Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017
CiteertitelSubsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4, lid 3 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2017Onbekend

21-02-2017

Gmb 2017 - 31410

Collegebesluit 21 februari 2017, nr. 3.16

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

overwegende dat

De gemeente Nijmegen ideeën en projecten van particulieren die te maken hebben met het zichtbaar en beleefbaar maken van het Nijmeegs erfgoed wil ondersteunen

 

En gelet op artikel 4, derde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

besluiten:

vast te stellen de

 

Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld 2017

 

Artikel 1 Subsidiabele activiteit

Subsidie wordt verstrekt voor projecten die significant bijdragen aan de verbeelding van het Nijmeegse verleden.

 

Artikel 2 Wie kunnen in aanmerking komen

Subsidie kan slechts worden verstrekt aan inwoners van de gemeente Nijmegen of aan niet-commerciële organisaties of verenigingen.

 

Artikel 3 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De aanvrager levert een heldere omschrijving van het initiatief met daarin omschreven de rol van de aanvrager en zijn/haar taken en verantwoordelijkheden, samenwerking met andere partijen, een tijdsplanning en sluitende begroting.

 • 2.

  Het project wordt in de gemeente Nijmegen gerealiseerd.

 • 3.

  Het project is een nieuw initiatief.

 • 4.

  Het project is in het publiek belang.

 • 5.

  Het project is openbaar toegankelijk voor iedereen.

 • 6.

  Er is een aantoonbaar breed maatschappelijk draagvlak voor het initiatief.

 • 7.

  Er is sprake van cofinanciering door minimaal één andere partij dan de gemeente.

   

Artikel 4 Subsidieplafond en behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 12.000,- per jaar.

 • 2.

  De aanvragen dienen voor 16 maart te zijn ingediend.

 • 3.

  Als na de toekenning van de subsidies het subsidieplafond nog niet is bereikt, worden nieuwe aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Indien de subsidieaanvraag niet volledig is, kan het college verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na 16 maart.

 • 6.

  Als het subsidieplafond daarna nog niet is bereikt, beslissen burgemeester en wethouders binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag.

 • 7.

  Het college is bevoegd verplichtingen te verbinden aan de beschikking tot verlening.

   

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de begroting van het project tot een maximum bedrag van € 3.000,- per project.

 

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

Als niet subsidiabele kosten gelden:

 • 1.

  Kosten voor de uitgave van boeken.

 • 2.

  Reguliere exploitatiekosten.

 • 3.

  Onvoorziene uitgaven.

 • 4.

  Arbeidskosten van de aanvrager(s).

   

Artikel 7 De aanvraag

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op het Digitaal Loket van de gemeentelijke website Nijmegen.nl.

Samen met de aanvraag moeten ook digitaal aangeleverd worden:

 • a.

  omschrijving van het initiatief en plan;

 • b.

  een begroting inclusief dekkingsplan.

Bij een eerste aanvraag bij de gemeente Nijmegen moeten tevens worden bijgevoegd:

 • c.

  bankafschrift

 • d.

  bij verenigingen en organisaties, een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

   

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de NKS, gelden de volgende verplichtingen:

 • 1.

  De subsidieontvanger vermeldt in alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten dat deze mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Nijmegen.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient een financieel en inhoudelijk verslag in van het gesubsidieerde initiatief uiterlijk binnen drie maanden nadat het initiatief is gerealiseerd.

 • 3.

  Het initiatief dient uitgevoerd te worden in het kalenderjaar dat de subsidie is toegekend.

   

Artikel 9 Citeerartikel - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Verleden Verbeeld".

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

   

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2017.

   

  De secretaris,

  mr. drs. A.H. van Hout

  De burgemeester,

  drs. H.M.F. Bruls