Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Wegsleepverordening 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening 2002
CiteertitelWegsleepverordening 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, artikel 173
 3. Besluit wegslepen van voertuigen van 5 juli 2001
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2002Onbekend

24-01-2002

Onbekend

2002/06/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening 2002

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2002, nummer 2002/06/8,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen),

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen,

b e s l u i t :

vast te stellen de Wegsleepverordening Ouder-Amstel 2002:

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990 : het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet : de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit : het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig : hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig : hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college : het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen : alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2: Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Ouder-Amstel voorzover die behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3: Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  het bedrijfspand met bijbehorend terrein Stammerhove 7 te Diemen.

 • 2.

  De openingstijden van de bewaarplaats zullen nader door het college worden vastgesteld.

Artikel 4: Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen € 158,00

  (ƒ 348,19) (prijspeil januari 2002).

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 9,00 (ƒ 19,83) per verstreken periode van vierentwintig uren, of een gedeelte daarvan (prijspeil januari 2002).

Artikel 5: Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoo rlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 7: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Wegsleepverordening Ouder-Amstel 2002”.

Ouder-Amstel, 24 januari 2002.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,