiveringtechnisch werk als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;

b IBA–systeem: een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater met certificering klasse II of III;

c certificering: attestering als bedoeld in de beoordelingsrichtlijn K10002 van het Kiwa;

d woonruimte: woonruimte als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 van de Waterwet;

e bedrijfsruimte: bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 van de Waterwet;

f afvalwater van huishoudelijke aard: afvalwater afkomstig van huishoudens of hiermee vergelijkbaar afvalwater.

g ingenomen water: ingenomen water als bedoeld in artikel 122c onderdeel j van de Waterschapswet.

h ambtenaar belast met de heffing: ambtenaar als bedoeld in artikel 123, lid 3, onderdeel b, van de Waterschapswet;

i beheerder: beheerder als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 van de Waterwet;

j zuiveringsrendement: het percentage zuurstofbindende stoffen in afvalwater van huishoudelijke aard dat door middel van een IBA–systeem wordt verwijderd.

Artikel 2 Forfaitaire regeling voor IBA–systemen

1 De beheerder van een IBA–systeem is belastingplichtig voor de verontreinigingsheffing voor het direct lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater in beheer bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

2 De vervuilingswaarde van de afvalstoffen die vanuit een IBA–systeem worden geloosd, wordt gesteld op:

a drie vervuilingseenheden als door de belastingplichtige aannemelijk is gemaakt dat de vervuilingswaarde minder dan vijf vervuilingseenheden bedraagt;

b één vervuilingseenheid als door de belastingplichtige aannemelijk is gemaakt dat de vervuilingswaarde één vervuilingseenheid of minder bedraagt.

Artikel 3 Bepaling vervuilingswaarde

1 De bepaling van de vervuilingswaarde van een lozing vanuit een IBA–systeem als bedoeld in artikel 2, vindt plaats aan de hand van het totale waterverbruik van de aangesloten woon– en bedrijfsruimten en van het zuiveringsrendement van het betreffende IBA–systeem.

2 Als op een IBA–systeem uitsluitend woonruimten zijn aangesloten, wordt de vervuilingswaarde voor de toepassing van de forfaitaire regeling van artikel 2, lid 2, bepaald volgens de formule:

A x 0,023 x (100-B) / 100 = aantal vervuilingseenheden (ve), waarbij:

A = het totale aantal m³ water dat in het kalenderjaar ten behoeve van de op de IBA aangesloten woonruimten is ingenomen;

B = het zuiveringsrendement van het betreffende IBA–systeem.

3 Voor de toepassing van het lid 2 wordt het zuiveringsrendement van de IBA–systemen van de te onderscheiden klassen gesteld op een factor:

klasse II: 75

klasse III: 90

4 De berekeningsmethode als vermeld in lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing, als op een IBA–systeem één bedrijfsruimte is aangesloten van waaruit uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd. Ditzelfde geldt voor een IBA–systeem, waarop naast een bedrijfsruimte, ook één of meer woonruimten zijn aangesloten.

5 In afwijking van lid 1 wordt de vervuilingswaarde van een lozing vanuit een IBA–systeem op één vervuilingseenheid gesteld, als:

a niet meer dan één woonruimte op het betreffende IBA–systeem is aangesloten;

b uitsluitend afvalwater van huishoudelijke aard wordt afgevoerd.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels berekening vervuilingswaarde vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard 2017.

2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

3. Bij het in werking treden van dit besluit worden de Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA-systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke aard, vastgesteld op 7 december 2009, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 januari 2017.

 

Amsterdam, 15 december 2016,

 

 

 

 

de ambtenaar belast met de heffing

I.M. de Boer – de Wolf.